முக்கியமான TNPSC நடப்பு நிகழ்வுகள் – மார்ச் 2018

0

முக்கியமான TNPSC நடப்பு நிகழ்வுகள் – மார்ச் 2018

மார்ச் 2018 – தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்:

இதில் மார்ச் மாதத்தின் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை வழங்கியுள்ளோம். இது உங்கள் TNPSC தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் தேர்வு பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. மார்ச் மாதத்தின் முக்கிய தினசரி நிகழ்வுகள் பற்றிய முழு தகவல்களையும் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வழங்கும்.

நாள் கிளிக் செய்ய
மார்ச் 1, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 2, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச்3 & 4, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 5, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 6, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 7, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 8, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 9, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 10 &11, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 12, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 13, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 14, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 15, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 16, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 17 & 18, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 19, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 20, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 21, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 22, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 23, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 24 & 25, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 26, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 27, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 28, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 29, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 30, 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் 31, 2018கிளிக் செய்யவும்

To Follow  Channel – கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here