இந்திய சமூகப் பண்பாட்டு வரலாற்றில் மாற்றங்களும் தொடர்ச்சியும்

0
இந்திய சமூகப் பண்பாட்டு வரலாற்றில் மாற்றங்களும் தொடர்ச்சியும்
இந்திய சமூகப் பண்பாட்டு வரலாற்றில் மாற்றங்களும் தொடர்ச்சியும்
இந்திய சமூகப் பண்பாட்டு வரலாற்றில் மாற்றங்களும் தொடர்ச்சியும்

Q.1) Veerasaivam, a separate worship group of Lord Siva originated and developed in

a) Chalukya Period b) Hoysala period

c) Rashtrakuda period d) Mughals period

வீரசைவம் என்ற சிவவழிப்பாட்டுப் பிரிவு தோன்றி வளர்ச்சிப் பெற்ற காலம்

a) சாளுக்கியர் காலம்

b) ஹொய்சாளர் காலம்

c) ராஷ்டிரகூடர் காலம்

d) முகலாயர் காலம்

Solution: Hoysala dynasty, family that ruled in India from about 1006 to about 1346 ce in the southern Deccan and for a time in the Kaveri (Cauvery) River valley. Vira Ballala II was the most powerful ruler of the Hoysala dynasty.

ஹொய்சாலா வம்சம், தெற்கு டெக்கனில் சுமார் 1006 முதல் 1346 சி.இ வரை இந்தியாவில் ஆட்சி செய்த குடும்பம் மற்றும் காவேரி (காவிரி) நதி பள்ளத்தாக்கில் ஒரு காலம். வீரா பல்லாலா II ஹொய்சாலா வம்சத்தின் மிக சக்திவாய்ந்த ஆட்சியாளராக இருந்தார்.

Q.2) Ganapati worship was introduced as a …….new religious act in Tamilnadu from Chalukya country

a) Kanapatyam b) Veersaivam

c) Vinayaga Chaturi d) Gowdam

சாளுக்கிய நாட்டிலிருந்து தமிழகத்தில் கணபதி வழிபாடு ……….என்ற புதிய சமயப்பிரிவாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது

a) காணபத்யம் b) வீரசைவம்

c) விநாயக சதுர்த்தி d) கெளடம்

Solution: Kanapathyam is a religious sect that has Ganesha as its absolute deity

காணபத்யம் விநாயகரை முழுமுதற் கடவுளாகக் கொண்ட சமயப் பிரிவு

Q.3) ………..periods are the precursor to the measurement system we follow today

  1. a) Cholas b) Guptas
  2. c) Pandyas d) Mughals

இன்று நாம் பின்பற்றும் அளவை முறைகளுக்கு முன்னோடி ————-கால அளவைகள் ஆகும்

a) சோழர்கள் b) குப்தர்கள்

c) பாண்டியர்கள் d) முகலாயர்கள்

Solution: The Pandya dynasty, also known as the Pandyas of Madurai, was a dynasty of south India, one of the three ethnically Tamil lineages, the other two being the Chola and the Chera

மதுரையின் பாண்டியர்கள் என்றும் அழைக்கப்படும் பாண்டிய வம்சம் தென்னிந்தியாவின் வம்சமாகும், இது மூன்று இனரீதியான தமிழ் பரம்பரைகளில் ஒன்றாகும், மற்றொன்று சோழர் மற்றும் சேரா

Q.4) The official who supervise city Administration during the Mauryans

a) Nagarika b) Rajivga

c) Sthanikar d) Uktar

மெளரியர்கள் காலத்தில் நகர நிர்வாகத்தை கவனித்த அதிகாரி

  1. a) நகரிகா b) ராஜிக்கர்
  2. c) ஸ்தானிகள் d) யுக்தர்

Solution: The Arthasastra mentions the nagaraka or city superintendent who was responsible for the maintenance of law and order in the city

நகரத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிப்பதற்கு பொறுப்பான நாகரகா அல்லது நகர கண்காணிப்பாளரை அர்த்தசாஸ்திரம் குறிப்பிடுகிறது

Q.5) The year the UNESCO declared the Mamallapuram temples as a world Heritage site

மாமல்லபுரத்திலுள்ள கோவில்களை உலக பாரம்பரிய சின்னமாக யுனெஸ்கோ அறிவித்த ஆண்டு

a) 1972 b) 1984

c) 2004 d) 1998

Solution: In 1984, the site was declared a UNESCO World Heritage Site.

1984 ஆம் ஆண்டில், இந்த இடம் யுனெஸ்கோவின் உலக பாரம்பரிய தளமாக அறிவிக்கப்பட்டது.

Q.6) What is the root of Indian culture

a) Arts b) Spirituality

c) Yoga d) Medicine

இந்திய பண்பாட்டின் ஆணிவேர் என குறிப்பிடப்படுவது

  1. a) கலை b) ஆன்மிகம்
  2. c) யோகா d) மருத்துவம்

Solution: Religion is a system of faith and worship. .Diversity is the spirit of the Indian culture. India is a land where people from diverse cultures live together in unity.

மதம் என்பது நம்பிக்கை மற்றும் வழிபாட்டின் ஒரு அமைப்பு. பன்முகத்தன்மை என்பது இந்திய கலாச்சாரத்தின் ஆவி. இந்தியா என்பது பல்வேறு கலாச்சாரங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒற்றுமையாக வாழும் நிலம்.

Q.7) A treatise on the History of Sixty four nayanmars

a) Tiruvilayada puranam b) Kanji puranam

c) Kandha Puranam d) Periyapuranam

அறுபத்து நான்கு நாயன்மார்களின் வரலாற்றை கூறும் நூல்

a) திருவிளையாடற் புராணம் b) காஞ்சி புராணம்

c) கந்த புராணம் d) பெரிய புராணம்

Solution: . The Nayanmars are the vegetarian servants mentioned in the great myth . The number of Nayans is 63 persons . Sundaramoorthy has mentioned about sixty Sivanadiyars in the Tiruthonda sum . By threading with the cekkilar great mythology composed.

நாயன்மார்கள் என்போர் பெரிய புராணம் எனும் நூலில் குறிப்பிடப்படும் சைவ அடியார்கள் ஆவார். நாயன்மார் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் 63 நபர்கள் ஆவார்கள். சுந்தரமூர்த்தியார் திருத்தொண்டத் தொகையில் அறுபது சிவனடியார்கள் பற்றிய குறிப்பிட்டுள்ளார். அந்த நூலினை மூலமாக கொண்டு சேக்கிழார் பெரிய புராணத்தினை இயற்றினார்

Q.8) Tax levied on farmland during the Rashtrakutas

a) Baga b) Bali

c) Tutaka d) Uttarankam

ராஷ்ட்டிராகூடர்கள் காலத்தில் விளைநிலத்திற்கு விதிக்கப்பட்ட வரி

a) பாகா b) பலி

c) துடகா d) உத்தரங்கம்

Solution: none

Q.9) The first Chinese traveler who came to India

a) Hiuen Tsang b) Fahian

c) Itchin d) Vasab

இந்தியாவிற்கு வந்த முதல் சீனப்பயணி

a) யுவான் சுவாங் b) பாஹியான்

c) இட்சிங் d) வாசப்

Solution: Fa-Hien was the first Chinese monk to travel to India in search of great Buddhist scriptures

சிறந்த புத்த  வேதங்களைத் தேடி இந்தியாவுக்குச் சென்ற முதல் சீனத் துறவி ஃபா-ஹீன் ஆவார்

Q.10) Author of Mathavilasa prakasanam

a) Paravi b) Dandin

c) Mahendravarman I d) Sarvanandhi

மத்த விலாச பிரகாசனம் என்ற நூலை இயற்றியவர்

a) பாராவி

b) தண்டின்

c) முதலாம் மஹேந்திரவர்மன்

d) சர்வநந்தி

Solution: . It is one of the two great one act plays written by Pallava King Mahendravarman I (571– 630CE) in the beginning of the seventh century in Tamil Nadu.

ஏழாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் தமிழ்நாட்டில் பல்லவ மன்னர் மகேந்திரவர்மன் I (571– 630CE) எழுதிய இரண்டு சிறந்த ஒரு செயல் நாடகங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்.

Q.11) The smallest of the Pancha Pandava Rathas

a) Draupati ratha b) Dharmar ratham

c) Bhima ratha d) Arjuna radha

பஞ்ச பாண்டவ ரதங்களில் மிகவும் சிறியது

a) திரெளபதி ரதம் b) தர்மர் ரதம்

c) பீமரதம் d) அர்ச்ச்சுனரதம்

Solution: In order of their size, they include the Dharmaraja Ratha, Bhima Ratha, Arjuna Ratha, Nakula Sahadeva Ratha, and Draupadi Ratha.

அவற்றின் அளவைப் பொறுத்தவரை, அவற்றில் தர்மராஜா ரதா, பீமா ரதா, அர்ஜுன ராதா, நகுலா சஹதேவா ரதா, மற்றும் திரௌபதி  ராதா ஆகியோர் அடங்குவர்

Q.12) Golkonda fort was constructed by

a) Krishnadeva raya b) Kakatiya

c) Krishnadevaraya II d) Krishnadev II

கோல்கொண்டா கோட்டைக் கட்டியவர்

a) கிருஷ்ணதேவராயர்

b) ககாதியா

c) இரண்டாம் கிருஷ்ணா தேவராயர்

d) இரண்டாம் க்ரிஷ்ணதேவ்

Solution: The fort was built by the Kakatiya dynasty in the 13th century.  The Kakatiya dynasty was a South Indian dynasty that ruled most of eastern Deccan region

இந்த கோட்டை 13 ஆம் நூற்றாண்டில் ககாதியா வம்சத்தால் கட்டப்பட்டது. ககாதியா வம்சம் ஒரு தென்னிந்திய வம்சமாகும், இது கிழக்கு டெக்கான் பிராந்தியத்தின் பெரும்பகுதியை ஆண்டது

Q.13) The largest single stone statue in the world is locatated in

a) Sravanabelagola b) Bengaluru

c) Mamallapuram d) Kanyakumari

உலகிலேயே ஒரே கல்லால் செதுக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய சிலை உள்ள இடம்

a) சரவணபெலகொலா b) பெங்களூரு

c) மாமல்லபுரம் d) கன்னியகுமரி

Solution: The tallest monolithic statue in the world, Gomateshwara is dedicated to Lord Bahubali and is located in Shravanabelagola. Carved out of a single block of granite, this statue, situated at the very top of a hill, depicts Lord Gomateshwara a Jain saint and stands 60 feet tall.

உலகின் மிக உயரமான ஒற்றைக்கல் சிலை, கோமதேஸ்வரர் பாகுபாலிக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டு, ஷ்ரவனபெலகோலாவில் அமைந்துள்ளது. ஒரு கிரானைட்டின் ஒரு தொகுதியிலிருந்து செதுக்கப்பட்ட இந்த சிலை, ஒரு மலையின் உச்சியில் அமைந்துள்ளது, கோமதேஸ்வரர் ஒரு சமண துறவியை சித்தரிக்கிறது மற்றும் 60 அடி உயரத்தில் நிற்கிறது.

Q.14) The name given to the library during the pandya period

a) Chalapokam b) Dharmasanam

c) Saraswati Pandaram d) Pattaviruti

பாண்டியர் காலத்தில் நூலகத்திற்கு வழங்கப்பட்ட பெயர்

a) சால போகம் b) தருமாசனம்

c) சரஸ்வதி பண்டாரம் d) பட்டவிருத்தி

Solution: There are many legendary stories surrounding Devi Saraswati in Hindu scripture. The effulgent beauty and sharp intelligence of Saraswati enamoured Her father Brahma so much that He was determined to make His own daughter His consort. … Thus Brahma was ascertained that Saraswati would never be able to escape His gaze

இந்து வேதத்தில் தேவி சரஸ்வதியைச் சுற்றியுள்ள பல புராணக் கதைகள் உள்ளன. சரஸ்வதியின் அழகிய கூர்மையான புத்திசாலித்தனம் அவரது தந்தை பிரம்மாவை மிகவும் கவர்ந்தது, அவர் தனது சொந்த மகளை தனது மனைவியாக மாற்றுவதில் உறுதியாக இருந்தார். … இவ்வாறு சரஸ்வதி ஒருபோதும் தனது பார்வையில் இருந்து தப்ப முடியாது என்று பிரம்மாவுக்கு உறுதி செய்யப்பட்டது

Q.15) In which year UNESCO recognized Tajmahal as world Heritage site

தாஜ் மஹாலை உலக பாரம்பரிய சின்னமாக யுனெஸ்கோ அறிவித்த ஆண்டு

a) 1973 b) 1982

c) 1993 d) 2014

Solution: The Taj Mahal has long been recognized for its incredible beauty and architectural merit. Completed in 1653 and commissioned by the Mughal emperor as a tomb for one of his favorite wives, Taj Mahal was named a UNESCO World Heritage Site in 1982.

தாஜ்மஹால் அதன் நம்பமுடியாத அழகு மற்றும் கட்டடக்கலை தகுதிக்காக நீண்ட காலமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 1653 ஆம் ஆண்டில் முடிக்கப்பட்டு, முகலாயப் பேரரசரால் தனக்கு பிடித்த மனைவிகளில் ஒருவருக்கு கல்லறையாக நியமிக்கப்பட்ட தாஜ்மஹால் 1982 இல் யுனெஸ்கோவின் உலக பாரம்பரிய தளமாக பெயரிடப்பட்டது.

Q.16) Babur’s Which was face base for guerilla warfare of the Maratha s

a) Tulukma b) Palukma

c) Aalupma d) Artillery

பாபரின் எந்த போர் முறை மராத்தியரின் கொரில்லா போர் முறைக்கு அடிப்படையாக அமைந்தது?

a) துலுக்மா b) பலுக்மா

c) ஆலுப்மா d) பீரங்கிப்படை

Solution: Tulughama warfare is a tactical warfare technique used by Ottomon

துலுகாமா போர் என்பது ஒட்டோமான் பயன்படுத்தும் ஒரு தந்திரோபாய போர் நுட்பமாகும்

Q.17) The Paintings in ellora are belong to which religion

a) Budhism b) Jainism

c) Hinduism d) Islam

எல்லோராவில் உள்ள ஓவியங்கள் எந்த சமயத்தின் ஓவியங்களாகும்

  1. a) புத்தம் b) சமணம்
  2. c) இந்து d) இஸ்லாம்

Solution: paintings and sculptures of Ajanta and Ellora, considered masterpieces of Buddhist religious art, have had a great influence in the development of art in India.

புத்த மதக் கலையின் தலைசிறந்த படைப்புகளாகக் கருதப்படும் அஜந்தா மற்றும் எல்லோராவின் ஓவியங்கள் மற்றும் சிற்பங்கள் இந்தியாவில் கலை வளர்ச்சியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

Q.18) Match the following:

LIST I LIST II
A) Soolamni 1) Permal Nayanar
B) Bharata venba 2) Sima varma III
C) Sivathali venba 3) Thola mozhi devar
D) Gnanula 4) Perunthevanar

பொருத்துக:

பட்டியல் I பட்டியல்  II
A) சூளாமணி 1) பெருமாள் நாயனார்
B) பாரத வெண்பா 2) மூன்றாம் சிம்ம வர்மன்
C) சிவத்தளி வெண்பா 3) தோலா மொழித் தேவர்
D) ஞானவுலா 4) பெருந்தேவனார்

a) 3 4 2 1 b) 1 2 3 4

c) 2 3 4 1 d)1 3 4 2

Q.19) An inscription that helps to learn about later pandayas

a) Uttramerur inscription

b) Vayalur inscription

c) Aihole inscription

d) Arikamedu inscription

பிற்கால பாண்டியர்களை அறிய உதவும் கல்வெட்டு

a) உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு

b) வயலூர் கல்வெட்டு

c) ஐஹோலே கல்வெட்டு

d) அரிக்கமேடு கல்வெட்டு

Q.20) Who headed the third baddhist council

a) Mokali Buddhatisa b) Upagupta

c) Hieun Tsang d) Vasumitra

மூன்றாம் புத்த சமய மாநாட்டிற்கு தலைமை வகித்தவர்

a) மெகாலிக் புத்ததிசா b) உபகுப்தர்

c) யுவான் சுவாங் d) வசுமித்ரா

Solution: It was presided over by the elder monk Moggaliputta-Tissa and one thousand monks participated in the Council.

இதற்கு மூத்த துறவி மொகலிபுட்டா-திசா தலைமை தாங்கினார், சபையில் ஆயிரம் துறவிகள் பங்கேற்றனர்

Q.21) Mention the veda as the essence of Indian music?

a) Rig b) Yajur

c) Sama d) Adharvana

இந்திய இசையின் சாரமாக திகழும் வேதத்தை குறிப்பிடுக

a) ரிக் b) யசுர்

c) சாமம் d) அதர்வணம்

Solution:  Saman, of Sanskrit, meaning Song and Veda, meaning Knowledge. It is the Sama Veda, that has served as the principal roots of the classical Indian music and dance tradition, and proudly the tradition boasts itself as the oldest in the world.

சமன், சமஸ்கிருதத்தில், அதாவது பாடல் மற்றும் வேதம், அதாவது அறிவு. கிளாசிக்கல் இந்திய இசை மற்றும் நடன மரபின் முக்கிய வேர்களாக பணியாற்றிய சம வேதம் இது, பெருமையுடன் பாரம்பரியம் தன்னை உலகின் மிகப் பழமையானது என்று பெருமைப்படுத்துகிறது.

Q.22) Another stupa was built in—————- srilaka,following the sarchi stupa

a) colombu b) mullivaikal

c) Anuradhapuram d) Ellam

சாஞ்சி ஸ்தூபியை பின்பற்றி மற்றொரு ஸ்தூபி இலங்கைலுள்ள ————- இல் கட்டப்பட்டது

a) கொழும்பு b) முள்ளிவாய்க்கால்

c) அனுராதபுரம்                 d) ஈழம்

Solution: Anuradhapura is a major city in Sri Lanka. It is the capital city of North Central Province, Sri Lanka and the capital of Anuradhapura District. Anuradhapura is one of the ancient capitals of Sri Lanka, famous for its well-preserved ruins of an ancient Sinhala civilization.

அனுராதபுரம் இலங்கையின் ஒரு முக்கிய நகரம். இது வட மத்திய மாகாணத்தின் தலைநகரம், இலங்கை மற்றும் அனுராதபுரா மாவட்டத்தின் தலைநகரம் ஆகும். அனுராதபுரம் இலங்கையின் பண்டைய தலைநகரங்களில் ஒன்றாகும், இது ஒரு பண்டைய சிங்கள நாகரிகத்தின் நன்கு பாதுகாக்கப்பட்ட இடிபாடுகளுக்கு பிரபலமானது.

Q.23) Official language of maurya period

a) Sanskrit b) Prakrit

c) Pali d) Hindi

மௌரியர் காலத்தில் ஆட்சி மொழி

a) சமஸ்கிருதம் b) பிராகிருதம்

c) பாலி d) ஹிந்தி

Solution: The Prakrits are a group of vernacular Middle Indo-Aryan languages used in India from around the 3rd century BCE to the 8th century CE. The term Prakrit is usually applied to the middle period of Middle Indo-Aryan languages, excluding earlier inscriptions and the later Pali

பிராகிருதங்கள் கி.மு 3 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் பொ.ச. 8 ஆம் நூற்றாண்டு வரை இந்தியாவில் பயன்படுத்தப்படும் வடமொழி மத்திய இந்தோ-ஆரிய மொழிகளின் ஒரு குழு ஆகும். பிரகிருத் என்ற சொல் பொதுவாக மத்திய இந்தோ-ஆரிய மொழிகளின் நடுத்தர காலத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, முந்தைய கல்வெட்டுகளையும் பின்னர் பாலியையும் தவிர

Q.24) The author of Arthastra

a) Koutilya b)Panini

c) Harshar d) Ashoka

அர்த்த சாஸ்திரத்தை எழுதியவர்

a) கெள டில்யா b) பாணினி

c) ஹர்ஷா d) அசோகா

Solution: The Arthashastra is an Indian treatise on politics, economics, military strategy, the function of the state, and social organization attributed to the philosopher and Prime Minister Kautilya  also he was great king

அர்த்தசாஸ்திரம் என்பது அரசியல், பொருளாதாரம், இராணுவ மூலோபாயம், அரசின் செயல்பாடு மற்றும் தத்துவஞானி மற்றும் பிரதமர் க auti டில்யா ஆகியோருக்குக் கூறப்பட்ட சமூக அமைப்பு பற்றிய ஒரு இந்திய நூலாகும்.

Q.25) During whose time did Buddhism fall into two sects?

a) Ashoka b) Harsha

c) Ajatasatru d)Kanishka

யாருடைய காலத்தில் புத்த சமயம் இரு பிரிவுகளாக பிரித்தது

a) அசோகர் b) ஹர்ஷர்

c) அஜாசத்குரு d) கனிஷ்கர்

Solution: The council was held under the patronage of Kushan King Kanishka of Kushan Empire. Buddhism was divided into two sects namely Mahayan and Hinayan. Fifth Buddhist council was held in Mandalay, Burma in the year 1871 under the patronage of King Mindon

இந்த சபை குஷன் பேரரசின் குஷன் மன்னர் கனிஷ்காவின் ஆதரவில் நடைபெற்றது. புத்தம் மஹாயன் மற்றும் ஹினாயன் என இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது. ஐந்தாவது புத்த சபை 1871 ஆம் ஆண்டில் பர்மாவின் மாண்டலேயில் கிங் மைண்டனின் ஆதரவின் கீழ் நடைபெற்றது

Q.26) Highest point in golkonda fort

a) Bathedar vasa b) Hisadharvas

c) Balahissar d) Dhasia

கோல்கொண்டா கோட்டையின் உயர்ந்த பகுதி

a) பதேதா வாசா b) ஹிசாதார்வாஸ்

c) பாலாஹிசார் d) தஸியா

Q.27) Capital of Hoysalas?

a) Warangal b) Halapetu

c) Devagiri d) Bhuvaneshwar

ஹோசளர்களின் தலைநகரம்

a) வாரங்கல் b) ஹளபேடு

c) தேவகிரி d) புவனேஸ்வர்

Solution: The capital of the Hoysalas was initially located at Belur but was later moved to Halebidu, also known as Dwarasamudra.

ஹொய்சாலாஸின் தலைநகரம் ஆரம்பத்தில் பேலூரில் அமைந்திருந்தது, ஆனால் பின்னர் அது ஹலேபிட்டுக்கு மாற்றப்பட்டது, இது துவாரசமுத்ரா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

Q.28) Total hymns in rig Vedas are

ரிக் வேதத்திலுள்ள மொத்தம் பாடல்களின் எண்ணிக்கை

a) 1025 b) 1028

c) 1100 d) 1000

Solution: The Rig Veda is a collection of Vedic Sanskrit hymns counted among the four Hindu religious texts known as the Vedas. The Rig Veda is considered to be amongst the earliest religious texts still revered by a living tradition and it is estimated to have been formed around 1500–1200 BCE. It consists of 1,017 hymns (1,028 including the apocryphal valakhilya hymns 8.49–8.59) composed in Vedic Sanskrit, many of which are intended for various sacrificial rituals. These are contained in 10 books, known as Mandalas.

ரிக் வேதம் என்பது வேதங்கள் என்று அழைக்கப்படும் நான்கு இந்து மத நூல்களில் கணக்கிடப்பட்ட வேத சமஸ்கிருத பாடல்களின் தொகுப்பாகும். ரிக் வேதம் ஒரு வாழ்க்கை பாரம்பரியத்தால் இன்றும் மதிக்கப்படும் ஆரம்பகால மத நூல்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது, இது கிமு 1500–1200 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது வேத சமஸ்கிருதத்தில் இயற்றப்பட்ட 1,017 பாடல்களை (1,028 அபோக்ரிபல் வாலகிலியா பாடல்கள் 8.49–8.59 உட்பட) கொண்டுள்ளது, அவற்றில் பல பல்வேறு தியாக சடங்குகளுக்கு நோக்கம் கொண்டவை. இவை மண்டலங்கள் எனப்படும் 10 புத்தகங்களில் உள்ளன.

Q.29) What is the tamil translation of brahadeeswarar temple

a) Raja Rajawaram

b) Thanjai Peruvodaiyar kovil

c) Thiribhuvana Shiva Koil

d) Thanjai periya koil

பிரகதீஸ்வரர் கோயில் என்பதன் தமிழ் மொழியாக்கம் என்ன

a) ராஜராஜேஸ்வரம்

b) தஞ்சை பெருவுடையார் கோயில்

c) திரிபுவன சிவன் கோயில்

d) தஞ்சை பெரிய கோயில்

Solution: Brihadishvara Temple, also called Rajarajesvaram or Peruvudaiyār Kōvil, is a Hindu temple dedicated to Shiva located in South bank of Kaveri river in Thanjavur, Tamil Nadu, India. It is one of the largest South Indian temples and an exemplary example of a fully realized Dravidian architecture

ராஜராஜேஸ்வரம் அல்லது பெருவுதையர் கோவில் என்றும் அழைக்கப்படும் பிருஹதிஸ்வரர் கோயில், இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டின் தஞ்சாவூரில் காவேரி ஆற்றின் தென் கரையில் அமைந்துள்ள சிவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு இந்து கோயில். இது மிகப்பெரிய தென்னிந்திய கோயில்களில் ஒன்றாகும் மற்றும் முழுமையாக உணரப்பட்ட திராவிட கட்டிடக்கலைக்கு முன்மாதிரியான எடுத்துக்காட்டு

Q.30) Select which of the following is the temple city

a) Aihole b) Badami

c) Pattakkal d) Ajanta

பின்வருவனவற்றுள் கோயில் நகரமாக கட்டப்படுவதை தேந்தெடுக்க

a) ஐஹோலே b) பாதாமி

c) பட்டடக்கல் d) அஜந்தா

Solution: The temple was probably built in the late 7th century by the dynasty of the Chalukyas; it is the largest of a group of over 120 temples at Aihole.Aihole, along with nearby Badami (Vatapi), emerged by the 6th century as the cradle of experimentation with temple architecture, stone artwork, and construction techniques. It consists of four temples, dedicated to the Mahavira and the Parshvanatha.

இந்த கோயில் 7 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் சாளுக்கியர்களின் வம்சத்தால் கட்டப்பட்டது; இது ஐஹோலில் 120 க்கும் மேற்பட்ட கோயில்களைக் கொண்ட குழுவில் மிகப்பெரியது. அருகிலுள்ள பாதாமி (வட்டாபி) உடன் ஐஹோல் 6 ஆம் நூற்றாண்டில் கோயில் கட்டிடக்கலை, கல் கலைப்படைப்புகள் மற்றும் கட்டுமான நுட்பங்களுடன் பரிசோதனையின் தொட்டிலாக உருவெடுத்தது. இது நான்கு கோயில்களைக் கொண்டுள்ளது, இது மகாவீரர் மற்றும் பார்ஷ்வநாதருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது.

 Answers:

1 b 11 a 21 c
2 a 12 b 22 c
3 c 13 a 23 b
4 a 14 c 24 a
5 b 15 b 25 d
6 b 16 a 26 d
7 d 17 a 27 b
8 d 18 a 28 b
9 b 19 b 29 b
10 c 20 a 30 a

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!