தேர்வு மாதிரி – TANGEDCO உதவி பொறியாளர்

0

 தேர்வு மாதிரி – TANGEDCO உதவி பொறியாளர் :

TANGEDCO  உதவி பொறியாளர் (AE) தேர்வு மாதிரியானது தேர்வின் அளவை (level of examination) தெரிந்து கொள்ள தேர்வர்களுக்கு உதவுகிறது . TANGEDCO  உதவி பொறியாளர் (AE) தேர்வு மாதிரி கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.தேர்வாளர்களுக்கு அவர்களின் தேர்வு  தயாரிப்பிற்கு  மிகவும் உதவியாக இருக்கும். தேர்வு மாதிரியின் குறிப்புகளை கொண்டு தேர்வாளர்கள் தேர்வு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து விவரங்களும் பெறலாம் .

 

Sno Exam Type Part Subject Name No of Questions Max Marks Exam Duration
1. Written Test I Engineering Mathematics 20 20 2 Hours
II Basic Engineering & Sciences 20 20
III Concerned Discipline 60 60
Total 100 100

  • TANGEDCO  – உதவி பொறியாளர் தேர்வு  புறநிலை கேள்விகளை (objective questions) கொண்டிருக்கும் .
  • TANGEDCO –  உதவி பொறியாளர் தேர்வு 100 கேள்விகள் கொண்டது.
  • TANGEDCO –  உதவி பொறியாளர் தேர்வு 100 மதிப்பெண்களை கொண்டது .
  • தேர்வு நேரம் – 2 மணி நேரம் .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here