இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் – ஐந்தாண்டு திட்ட மாதிரிகள் – ஒரு மதிப்பீடு – திட்டக்குழு மற்றும் நிதி ஆயோக்

0
ஐந்தாண்டு திட்ட மாதிரிகள்
ஐந்தாண்டு திட்ட மாதிரிகள்

Nature of Indian economy – Five year plan models – an assessment – Planning Commission and Niti Ayog

இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள்ஐந்தாண்டு திட்ட மாதிரிகள்ஒரு மதிப்பீடுதிட்டக்குழு மற்றும் நிதி ஆயோக்

Q.1) The National Income in India was first estimated by

 1. a) William. Digby b) Dadabhai Naoroji
 2. c) Findlay Shins d) V.K:R.V. Rao

Q.1)இந்தியாவில் தேசிய வருமானம் முதலில் மதிப்பிட்டவர்

 1. a) வில்லியம். டிக்பை
 2. b) தாதாபாய் நௌரோஜி
 3. c) ஃபைன்ட்லே ஷின்ஸ்
 4. d) வி.கே: ஆர்.வி. ராவ்

Solutions: 1.Dadabhai Naoroji was the first Indian to estimate the national income of the country. 2. National Income Committee, established in India after getting independence was headed by Prof

நாட்டின் தேசிய வருமானத்தை மதிப்பிட்ட முதல் இந்தியர் தாதாபாய் நௌரோஜி

 1. சுதந்திரம் பெற்ற பின்னர் இந்தியாவில் நிறுவப்பட்ட தேசிய வருமானக் குழு பேராசிரியர்

Q.2) Economic growth of a country is measured by national income indicated by …..

a) GNP   b) GDP

c) NNP   d) Per capita income

Q.2)ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி அளவிடப்படுவதைக் குறிப்பிடுவது

a)GNP                                                   b)GDP

c)NNP                      d) தலா வருமானம்

Solutions: Gross domestic product is the best way to measure economic growth. It takes into account the country’s entire economic output. It includes all goods and services that businesses in the country produce for sale

பொருளாதார வளர்ச்சியை அளவிட மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி சிறந்த வழியாகும். இது நாட்டின் முழு பொருளாதார உற்பத்தியையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. நாட்டின் வணிகங்கள் விற்பனைக்கு உற்பத்தி செய்யும் அனைத்து பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளும் இதில் அடங்கும்

Q.3)Which one of the following is a developed nations ?

 1. a) Mexico b) Ghana
 2. c) France             d) Sri Lanka

Q.3)கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது முன்னேற்றம் அடைந்த நாடு?

a)மெக்ஸிகோ              b)கானா

c)பிரான்ஸ்                 d)ஸ்ரீலங்கா

Solutions: 3. France. France is a developed country and has one of the world’s largest economies. As of 2016, France has the world’s sixth-largest economy by nominal gross domestic product (GDP), and it is the fourth-largest nation in terms of aggregate household wealth

பிரான்ஸ் ஒரு வளர்ந்த நாடு மற்றும் உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாகும். 2016 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, பெயரளவிலான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியால் (ஜிடிபி) பிரான்ஸ் உலகின் ஆறாவது பெரிய பொருளாதாரத்தைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் இது மொத்த வீட்டுச் செல்வத்தின் அடிப்படையில் நான்காவது பெரிய நாடாகும்

Q.4)The position of Indian Economy among the other strongest economies in the world is ..

 1. a) Fourth b) Sixth
 2. c) Fifth d) Tenth

Q.4)வலுவான பொருளாதரங்களை கொண்ட நாடுகள் வரிசையில் இந்தியாவின் இடம்

a)நான்கு                   b)ஏழு

c)ஐந்து                     d)பத்து

Solutions: None

Q.5)Mixed economy means ……

 1. a) Private sectors and banks
 2. b) Co-existence of Public and Private sectors
 3. c) Public sectors and banks
 4. d) Public sectors only

Q.5)கலப்புப்பொருளாதாரம் என்பது ……

 1. a) தனியார் துறை மற்றும் வங்கிகள்
 2. b) பொது மற்றும் தனியார் துறைகள் சேர்ந்து செயல்படுவது
 3. c) பொதுத்துறை மற்றும் வங்கிகள்
 4. d) பொதுத்துறைகள் மட்டும்.

Solutions: 5.. Mixed economy is referred to the economic system in which both public sector and private sector coexist. In this type of economic system, private sector as well as the state direct the economy and the means of production is shared between them.

கலப்பு பொருளாதாரம் என்பது பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் துறை இரண்டுமே இணைந்து வாழும் பொருளாதார அமைப்பிற்கு குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த வகை பொருளாதார அமைப்பில், தனியார் துறையும், அரசும் பொருளாதாரத்தை வழிநடத்துகின்றன, உற்பத்தி முறைகள் அவற்றுக்கிடையே பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகின்றன.

Q.6) The weakness of Indian Economy is …….

 1. a) Economic disparities
 2. b) Mixed economy
 3. c) Urbanization
 4. d) Adequate employment opportunities

Q.6)இந்தியப் பொருளாதாரம் ———- காரணமாக வலிமையின்மையாக இருக்கிறது.

 1. a) பொருளாதாரச் சமநிலையின்மை
 2. b) கலப்புப் பொருளாதாரம்
 3. c) நகரமயமாதல்
 4. d) போதுமான வேலை வாய்ப்புகள் இருப்பது

Solutions: 6. Economic inequality is the unequal distribution of income and opportunity between different groups in society.

பொருளாதார சமத்துவமின்மை என்பது சமுதாயத்தில் வெவ்வேறு குழுக்களிடையே வருமானம் மற்றும் வாய்ப்பின் சமமற்ற விநியோகம் ஆகும்.

Q.7) Tenth Five Year Plan (2002-07) to priority for

 1. a) Reduction of poverty and population growth
 2. b) Basic industries
 3. c) Generation of employment
 4. d) Priority to agriculture

Q.7)பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் (2002-07) முன்னுரிமை

 1. a) வறுமை குறைப்பு மற்றும் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி
 2. b) அடிப்படை தொழில்கள்
 3. c) வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம்
 4. d) விவசாயத்திற்கு முன்னுரிமை

Solutions: 7.l To improve the health parameters – birth rate, death rate, infant mortality rate and maternal mortality rate and reduce the gap between the State and national averages. To bring down the population growth rate to 1.62 percent by 2011

சுகாதார அளவுருக்களை மேம்படுத்த – பிறப்பு விகிதம், இறப்பு விகிதம், குழந்தை இறப்பு விகிதம் மற்றும் தாய்வழி இறப்பு விகிதம் மற்றும் மாநில மற்றும் தேசிய சராசரிகளுக்கு இடையிலான இடைவெளியைக் குறைத்தல். 2011 க்குள் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விகிதத்தை 1.62 சதவீதமாகக் குறைக்க

Q.8) Which of the following is incorrect?

 1. a) GDP at Market price = GDP at factor cost plus net indirect taxes
 2. b) NNP at factor cost = NNP at market price minus net indirect taxes
 3. c) GNP at Market price = GDP at market price plus net factor income from abroad
 4. d) None of the above

Q.8)பின்வருவனவற்றில் எது தவறானது?

 1. a) சந்தை விலையில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி = காரணி செலவில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் நிகர மறைமுக வரி
 2. b) காரணி செலவில் NNP = சந்தை விலையில் NNP கழித்தல் நிகர மறைமுக வரி
 3. c) சந்தை விலையில் ஜி.என்.பி = சந்தை விலையில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் வெளிநாட்டிலிருந்து நிகர காரணி வருமானம்
 4. d) மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை

Solutions: None

Q.9) The first vice chairman of the NITI Aayog was

 1. a) Mr. Bimal Jalan b) Mr. Rajiv Kumar
 2. c) Mr.j.V. Reddy d) Mr. Arvind Panagariya

Q.9)NITI ஆயோக்கின் முதல் துணைத் தலைவர்

 1. a) திரு பிமல் ஜலான் b) திரு. ராஜீவ் குமார்
 2. c) திரு.ஜே.வி. ரெட்டி d) திரு அரவிந்த் பனகரியா

Solutions: 9. Arvind Panagariya (born 30 September 1952) is an Indian-American economist and a professor of economics at Columbia University, who served as first vice-chairman of the government of India think-tank NITI Aayog between January 2015 and August 2017

அரவிந்த் பனகரியா (பிறப்பு: செப்டம்பர் 30, 1952) ஒரு இந்திய-அமெரிக்க பொருளாதார நிபுணர் மற்றும் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் பொருளியல் பேராசிரியர் ஆவார், இவர் இந்திய அரசாங்கத்தின் முதல் துணைத் தலைவராக என்ஐடிஐ ஆயோக் ஜனவரி 2015 முதல் ஆகஸ்ட் 2017 வரை பணியாற்றினார்.

Q.10) Modified National Agricultural Insurance  Scheme was launched in India during the period of

Q.10)மாற்றியமைக்கப்பட்ட தேசிய வேளாண் காப்பீட்டு திட்டம் இந்தியாவில் எப்போது தொடங்கப்பட்டது?

 1. a) 2010-11 b) 2011-12
 2. c) 2012-13 d) 2013-14

Solutions: The Cabinet Committee on Economic Affairs today approved the Modified National Agricultural Insurance Scheme (MNAIS). The modified NAIS has been formulated, incorporating the necessary changes/modifications in consultation with States to remove the deficiencies and make it more comprehensive and farmer friendlyThe Scheme will be implemented as a Central Sector Scheme on a pilot basis in 50 districts in last two years of 11th Five Year Plan starting from the Rabi season of 2010-11. Approval has also been accorded for making budgetary provisions of ` 358 crore for the Modified NAIS for the years 2010-11 and 2011-12

மாற்றியமைக்கப்பட்ட தேசிய வேளாண் காப்பீட்டு திட்டத்திற்கு (எம்.என்.ஏ.எஸ்) பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான அமைச்சரவைக் குழு இன்று ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. குறைபாடுகளை நீக்கி, அதை இன்னும் விரிவான மற்றும் உழவர் நட்பாக மாற்ற மாநிலங்களுடன் கலந்தாலோசித்து தேவையான மாற்றங்கள் / மாற்றங்களை இணைத்து மாற்றியமைக்கப்பட்ட NAIS வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 50 மாவட்டங்களில் பைலட் அடிப்படையில் மத்திய துறை திட்டமாக செயல்படுத்தப்படும். 2010-11 ரபி பருவத்தில் தொடங்கி 11 வது ஐந்தாண்டு திட்டம். 2010-11 மற்றும் 2011-12 ஆகிய ஆண்டுகளில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட NAIS க்கு 358 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட் விதிகள் வழங்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Q.11) The Three Annual Plans were implemented in India during the year

Q.11)மூன்று வருடாந்திர திட்டங்கள் இந்தியாவில் எந்த ஆண்டில் செயல்படுத்தப்பட்டன

 1. a) 1965-1968 b) 1966-1969
 2. c) 1967-1970 d) 1968-1971

Solutions: 11. It was made for the duration of 1961 to 1966, under the leadership of Jawaharlal Nehru. II. This plan is also called ‘Gadgil Yojna’, after the Deputy Chairman of Planning Commission D.R

இது ஜவஹர்லால் நேருவின் தலைமையில் 1961 முதல் 1966 வரையிலான காலத்திற்கு செய்யப்பட்டது. II. இந்தத்  திட்டத்தை ‘காட்கில் யோஜ்னா’ என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, திட்டக் கமிஷனின் துணைத் தலைவர் டி.ஆர்

Q.12).The Per Capita Income of India is

 1. a) 220 Dollars b)950 Dollars
 2. c) 2930 Dollars d) 600 Dollars

Q.12)இந்தியாவின் தனிநபர் வருமானம்

 1. a) 220 டாலர்கள் b) 950 டாலர்கள்
 2. c) 2930 டாலர்கள் d) 600 டாலர்கள்

Solutions: 12. The Per Capita Income of India is 950 Dollars

இந்தியாவின் தனிநபர் வருமானம் 950 டாலர்கள்

Q.13)Who introduced the National Development Council in India?

 1. a) Ambedkar b) Jawaharlal Nehru
 2. c) Radhakrishanan d) V.K.R.V. Rao

Q.13)தேசிய வளர்ச்சிக்கழகத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் ?

 1. a) டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேத்கர்
 2. b) ஜவஹர்லால் நேரு
 3. c) டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன்
 4. d) V.K.R.V இராவ்

Solutions: 13. The first meeting was chaired by Prime Minister, Jawaharlal Nehru on 8–9 November1952

முதல் கூட்டத்திற்கு 1952 நவம்பர் 8-9 அன்று பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு தலைமை தாங்கினார்.

Q.14)Who among the following propagated Gandhian Ecomomic thinkings.

 1. a) Jawaharlar Nehru b) VKRV Rao
 2. c) JC Kumarappa   d) A.K.Sen

Q.14)காந்தியப் பொருளாதார சிந்தனைகளை தொடர்ந்து வலியுறுத்தியவர் யார்?

 1. a) ஜவஹர்லால் நேரு b) V.K.R.V இராவ்
 2. c) J.C குமரப்பா                       d) A.K சென்

Solutions: 14. Vijayendra Kasturi Ranga Varadaraja Rao (8 July 1908 – 25 July 1991) was an Indian economist, politician and educator

விஜயேந்திர கஸ்தூரி ரங்க வரதராஜ ராவ் (8 ஜூலை 1908 – 25 ஜூலை 1991) ஒரு இந்திய பொருளாதார நிபுணர், அரசியல்வாதி மற்றும் கல்வியாளர்

Q.15)The advocate of democratic socialism was

 1. a) Jawaharlal Nehru b) P.C. Mahalanobis
 2. c) Dr. Rajendra Prasad  d) Indira Gandhi

Q.15)ஜனநாயக சமதர்மத்தைக் கொண்டுவந்தவர்

 1. a) ஜவஹர்லால் நேரு b) P.C மஹலனோபிஸ்
 2. c) டாக்டர். இராஜேந்திரபிராத் d) இந்திராகாந்தி

Solutions: 15. Socialism in India is a political movement founded early in the 20th century, as a part of the broader Indian independence movement against the colonial British Raj. … Under Nehru, the Indian National Congress, India’s largest political party, adopted socialism as an ideology for socio-economic policies in 1936

இந்தியாவில் சோசலிசம் என்பது காலனித்துவ பிரிட்டிஷ் ராஜுக்கு எதிரான பரந்த இந்திய சுதந்திர இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக 20 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் நிறுவப்பட்ட ஒரு அரசியல் இயக்கமாகும். … நேருவின் கீழ், இந்தியாவின் மிகப்பெரிய அரசியல் கட்சியான இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் 1936 இல் சமூக பொருளாதாரக் கொள்கைகளுக்கான ஒரு சித்தாந்தமாக சோசலிசத்தை ஏற்றுக்கொண்டது.

Q.16) B.R. Ambedkar the problem studied by in the context of Indian Economy is …….

 1. a) Small land holdings and their remedies
 2. b) Problem of Indian Currency
 3. c) Economics of socialism
 4. d) All of them

Q.16)B.R அம்பேத்கர் இந்தியப் பொருளாதார பிரச்சனைகளை எதன் அடிப்படையில் ஆராய்ந்தார்

 1. a) குறைந்த நிலவுடைமை மற்றும் தீர்வுகள்
 2. b) இந்திய ரூபாயின் சிக்கல்கள்
 3. c) சமதர்மப் பொருளாதாரம்

d)மேற்கண்ட அனைத்தும்.

Solutions: 16. B.R. Ambedkar the problem studied by in the context of Indian Economy is Problem of Indian Currency

B.R அம்பேத்கர் இந்தியப் பொருளாதார பிரச்சனைகளை எதன் அடிப்படையில் ஆராய்ந்தார் இந்திய ரூபாயின் சிக்கல்கள்

Q.17)Gandhian Economics is based on the Principle

 1. a) Socialistic idea b) Ethical foundation
 2. c) Gopala Krishna Gokhale d) Dadabhai Naoroji

Q.17)எந்த கொள்கையின் அடிப்படையில் காந்தியப் பொருளாதாரம் இயங்குகிறது.

a)சமதர்மச் சிந்தனை                  b)ஒழுக்க நெறி அடிப்படை

c)கோபால கிருஷ்ண கோகலே d)தாதாபாய் நௌரோஜி

Solutions: 17. Satya (truth) Ahimsa (non-violence) Aparigraha (non-possession) or the idea that no one possesses anything

சத்யா (உண்மை) அஹிம்சா (அகிம்சை) அபரிகிரஹா (உடைமை இல்லாதது) அல்லது யாரும் எதையும் கொண்டிருக்கவில்லை என்ற எண்ணம்.

Q.18) Income Tax and property tax are called

 1. a) Direct Taxes b) Indirect Taxes
 2. c) Utility Taxes d) Wealth Taxes

Q.18)வருமானவரி மற்றும் சொத்துவரியின் பெயர்

 1. a) நேர்முகவரி                 b) மறைமுக வரி
 2. c) பயன்பாட்டுவரி d) சொத்து வரி

Solutions: 18. A direct tax is paid by an individual or organization to the entity that levied the tax. Direct taxes include income tax, property tax, corporate tax, estate tax, gift tax, value-added tax (VAT), sin tax, and taxes on assets

ஒரு தனிநபர் அல்லது அமைப்பால் வரி விதிக்கப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு நேரடி வரி செலுத்தப்படுகிறது. நேரடி வரிகளில் வருமான வரி, சொத்து வரி, கார்ப்பரேட் வரி, எஸ்டேட் வரி, பரிசு வரி, மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி (வாட்), பாவ வரி, மற்றும் சொத்துக்கள் மீதான வரி ஆகியவை அடங்கும்

Q.19)Amartya Kumara Sen received the Nobel prize in Economics in the year

Q.19)பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசை அமர்த்தியா சென் பெற்ற ஆண்டு

 1. a) 1998             b) 2000
 2. c) 2008                  d) 2010

Solutions: 19. amont University Professor Emeritus and a current adjunct and visiting professor at Harvard, was awarded the 1998 Nobel Prize in Economics Wednesday “for his contributions to welfare economics

”அமோன்ட் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் எமரிட்டஸ் மற்றும் ஹார்வர்டில் தற்போதைய இணை மற்றும் வருகை பேராசிரியர், 1998 ஆம் ஆண்டு பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு “நலன்புரி பொருளாதாரத்திற்கு அவர் செய்த பங்களிப்புகளுக்காக” வழங்கப்பட்டது

Q.20) What are the causes of urbanization in India?

 1. a) Pressure of population in agriculture b)Absence of non-agricultural job in rural areas
 2. c) Lure of Town life d)All of these

Q.20)இந்தியாவில் நகர் மயமாதலுக்கு காரணம்

a) வேளாண்மையில் மக்கள் தொகை பெருக்கம்

b) வேளாண்மையற்ற பிறவேலைகள் கிராமப்புறத்தில் இல்லாமல் இருப்பது

c) நகர்ப்புற வாழ்க்கையில் ஈர்ப்பு

d) இவை அனைத்தும்

Solutions: 20. Industrialization, Commercialization,Social Benefits and Services, Employment Opportunities, Modernization and Changes in the Mode of Living, Rural-urban Transformation.

தொழில்மயமாக்கல்,வணிகமயமாக்கல்,சமூக நன்மைகள் மற்றும் சேவைகள்,வேலை வாய்ப்பு

நவீனமயமாக்கல் மற்றும் வாழ்க்கை முறையில் மாற்றங்கள்,கிராமப்புற-நகர்ப்புற மாற்றம்..

Q.21)A collaborative model for providing public infrastructure and services by government and private sector is

 1. a) TPC model b) LPG model
 2. c) PPP model d) HSR model

Q.21)அரசு மற்றும் தனியார் துறையால் பொது  உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சேவைகளை  வழங்குவதற்கான ஒரு கூட்டு மாதிரி

 1. a) TPC மாதிரி b) LPG மாதிரி
 2. c) PPP மாதிரி        d) HSR மாதிரி

Solutions: 21. PPP is a mode of providing public infrastructure and services by Government in partnership with private sector. It is a long term arrangement between Government and private sector entity for provision of public utilities and services

பிபிபி என்பது தனியார் துறையுடன் இணைந்து அரசாங்கத்தால் பொது உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சேவைகளை வழங்கும் ஒரு முறையாகும். இது பொது பயன்பாடுகள் மற்றும் சேவைகளை வழங்குவதற்காக அரசு மற்றும் தனியார் துறை நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான நீண்ட கால ஏற்பாடாகும்

Q.22)During the five year plan period, annual plans were followed in the period of

Q.22)ஐந்தாண்டு திட்டகாலங்களில் ஓராண்டு திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு எது?

 1. a) 1966-69 b) 1970-71
 2. c) 1973-74 d) 1976-77

Solutions: 22. From 1966-69, three Annual Plans were devised. While the Fourth Plan was designed in 1966, it was abandoned under the pressure of drought, currency devaluation, and inflationary recession on the economy. Therefore, the government opted for an Annual Plan in 1966-67 and the subsequent two years.

1966-69 வரை, மூன்று வருடாந்திர திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டன. நான்காவது திட்டம் 1966 இல் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தாலும், அது வறட்சி, நாணய மதிப்புக் குறைப்பு மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பணவீக்க மந்தநிலை ஆகியவற்றின் அழுத்தத்தின் கீழ் கைவிடப்பட்டது. எனவே, அரசாங்கம் 1966-67ல் மற்றும் அதற்கடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் ஆண்டுத் திட்டத்தைத் தேர்வு செய்தது.

Q.23)  The First Planning Commission , In India was set up Under The Chairmanship of

 1. a) Pandit Jawaharlal Nehru b) Mahatma Gandhi
 2. c) Indhira Gandhi d) Manmohan Singh

Q.23)முதல் திட்டமிடல் ஆணையம், இந்தியாவில் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டது

 1. a) பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு b) மகாத்மா காந்தி
 2. c) இந்திர காந்தி d) மன்மோகன் சிங்

Solutions: 23. Jawaharlal Nehru was the first Chairman of the Planning Commission.

திட்டமிடல் ஆணையத்தின் முதல் தலைவராக ஜவஹர்லால் நேரு இருந்தார்.

Q.24) In India plan holiday was implemented after five year plan.

 1. a) Second five year plan b) Third five year plan
 2. c) Fourth five year plan d) Sixth five year plan

Q.24)இந்தியாவில் திட்ட விடுமுறை எந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் பின்னர் செயல்படுத்தப்பட்டது.

 1. a) இரண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் b) மூன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டம்
 2. c) நான்காம் ஐந்தாண்டு திட்டம் d) ஆறாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்

Solutions: 24. Following the third five-year plan’s failure, plan holiday was implemented from 1966 to 1969.

மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் தோல்வியடைந்ததைத் தொடர்ந்து, 1966 முதல் 1969 வரை திட்ட விடுமுறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது.

Q.25) Which India’s Five Year Plan had the basic objective of growth with Social Justice and Equality?

 1. a) Third Five Year Plan b) Fifth Five Year Plan
 2. c) Ninth Five Year Plan d) Twelfth Five Year Plan 1

Q.25)இந்தியாவின் எந்த ஐந்தாண்டுத் திட்டமானது சமூக நீதி மற்றும் சமத்துவத்துடன் வளர்ச்சியின் அடிப்படை நோக்கத்தைக் கொண்டிருந்தது?

 1. a) மூன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் b) ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்
 2. c) ஒன்பதாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் d) பன்னிரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்

Solutions: 25. The Ninth Five-Year Plan focused on the relationship between the rapid economic growth and the quality of life for the people of the country. The prime focus of this plan was to increase growth in the country with an emphasis on social justice and equity.

ஒன்பதாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் நாட்டின் மக்களின் விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் வாழ்க்கைத் தரத்திற்கும் இடையிலான உறவை மையமாகக் கொண்டது. இந்த திட்டத்தின் பிரதான கவனம் சமூக நீதி மற்றும் சமத்துவத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து நாட்டின் வளர்ச்சியை அதிகரிப்பதாகும்.

Q.26)   With reference to NITI AAYOG, Which of the following statement is /are correct?

 1. i) Transforming and development agenda of India
 2. ii) Promoting growth and development
 3. a) (i) only b) (ii) only
 4. c) (i) and ii only d) Neither (i) nor(ii)

Q.26)நிதி அயோக் ஐக் கொண்டு, பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது?

 1. i) இந்தியாவின் உருமாற்றம் மற்றும் மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சி நிரல்
 2. ii) வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல்
 3. a) (i) மட்டும் b) (ii) மட்டும்
 4. c) (i) மற்றும் ii மட்டும் d) (i) அல்லது (ii)

Solutions: None

Q.27) NITI Aayog Launched, “Atal New India

Challenge”  program on April 26, 2018. This intiatives is related to

1.To design and demonstrate market ready products based on cutting-edge technologies.

2.To provide grants upto Rs. 1 Crore

3.Related to Agriculture and Industrial sectors any.

Select correct answer using the code given below

 1. a) 1 and 2 b) 1 and 3
 2. c) 2 and 3 d) 1only

Q.27)NITI ஆயோக், ஏப்ரல் 26, 2018 அன்று “அடல் நியூ இந்தியா சேலஞ்ச்’ திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார். இந்த உள்ளுணர்வு தொடர்புடையது

 1. அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களின் அடிப்படையில் சந்தை தயார் தயாரிப்புகளை வடிவமைத்து நிரூபிக்க.
 2. ரூ. 1 கோடி வரை மானியம் வழங்கப்பட்டது
 3. வேளாண்மை மற்றும் தொழில்துறை துறைகளுடன் தொடர்புடையது.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

a)1 மற்றும் 2               b) 1 மற்றும் 3

 1. c) 2 மற்றும் 3 d) 1 மட்டும்

Solutions:None

Q.28)In India Seventh Five Year plan period was from

Q.28)இந்தியாவின் ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்ட காலம்

 1. a) 1978 – 1983 b) 1979 – 1984
 2. c) 1985 – 1990 d) 1986 – 1991

Solutions: 28. The main objectives of the Seventh Five-Year Plan were to establish growth in areas of increasing economic productivity, production of food grains, and generating employment through “Social Justice”.

ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கங்கள் பொருளாதார உற்பத்தித்திறனை அதிகரித்தல், உணவு தானியங்களை உற்பத்தி செய்தல் மற்றும் “சமூக நீதி” மூலம் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குதல் ஆகிய துறைகளில் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதாகும்

Q.29)The focus of the ……………..plan was on growth with social justice and equality

 1. a) Sixth five year plan b) Seventh five year plan
 2. c) Eighth five year plan d) Ninth five year plan

எந்த ஐந்தாண்டுத் திட்டம் வளர்ச்சியோடுக் கூடிய சமுதாய நீதி மற்றும் சமத்துவத்தை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது.

 1. a) ஆறாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் b) ஏழாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்
 2. c) எட்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் d) ஒன்பதாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்

Solutions: 29. The Ninth Five-Year Plan focused on the relationship between the rapid economic growth and the quality of life for the people of the country. The prime focus of this plan was to increase growth in the country with an emphasis on social justice and equity.

ஒன்பதாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் நாட்டின் மக்களின் விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் வாழ்க்கைத் தரத்திற்கும் இடையிலான உறவை மையமாகக் கொண்டது. இந்த திட்டத்தின் பிரதான கவனம் சமூக நீதி மற்றும் சமத்துவத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து நாட்டின் வளர்ச்சியை அதிகரிப்பதாகும்.

Q.30)What is the main reason for poverty in India?

 1. a) Slow developing of industries b) Population pressure
 2. c) Inequality of income d) Indian education method

Q.30)இந்தியாவின் ஏழ்மைக்கான மிக முக்கிய காரணம் யாது?

 1. a) குறைவான தொழில் வளர்ச்சி b) மக்கள் தொகை அழுத்தம்
 2. c) வருமான ஏற்றத்தாழ்வு d) இந்திய கல்வி முறை

Solutions: 30. India’s social problems will magnify if the country does not provide more quality jobs, increase social mobility, and expand and improve its overburdened education system

நாடு அதிக தரமான வேலைகளை வழங்காவிட்டால், சமூக இயக்கம் அதிகரிக்கும், மற்றும் அதன் அதிக சுமை கொண்ட கல்வி முறையை விரிவுபடுத்தி மேம்படுத்தினால் இந்தியாவின் சமூகப் பிரச்சினைகள் பெரிதாகிவிடும்.

Answer key:

1 b 11 b 21 c
2 b 12 b 22 a
3 c 13 b 23 a
4 b 14 c 24 b
5 b 15 a 25 c
6 a 16 b 26 a
7 a 17 b 27 a
8 d 18 a 28 c
9 d 19 a 29 d
10 a 20 d 30 d

Velaivaippu Seithigal 2021

To Subscribe => Youtube Channelகிளிக் செய்யவும்
To Join => Whatsapp கிளிக் செய்யவும்
To Join => Facebookகிளக் செய்யவும்
To Join => Telegram Channelகிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here