TNPSC 100+ காலிப்பணியிடங்கள் – முக்கிய அரசுத் தேர்வுக்கு என்ன படிக்க வேண்டும்??

0
TNPSC 100+ காலிப்பணியிடங்கள் - முக்கிய அரசுத் தேர்வுக்கு என்ன படிக்க வேண்டும்??

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) ஆனது ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப சேவைத் துறையில் உள்ள காலியிடங்களை நிரப்பும் பொருட்டு புதிய அறிவிப்பினை வெளியிட்டு உள்ளது. அதில் Manager Grade – III, Senior Officer, Assistant Manager உட்பட பல பதவிகளுக்கு 100க்கு மேற்பட்ட பணியிடங்கள் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்க தேவையான தகுதிகள் மற்றும் விண்ணப்பபடிவம் ஆகியவற்றை கீழே வழங்கியுள்ளோம்.

TNPSC வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு 2024 – 118 காலிப்பணியிடங்கள்!!

இப்பதிவில் இத்தேர்விற்கான தேர்வு மாதிரி மற்றும் பாடத்திட்டம் ஆகியவற்றைக் காணலாம்.

TNPSC CTSE தேர்வு மாதிரி:

Tamil Reporter & English Reporter

TNPSC CTSE பாடத்திட்டம்:

Ppaer II பாடங்களை கீழே உள்ள PDF மூலம் விரிவாக அறிந்துக் கொள்ளலாம்.

Paper I

தமிழ் மொழி தகுதித் தேர்வு
 • பிரித்தெழுதுதல் சேர்த்தெழுதுதல்
 • எதிர்ச்சொல்லை எடுத்தெழுதுதல்.
 • பொருந்தாச் சொல்லைக் கண்டறிதல்.
 • பிழை திருத்தம் () சந்திப்பிழையை நீக்குதல் | மரபு பிழைகள் வழுவுச் சொற்களை நீக்குதல்.
 • பிறமொழிச் சொற்களை நீக்குதல்,
 • ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச் சொல்லை அறிதல்
 • ஒலி மற்றும் பொருள் வேறுபாடறிந்து சரியான பொருளையறிதல்
 • ஒரு பொருள் தரும் பல சொற்கள்.
 • வேர்ச்சொல்லைத் தேர்வு செய்தல்,
 • வேர்ச்சொல்லைக் கொடுத்து வினைமுற்று வினையெச்சம், வினையாலணையும் பெயர்
 • தொழிற் பெயரை உருவாக்கல்,
 • அகர வரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்தல்
 • சொற்களை ஒழுங்குப்படுத்தி சொற்றொடராக்குதல்,
General Science:

Scientific Knowledge and Scientific temper – Power of Reasoning – Rote Learning Vs Conceptual Learning – Science as a tool to understand the past, present and future
Nature of Universe – General Scientific Laws – Mechanics – Properties of Matter, Force, Motion and Energy – Everyday application of the basic principles of Mechanics, Electricity and Magnetism, Light, Sound, Heat, Nuclear Physics, Laser, Electronics and Communications
Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum Products, Fertilizers, Pesticides
Main concepts of Life Science, Classification of Living Organisms, Evolution, Genetics, Physiology, Nutrition, Health and Hygiene, Human diseases
Environment and Ecology

Current Events

History – Latest diary of events – National symbols – Profile of States – Eminent personalities and places in news – Sports – Books and authors
Polity – Political parties and political system in India – Public awareness and General administration – Welfare oriented Government schemes and their utility, Problems in Public Delivery Systems
Geography – Geographical landmarks
Economics – Current socio-economic issues
Science – Latest inventions in Science and Technology

Geography of India

Location – Physical features – Monsoon, rainfall, weather and climate – Water resources – Rivers in India – Soil, minerals and natural resources – Forest and wildlife – Agricultural pattern
Transport – Communication
Social geography – Population density and distribution – Racial, linguistic groups and major tribes
Natural calamity – Disaster Management – Environmental pollution: Reasons and preventive measures – Climate change – Green energy

History & Culture of India

Indus valley civilization – Guptas, Delhi Sultans, Mughals and Marathas – Age of Vijayanagaram and Bahmani Kingdoms – South Indian history
Change and Continuity in the Socio-Cultural History of India
Characteristics of Indian culture, Unity in diversity – Race, language, custom
India as a Secular State, Social Harmony

Indian Polity

Constitution of India – Preamble to the Constitution – Salient features of the Constitution – Union, State and Union Territory
Citizenship, Fundamental Rights, Fundamental duties, Directive Principles of State Policy
Union Executive, Union legislature – State Executive, State Legislature – Local governments, Panchayat Raj
Spirit of Federalism: Centre-State Relationships
Election – Judiciary in India – Rule of law
Corruption in public life – Anti-corruption measures – Lokpal and Lok Ayukta – Right to Information – Empowerment of women – Consumer protection forums, Human rights charter

Indian Economy

Nature of Indian Economy – Five year plan models – an assessment – Planning Commission and Niti Ayog
Sources of revenue – Reserve Bank of India – Fiscal Policy and Monetary Policy – Finance Commission – Resource sharing between Union and State Governments – Goods and Services Tax
Structure of Indian Economy and Employment Generation, Land reforms and Agriculture – Application of Science and Technology in agriculture – Industrial growth – Rural welfare oriented programmes – Social problems – Population, education, health, employment, poverty

Indian National Movement

National renaissance – Early uprising against British rule – Indian National Congress – Emergence of leaders – B.R.Ambedkar, Bhagat Singh, Bharathiar, V.O.Chidambaranar, Jawaharlal Nehru, Kamarajar, Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Thanthai Periyar, Rajaji, Subash Chandra Bose and others
Different modes of Agitation: Growth of Satyagraha and Militant movements
Communalism and partition

 • History, Culture, Heritage and Socio-Political Movements in Tamil Nadu
 • History of Tamil Society, related Archaeological discoveries, Tamil Literature from Sangam age till contemporary times
Thirukkural:

Significance as a Secular literature
Relevance to Everyday Life
Impact of Thirukkural on Humanity
Thirukkural and Universal Values – Equality, Humanism, etc
Relevance to Socio – Politico-Economic affairs
Philosophical content in Thirukkural
Role of Tamil Nadu in freedom struggle – Early agitations against British Rule – Role of women in freedom struggle
Evolution of 19th and 20th Century Socio-Political movements in Tamil Nadu – Justice Party, Growth of Rationalism – Self Respect Movement, Dravidian movement and Principles underlying both these movements, Contributions of Thanthai Periyar and Perarignar Anna

Development Administration in Tamil Nadu

Human Development Indicators in Tamil Nadu and a comparative assessment across the Country – Impact of Social Reform movements in the Socio-Economic Development of Tamil Nadu
Political parties and Welfare schemes for various sections of people – Rationale behind Reservation Policy and access to Social Resources – Economic trends in Tamil Nadu – Role and impact of social welfare schemes in the Socio-Economic development of Tamil Nadu
Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of Socio-Economic development
Education and Health systems in Tamil Nadu
Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth
Achievements of Tamil Nadu in various fields
e-governance in Tamil Nadu

Aptitude and Mental Ability

Simplification – Percentage – Highest Common Factor (HCF) – Lowest Common Multiple (LCM)
Ratio and Proportion
Simple interest – Compound interest – Area – Volume – Time and Work
Logical Reasoning – Puzzles – Dice – Visual Reasoning – Alphanumeric Reasoning – Number Series

TNPSC CTS Syllabus PDF

Join Our WhatsApp  Channel ”  for the Latest Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!