TN TRB BEO Syllabus – Download Detailed PDF || Exam Pattern!

0
TNMAWS 1993 காலிப்பணியிடங்களுக்கான தேர்வு - முக்கிய கேள்விகள் இதோ!!

TN TRB BEO Syllabus – Download Detailed PDF || Exam Pattern!

தமிழக ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TN TRB) மூலம் கடந்த ஆண்டு 33 வட்டாரக் கல்வி இயக்குனர் (BEO) பதவிக்கு தேர்வு நடத்தப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து இவ்வாண்டும் BEO பதவிக்கு அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதற்கு படித்து வரும் தேர்வர்களுக்கு உதவி புரிய தேர்வு மாதிரி மற்றும் பாடத்திட்டம் ஆகியவற்றை கீழே வழங்கியுள்ளோம்.

TN TRB BEO Exam Pattern

S.no பொருள் கேள்வி எண் மதிப்பெண்கள் கால அளவு
1 தமிழ் மொழித் தகுதித் தேர்வு – பகுதி – 10 ஆம் வகுப்புக்கான பாடத்திட்டம் 30 50 30 நிமிடம்
எஸ்.எண். பாடம் கேள்வி மதிப்பெண்கள்
1 பொது தாள் முக்கிய பாடம் (தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல், தாவரவியல், விலங்கியல், உயிரியல், வரலாறு மற்றும் புவியியல் 110 110
2 பொது அறிவு 10 10
3 குழந்தை வளர்ச்சி மற்றும் கல்வியியல் (கல்வி முறை) 30 30
மொத்தம் 150 150

TN TRB BEO Syllabus

தமிழ் இலக்கிய வரலாறு

சங்க காலம் முதல் இன்று வரை – சங்க இலக்கியம் – சங்க இலக்கியம் பற்றிய குறிப்புகள்- ஐதீகங்களின் தொகுப்பு முறை (பாட்டு) மற்றும் தொகுப்புகள் (தோகையின் முக்கியத்துவம்) – சங்க இலக்கியம் -திருமணம் தமிழ் – சமணம், பௌத்தம், இஸ்லாம், கிறிஸ்தவம் – சித்தர்கள், சமூக சீர்திருத்தம் (சமூக சீர்திருத்தம்) – இன்றைய தமிழ் இலக்கியம் – தமிழ் உரைநடை, தமிழ் புனைகதை, நாவல்கள், சிறுகதைகள், தமிழ் நாட்டுப்புறக் கதைகள், கட்டுரைகள், இலக்கியம் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சி – தமிழ் இலக்கணம் – கடிதங்கள், சொற்கள், அர்த்தங்கள், யாப்பு இலக்கணம், அணி இலக்கணம்

Unit 2 – History of English Literature

1. Development of Prose, Poetry, Fiction, Drama and Grammar
2. Approaches to Literature (From 1830 to the Present day)
3. Modern Drama, Modern Fiction, Literary Movements, Literary Criticism and Theory
4. Teaching of English in India, Journalism and Creative Writing in English
5. British English Literature – American English Literature, Indian English Literature
6. English Language and Grammar, Origin of English Language
7. General Characteristics of Old and Middle English
8. Rise and Growth of Modern English
9. Growth of Vocabulary – Greek, Latin, French, Italian, Scandinavian and other foreign influences, Word Formation, Change of meaning
10. The Makers of English – Spenser, Shakespeare, Milton and Dr. Johnson
11. Basic English Grammar – Parts of Speech, Tenses, Voice, Singular/Plural, Spelling Reforms

Unit 3 – Mathematical Aptitude and Mental Ability Tests

1. Data Analysis, Conversion of Information to Data
2. Presentation and Interpretation of Data
3. Tables, Graphs and Diagrams, Analytical Interpretation of Data
4. Simplification, Percentage,Highest Common Factor (HCF), Lowest Common Multiple (LCM), Ratio and Proportion
5. Simple Interest, Compound Interest, Area, Volume, Time & Work
6. Decision Making and Problem Solving, Logical Reasoning, Puzzles, Dice Numerals, Verbals and Non verbals

Unit 4 – General Science

Physics :

1. Units and Measurement
2. Laws of motions
3. Force, Work, Energy and Power
4. Properties of Matter
5. Current Electricity
6. Magnetism
7. Heat, Light and Sound
8. Atomic Devices
9. Electronic Devices

Chemistry:

1. Classification of Matter
2. Stoichiometry
3. Types of Reactions
4. Extraction of Metals (Zn, Cu, Al, Au, Ag, Pb)
5. Acids and Bases
6. Periodic Classification
7. Chemical Bonding
8. Compounds of Carbon, Nitrogen, Oxygen and Sulphur
9. Gas Laws
10. Drugs, Fertilizers, Dyes and Polymers

Botany :

1. Plant Physiology
2. Cell – Basic Unit of Life
3. Photosynthesis – Its significance
4. Families – Malvaceae, Solanaceae, Euphorbiaceae, Musaceae and their economic importance
5. Plant Pathology, Bio-Technology, Tissue Culture

Zoology:

1. Human Physiology – Human Body Functions
2. Environmental Biology
3. Global Warming- Greenhouse Effect
4. Ozone Layer Depletion
5. Applied Biology – Genetics and Evolution
6. Dairy, Poultry, Pisciculture, Fish Farming, Health and Hygiene

UPSC IFS Previous Year Question Paper

Unit 5 – History – National Movements of Tamil Nadu and India and Constitutional Development

1. South Indian History – Culture and Heritage of Tamil People
2. Advent of European Invasion, Expansion and Consolidation of British Rule, Effect of British Rule on socio-economic factor
3. Social reforms and religious movements
4. India since Independence, Characteristics of Indian culture
5. Unity in Diversity; Race, colour, language, custom
6. India as a secular state, Organizations for fine arts, dance, drama, music, Growth of rationalism
7. Advent of Europeans, Early uprising against British rule – 1857 Revolt
8. Indian National Congress, Emergence of National Leaders, Growth of Militant Movements
9. Role of Tamil Nadu in Freedom Struggle
10. Birth of political parties/political system in India since Independence
11. Dravidian movement in TN, Political parties and populist schemes
12. Prominent personalities in the various spheres; Arts, Science, Literature and Philosophy
13. Constitution of India – Preamble to the Constitution, Salient features of the Constitution, Union, State and Territory – Fundamental Rights, Fundamental Duties, Human Rights Charter – Judiciary in law, Rule of Law/Due Process of Law, Indian Federalism, Centre-State Relations, Emergency Provisions – Elections, Election Commissions – Union and State – Amendments to Constitution, Schedules to Constitution, Administrative reforms and Tribunals – Corruption in Public Life, Anti Corruption Measures
– Central Vigilance Commission, Lok Adalats, Ombudsman – Comptroller and Auditor General of India, Right to Information, Central and State Commissions, Empowerment of Women

Unit 6 – Physical Geography and Economic, Commercial Geography of India

1. Universe – Solar System, Earth and Atmosphere, hydrosphere and lithosphere
2. Monsoon, rainfall, weather and climate, Water Resources
3. Geography of India, Physical Features: Soil, minerals and natural resources, Natural Vegetation, Forest and Wildlife
4. Agricultural Pattern, Livestock and Fisheries
5. Social Geography, Population – Density and Distribution
6. Natural Calamities – Disaster Management
7. Geographical Landmarks, Policy on environment and ecology
8. Geography of Tamil Nadu
9. Nature of Indian economy, Five year plan models – an assessment, Land reforms and agriculture, Application of Science in agriculture
10. Industrial Growth, Role of Public Sector and disinvestment, Development of infrastructure, National Income, Rural Welfare oriented programmes
11. Social sector problems – population, education, health, employment, poverty, HRD (Human Resource Development)
12. Sustainable Economic Growth, Economic Trends in Tamil Nadu
13. Energy – Different Sources and Development
14. Finance Commission, Planning Commission, National Development Council
15. Current Socio-Economic Problems, New Economic Policy and Government Sector, NITI Aayog, Liberalization, Privatization, Globalization and Marketing

Unit 7 – General Knowledge and Current Affairs :

1. Latest diary of events – National, National Symbols, Profile of States
2. Eminent persons & places in news, Sports & Games, Books & Authors, Awards & Honors
3. Latest historical events, India & its neighbors
4. Science & Technology – Latest inventions
5. Latest discoveries in Health Science, Mass media and Communication

Child Psychology and Pedagogy :
  • Human Growth and Development
  • Guidance and Counselling
  • Social, Emotional and Moral Development
  • Learning
  • Intelligence and Creativity
  • Motivation & Group Dynamics
Unit 9 – History of Educational Development in Tamil Nadu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!