TNPSC பொதுத்தமிழ் – ஓரெழுத்து ஒருமொழி உரிய பொருளையறிதல்

1

ஓரெழுத்து ஒருமொழி உரிய பொருளையறிதல்

இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஓரெழுத்து ஒருமொழி உரிய பொருளையறிதல் முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும்.  இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம்.

அ  – அந்த, சுக்கு, திப்பிலி, எட்டு
ஆ – பசு, ஆச்சாமரம், சிவஞானம், இச்சை
இ  – சுட்டு (அங்கே, அவன்), இந்த, அன்பு, ஆச்சரியம்
ஈ  – அம்பு, குகை, இலட்சுமி, கடவுள், தா, ஈ,தேனீ, வண்டு,பாம்பு
உ – சிவன், பிரமன், சிவசக்தி, இரண்டு
ஊ – உணவு, இறைச்சி, சிவன், உண்ணல்
எ – எந்த, ஏழு எண்ணும் எண்ணின் குறி
ஏ – அம்பு, விளி, இடைச் சொல்,எதிர்மறைப்பொருள், சிவன், திருமால்
ஐ – அழகு, அரசன், தலைவன், கடவுள், குரு,சிவன், தும்பை, பருந்து, வியப்பு
ஒ – நிகர், பொருந்து
ஓ – வினா, வியப்பு,ஆபத்து, ஒழிவு
ஓள – பூமி, ஆனந்தம்,கடித்தல்
க – ஒன்று, அரசன், ஆன்மா, உடல், காற்று,பிரமன்
கா – சோலை, காவடி,காவல், தொலை
கீ – கிளிக்குரல்
கு – குற்றம், சிறுமை
கூ – கூகை, பூமி, கூவு, அழுக்கு, பிசாசு
கை – இடம், பகை, கரம், ஒழுக்கம், கரம், துதிக்கை, வரிசை, ஒப்பனை, அளவு,கைமரம்
கோ – அரசன், அம்பு, சூரியன், சந்திரன், நீர், சொர்க்கம்,ஆண்மகன், பூமி, ஆகாயம், பசு,மலை
கௌ – மனத்தாங்கல், தீங்கு, கொள்ளு, பற்றுதல்
ச – சக
சா – மரணம், இறப்பு, போ,பேய்,கெடுதல்
சீ – அலட்சியம், அடக்கம், இகழ்ச்சி, புண்சீழ்,பார்வதி, இலட்சுமி, கலைமகள், சிதல்
சு – சுய, சுகம்
சே – எருது, மரம், தூரம், உயர்வு, சிவப்பு
சை – இகழ்ச்சி,செல்வம்
சோ – அரண், நகரம், ஒலி, உமை
சௌ – சௌபாக்கியவதி (சுமங்கலி)என்பதன் சுருக்கம்
ஞா – சுட்டு, பொருந்து
ஞை – இகழ்ச்சி
த – பிரம்மா, குபேரன்
தா – வருத்தம், பகை, வலிமை, கெடுதி,கொடு,குற்றம், தாண்டுதல்
தீ – நெருப்பு, அறிவு, நரகம், கொடுமை, கோபம்,இனிமை
து – கெடு, வருத்து, பிரிவு
தூ – தூய்மை, பகை, தடை, வலிமை, சிறகு,வெண்மை
தே – தெய்வம், நாயகன், கருணை,அருள்
தை – தைத்திங்கள், அலங்கரி, தையல், மகரராசி,தாளம்
நா – நாக்கு, திறப்பு, அயலார்
நி – உறுதி, அருகில், விருப்பம், நிச்சயம், இன்மை
நீ – முன்னிலைப்பெயர், தீங்கு, விடு
நு – தோணி, தியானம், ஆயுதம்
நூ – எள், யானை, ஆபரணம்
நே – அன்பு, நேயம், ஈரம்
நை – வாடு, இரங்கு, தளர்தல், வருந்து
நொ – துக்கம், இல்லை, நோய், வலி, பலமின்மை
நௌ – மரக்கலம்
ப – காற்று, இருபதில் ஒன்று, பின்னம், காற்று, சாபம், குடித்தல்
பா – பாட்டு, நிழல், அழகு, பாடல், நூல், பரப்பு
பி – அழகு
பீ – அச்சம், மலம், தொண்டி
பூ – மலர், இடம், அழகு, பொலிவு, கூர்மை, பூமி,இலை
பே – நுரை, மேகம், இல்லை
பை – பசுமை, பாம்பின்படம், சாக்கு, அழகு,குடற்பை,நிறம்
போ – போதல், செல்
ம – காலம், சந்திரன், எமன், பிரமன், விஷ்ணு ,சிவன், அசோக மரம்
மா – மாமரம், வலி, விண்டு, வயல், பெரிய,அழகு,அன்னை, கருமை, அழைப்பு, இலட்சுமி, குதிரை, விலங்கு
மீ – பெருமை, மேல்புறம், உயர்வு, மேலே, வானம்
மூ – மூன்று, மூப்பு
மே – அன்பு, மேம்பாடு, மேன்மை
மை – குற்றம், மலடி, மேகம்,நீர்,கருமை, அஞ்சனம், ஆடு
யா – ஐயம், இல்லை, யாவை, ஒரு மரம்,வினா
வா – வருக
வி – உறுதி, அறிவு, பிரிவு
வீ – பூ, பறவை, நீக்கம், சாவு
வே – வேவு, உளவு, ஒற்று
வை – கீழே வைத்தல், வைக்கோல், கூர்மை
வெள – திருடுதல், கொள்ளையிடல், பிடித்தல்

ஓரெழுத்து ஒருமொழி உரிய பொருளையறிதல் PDF Download

Download TNPSC பொது தமிழ் பாடக்குறிப்புகள்

Download TNPSC அரசியலமைப்பு பாடக்குறிப்புகள்

TNPSC Group 2 பாடக்குறிப்புகள் PDF Download

TNPSC Group 2 நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF Download

To Follow  Channel –கிளிக் செய்யவும்

WhatsApp Group -ல் சேர –  கிளிக் செய்யவும்

Telegram Channel கிளிக் செய்யவும்

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!