தமிழ் இலக்கியம் – காப்பிய இலக்கியத் தகவல்கள்

0

தமிழ் இலக்கியம் 

இங்கு  காப்பிய இலக்கியத் தகவல்கள் பற்றிய முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம்.

காப்பிய இலக்கியத் தகவல்கள்

 • காப்பிய இலக்கணம் குறித்துக் கூறும் நூல் தண்டியலங்காரம்.
 • காப்பியம் பெருங்காப்பியம் சிறுகாப்பியம் என இரு வகைப்படும்.
 • அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்ற நாற்பொருளையும் கூறுவது பெருங்காப்பியம் எனப்படும்.
 • அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்ற நான்கில் ஒன்றோ பலவோ குறைந்து வருவது சிறுகாப்பியம் எனப்படும்.
ஐம்பெருங்காப்பியங்கள்
 • ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் என்ற தொடரை முதன் முதலில் கூறியவர் மயிலைநாதர்; (நன்னூல் 387) உரை.
 • சிலப்பதிகாரம் – இளங்கோவடிகள்
 • மணிமேகலை -சீத்தலைச் சாத்தனார்
 • சீவக சிந்தாமணி – திருத்தக்க தேவர்
 • வளையாபதி -பெயர் தெரியவில்லை
 • குண்டலகேசி – நாதகுத்தனார்
 • சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் இரட்டைக் காப்பியங்கள் ஆகும்.
 • சிலப்பதிகாரம், சீவகசிந்தாமணி, வளையாபதி என்ற மூன்றும் சமணக் காப்பியங்கள்
 • மணிமேகலை, குண்டலகேசி, என்ற இரண்டும் பௌத்த காப்பியங்கள்
 • ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் அனைத்தும் சமணக் காப்பியங்கள் ஆகும்.
 • குண்டலகேசிக்கு எதிராகச் செய்யப்பட்டது நீலகேசி
 • நீலகேசி ஐஞ்சிறு காப்பியத்துள் ஒன்று (காண்க ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்)
1. சிலப்பதிகாரம்

நூற் குறிப்பு:

 • சிலம்பு +அதிகாரம் = சிலப்பதிகாரம்
 • கண்ணகியின் சிலம்பால் விளைந்த கதையை முதன்மையாகக் கொண்டது. ஆதலின் சிலப்பதிகாரமாயிற்று.
 • சிலப்பதிகாரம் எனும் செந்தமிழ்க் காப்பியம் புகார்க் காண்டம், மதுரைக் காண்டம்,
 • வஞ்சிக் காண்டம் எனும் முப்பெருங்கண்டங்களையும் முப்பது காதைகளையும் உடையது.
 • புகார்க்காண்டம் பத்து காதைகளையும், மதுரைக் காண்டம் பதின்மூன்று
 • காதைகளையும் வஞ்சிக் காண்டம் ஏழு காதைகளையும் கொண்டுள்ளது.
 • இது உரையிடப்பட்ட பாட்டுடைச் செய்யுள் எனவும் வழங்கப்பெறும்.
 • முதற் காப்பியம், இரட்டைக் காப்பியம், முத்தமிழ் காப்பியம், குடிமக்கள் காப்பியம், ஒற்றுமைக் காப்பியம், நாடகக் காப்பியம் எனச் சிலப்பதிகாரத்தைப் போற்றி புகழ்வோர்.
 • ஐம்பெருங்காப்பியங்களில் முதன்மையானது சிலப்பதிகாரம்
 • ஆசிரியர் இளங்கோவடிகள்
 • இளங்கோவடிகள் துறவு பூண்டு அமர்ந்த இடம் குடவாயிற் கோட்டம் என்ற ஊர்.
 • குடவாயிற் கோட்டம் சேர நாட்டு ஊர்
 • மூன்று காண்டம் முப்பது காதை
 • காதை – கதை பொதிந்துள்ள பாட்டு
 • புகார் காண்டம்: மங்கல வாழ்த்துப் பாடல் முதல் நாடுகாண் காதை வரை உள்ள 10 காதைகள்
 • மதுரைக் காண்டம்: காடுகாண் காதை முதல் கட்டுரைக் காதை வரை உள்ள 13 காதைகள்
 • வஞ்சிக் காண்டம்: குன்றக் குரவை முதல் வரந்தருகாதை உள்ள 13 காதைகள்
 • சிலப்பதிகாரம் ஆசிரியப் பாவாலும் கொச்சகக் கலிப்பாவாலும் ஆனது.

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • இளங்கோவடிகள் சேர மரபினர்
 • இளங்கோவடிகளின் தந்தை இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன், தாய் நற்சோனை
 • இவரது தமையன் சேரன் செங்குட்டுவன்
 • இளையவரான இளங்கோவே நாடாள்வார் என்று கணியன் கூறிய கருத்தைப் பொய்ப்பிக்கும் பொருட்டு இளங்கோ இளமையிலேயே துறவு பூண்டு குணவாயிற் கோட்டத்தில் தங்கினார்.
 • அரசியல் வேறுபாடு கருதாதவர், சமய வேறுபாடற்ற துறவி.
 • இவர் காலம் கி.பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டு.

சிலம்பின் புகழ்:

 • “நெஞ்சை அள்ளும் சிலப்பதிகாரம் என்றோர்
  மணியாரம் படைத்த தமிழ்நாடு” – பாரதியார்
  “சிலப்பதிகாரச் செய்யுளைக் கருதியும் … தமிழ்ச்
  சாதியை அமரத்தன்மை வாய்ந்தது என்று உறுதி
  கொண்டிருந்தேன்” – பாரதியார்
 • “யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனைப்போல்
  வள்ளுவனைப் போல் இளங்கோவனைப் போல்
  பூமிதனில் யாங்கணுமே பிறந்ததில்லை” – பாரதியார்
 • “தமிழ் கூறும் நல் உலகம்” என்று மூன்று நாடுகளையும் ஒருங்கே காணும் தன்மை தொல்காப்பியத்தில் உண்டு. ஆனால் சங்க இலக்கியத்தில் இல்லை.
  “முதன்முதலாகத் தமிழ் மக்கள் எல்லோரையும் ஒருங்கே காணும் நெறியில் நின்று நூல் செய்தவர் இளங்கோவடிகள் – மு.வரதராசனார்.
 • நாட்டுப்புறப் பாடல்களுக்குச் சிறப்புத் தந்து முதலில் பாடியவர் இளங்கோவடிகள்
 • நாட்டுப்புறப் பாடல்களுக்குச் சிறப்புத் தந்து இணங்கோவடிகளை அடுத்துப் பாடியவர் மாணிக்கவாசகர்;
 • சைவ வைணவ நெறிகளையும் பாடிய சமணநூல் சிலப்பதிகாரம்
 • முதல் காப்பியம், முத்தமிழ்க் காப்பியம், நாடகக் காப்பியம்
 • முதல் தேசியக் காப்பியம் சிலப்பதிகாரம்
 • இரண்டாவது தமிழ் தேசிய காப்பியம் பெரிய புராணம்
 • பாவின் வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ட நூல் சிலப்பதிகாரம்
 • சிலப்பதிகாரத்திற்குச் சிறந்த உரை எழுதியவர் அடியார்க்கு நல்லார்.

முக்கிய கதை மாந்தர்கள்:

 • தலைவன் கோவலன்
 • தலைவி கண்ணகி (சங்க காலத்துக் கடையெழு வள்ளல்களில் ஒருவனான பேகனின் மனைவி பெயரும் கண்ணகி)
 • ஆடல் மங்கை மாதவி
 • கோவலன் தந்தை மாசாத்துவான்
 • கண்ணகியின் தந்தை மாநாய்கன்
 • மாதவியின் தாய் சித்திராபதி
 • கோவலனுக்கும் மாதவிக்கும் பிறந்தவள் மணிமேகலை
  கண்ணகியின் தோழி தேவந்தி (இவள் ஓர் அந்தணப் பெண் இவள் கணவன் பாசண்ட சாத்தன்)
 • மாதவியின் தோழி வயந்தமாலை
 • பெண் சமணத்துறவி கவுந்தியடிகள்
 • ஆண் பௌத்தத் துறவி அறவண அடிகள்

செய்திகள்:

 • சிலம்பின் குறிக்கோள் மூன்று
 • கோவலன் – மாதவி பிரிவுக்குக் காரணம் ஊழ்
 • கோவலன் மதுரை சென்றதுக்குக் காரணம் ஊழ்
 • கோவலன் கொலையுண்டதற்குக் காரணம் ஊழ்
 • மதுரை எரிந்ததற்குக் காரணம் ஊழ் என்று இளங்கோவடிகள் கருதுகிறார்.
 • இளங்கோவடிகளுக்குக் கண்ணகியின் வரலாற்றைக் கூறியவர் சீத்தலைச் சாத்தனார்.
 • கண்ணகியின் வரலாற்றைச் சீத்தலைச் சாத்தனார் எழுத வேண்டும் என்று சொன்னவர் இளங்கோவடிகள்
 • கண்ணகியின் வரலாற்றை எழுதத் தகுதியுடையவர் இளங்கோவடிகளே என்று சொல்லி அவரே எழுத வேண்டும் என்று சொன்னவர் சீத்தலைச் சாத்தனார்.
 • இளங்கோவடிகள் தம் நூலைச் சீத்தலைச் சாத்தனார் முன் அரங்கேற்றினார்.
2. மணிமேகலை
 • ஆசிரியர் மதுரைக் கூலவாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தனார்
 • வேறுபெயர் தண்டமிழ்ச் சாத்தன், தண்டமிழ்ப் புலவன்
 • காலம் 2 ஆம் நூற்றாண்டு
 • இந்நூலுக்கு மணிமேகலைத் துறவு என்ற பெயரும் உண்டு
 • பௌத்த காப்பியம்
 • தமிழன் இரண்டாம் காப்பிய நூல்
 • சமய பூசலுக்கு வித்திட்ட நூல்
 • துறவுக்கு முதன்மை கொடுக்கும் நூல்
 • கோவலனுக்கும் மாதவிக்கும் பிறந்த மணிமேகலை என்ற பெண்ணின் வரலாற்றைக் கூறும் நூல்
 • பெண்ணின் பெருமை பேசும் நூல் (சிலப்பதிகாரம் போன்று)
 • சங்க இலக்கியம் இல்லறத்திற்கு முதன்மை கொடுத்தது திருக்குறள் இல்லறம் துறவறம் இரண்டுக்கும் முதன்மை கொடுத்தது மணிமேகலை துறவுக்கு முதன்மை கொடுத்தது.

நூல் அமைப்பு:

 • காண்டப் பிரிவுகள் இல்லை
 • 30 காதைகள் உள்ளன
 • முதல் காதை விழாவறைக் காதை
 • இறுதிக் காதை பவத்திறம் அறுக எனப் பாவை நோற்ற காதை
 • முழுவதும் ஆசிரியப் பாவால் ஆனது.
 • 27-வது சமயக்கணக்கர்தம் திறம் கேட்ட காதை மட்டும் இணைக் குறள்
 • ஆசிரியப்பாவாலானது மற்றவை நிலை மண்டில ஆசிரியப்பாக்கள்

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • மணிமேகலையின் ஆசிரியர் கூலவாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தனார்.
 • சாத்தன் என்பது இவரது இயற்பெயர்
 • இவர் திருச்சிராப்பள்ளியைச் சார்ந்த சீத்தலை என்னும் ஊரில் பிறந்து மதுரையில் வாழ்ந்தார்
 • கூலவாணிகம் (கூலம் – தானியம்) செய்தவர்.
 • இவர் மதுரைக் கூலவாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தனார் என்று வழங்கப்பெற்றார்.
 • இளங்கோவடிகளும் இவரும் சமகாலத்தவராவார்.
 • இவர் கடைச்சங்கப் புலவர்களுள் ஒருவர்.
 • தண்டமிழ் ஆசான் சாத்தன் தன்னூற்புலவன் என்று இளங்கோவடிகள் சாத்தனாராகப் பாராட்டியுள்ளார்.
 • இவரது காலம் கி.பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டு என்பர்.

நூற்குறிப்பு:

 • மணிமேகலை ஐம்பெருங்காப்பியங்களுள் ஒன்று.
 • மணிமேகலையின் துறவு வாழ்க்கையைக் கூறுவதால் இந்நூலுக்கு மணிமேகலையைத் துறவு என்னும் வேறு பெயரும் உண்டு.
 • இந்நூல் சொற்சுவையுமம் பொருட்சுவையும் இயற்கை வருணனைகளும் நிறைந்தது. பௌத்த மதச் சார்புடையது.
 • முப்பது காதைகளைக் கொண்டது
 • முப்பது காதைகளுள் ஆபுத்திரன் நாடு அடைந்த காதை இருபத்து நான்காவது காதை.

கதை மாந்தர்:

 • மணிமேகலையின் தோழி சுதமதி கண்ணகியின் தோழி தேவந்தி
 • ஆதிரையின் கணவன் சாதுவன்
 • மணிமேகலைக்கு முதன்முதலாக அமுதசுரபியில் பிச்சையிட்டவள் ஆதிரை
 • ஆதிரையின் வரலாற்றை மணிமேகலைக்குச் சொன்னவள் காய சண்டிகை
 • விருச்சிக முனிவரால் பசிநோய் சாபம் பெற்றவள் காய சண்டிகை
 • காய சண்டிகையின் பசிநோயைப் போக்கியவள் மணிமேகலை
 • மணிமேகலையை மணிபல்லவத்தீவுக்கு அழைத்துச் சென்ற தெய்வம் மணிமேகலாத் தெய்வம்
 • மணிமேகலாத் தெய்வம் மணிமேகலைக்குக் கொடுத்த வரம் மூன்று
 • ஆபுத்திரனுக்கு அமுதசுரபியைக் கொடுத்தது சிந்தாதேவி
 • அமுதசுரபியைக் கோமுகியில் இட்டவன் ஆபுத்திரன்
 • அமுத சுரபி பற்றி மணிமேகலைக்குச் சொன்னது தீவதிலகை

இடங்கள்:

 • மணிமேகலை பிறந்த ஊர் பூம்புகார்
 • மணிமேகலை மறைந்த ஊர் காஞ்சிபுரம்
 • மணிமேகலை சமயவாதிகளிடம் உண்மை கேட்ட ஊர் வஞ்சி மாநகரம்
 • பூம்புகாரில் உள்ள சோலைகள் : இலவந்திகை, உய்யாவனம், உவவனம், கவேரவனம், சம்பாதிவனம்
 • மணிமேகலை பூக்கொய்யச் சென்ற வனம் உவவனம்
 • மணிபல்லவத்தில் இருந்த பீடிகை புத்தபீடிகை
 • அமுத சுரபி இருந்த இடம் கோமுகி
 • அமுத சுரபிக்கு வேறு பெயர் அட்சய பாத்திரம்

செய்திகள்:

 • சம்புத் தீவின் தெய்வம் சம்பு
 • சம்புத் தீவிற்கு நாவலந்தீவு என்ற வேறுபெயரும் உண்டு
 • நாவலந்தீவு என்பது இந்தியா
 • சம்பாபதி புகார் நகரத்திற்குக் காவிரி பூம்பட்டினம் என்று பெயர் அளி;த்தது.
 • முதன்முதலில் இந்திரவிழா எடுத்தவன் தூங்கெயில் எறிந்த தொடிதோட் செம்பியன்
 • இந்திரவிழா 28 நாட்கள் நடைபெறும்.
 • மழை வேண்டி எடுக்கப்படும் விழா இந்திரா விழா
 • பூம்புகாரில் இந்திரவிழா மிகச் சிறப்பாக நடந்ததாக சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை என்ற இரண்டு நூல்களும் கூறுகின்றன.
 • மூவகைப் பத்தினிப் பெண்டிர்
  1. உடன் எரி மூழ்குவர்
  2. தனிஎரி மூழ்குவர்
  3. கைம்மை நோன்பு நோற்பார்
 •  உடல் அடக்க முறை ஐந்து
  1. சுடுதல்
  2. வாளா இடுதல்
  3. தோண்டிப்புதைத்தல்
  4. பள்ளத்தில் அடைத்தல்
  5. தாழியில் கவிழ்தல்
 • தீயவை பத்து
  1. கொலை 2. களவு 3. காமம்
  4. பொய் 5. குறளை 6. கடுமொழி
  7. பயனில் சொல் 8. வெஃகல் 9. வெகுளல்
  10. பொல்லாக்காட்சி
3. சீவக சிந்தாமணி
 • ஆசிரியர் திருத்தக்க தேவர்
 • காலம் 9 ஆம் நூற்றாண்டு. கருத்து வேறுபாடு உண்டு.
 • திருத்தக்க தேவர் நிலையாமை குறித்து எழுதிய நூல் நரிவிருத்தம்
 • விருத்தப்பாவால் இயற்றப்பட்ட முதல் காப்பியம்
 • சமணக் காப்பியம்
 • மணநூல், காமநூல்,முக்தி நூல் என்ற வேறு பெயர்களும் உண்டு.
 • வட மொழியில் உள்ள கத்திய சிந்தாமணி, சத்திர சூளாமணி என்ற இரு நூலையும் தழுவி எழுதப்பட்டது சீவக சிந்தாமணி
 • காண்டப் பிரிவு இல்லை
 • 13 இலம்பகங்களையும் 3145 பாடல்களையும் கொண்டது.
 • முதல் இலம்பகம் நாமகள் இலம்பகம்
 • இறுதி இலம்பகம் முக்தி இலம்பகம்
 • காப்பியத் தலைவன் சீவகன்
 • சீவகன் சிந்தாமணியுடன் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளான்.
 • சிந்தாமணி என்பது கேட்டதைக் கொடுக்கும்
 • தேவலோகத்தில் உள்ள ஒரு மணி (ரத்தினம்)
 • சீவகனின் தந்தையான சச்சந்தனைக் கொன்றவன் கட்டியங்காரன்
 • சீவகன் பிறந்த இடம் சுடுகாடு
 • சீவகனை எடுத்து வளர்த்தவன் கந்துக்கடன் என்னும் வணிகன்
 • சீவகனுக்குக் கல்வி கற்பித்த ஆசிரியர் அச்சணந்தி
 • திருத்தக்கதேவர் சோழர்குலத்தில் பிறந்தவர் இவர்.
 • இவர் சமண சமயத்தைச் சார்ந்தவர்
 • இவர் பாடிய மற்றொரு நூல் நரி விருத்தம் ஆகும்.

நூல் குறிப்பு:

 • ஐம்பெருங்காப்பியங்களுள் ஒன்று சீவகசிந்தாமணி
 • இந்நூலின் கதைத் தலைவன் சீவகன்
 • அவன் பெயரை இணைதத்துச் சீவகசிந்தாமணி எனப் பெயர் பெற்றது என்பர்.
 • இந்நூலுக்கு மணநூல் என்னும் வேறு பெயரும் உண்டு.

சிறப்பு:

 • அனைத்துச் சமயத்தவரும் விரும்பிக்கற்ற சமணக் காப்பியம்
 • சைவனான குலோத்துங்க மன்னன் விரும்பிக்கற்ற காப்பியம்
 • நூல் முழுமைக்கும் சைவரான நச்சினார்க்கினியர் உரை எழுதினார்.
 • இவர் இருமுறை உரை எழுதினார் என்பர்
 • சைவரான உ.வே.சா. அவர்கள் முதன் முதலில் பதிப்பித்தார்.
 • அவர் பதிப்பித்த முதல் நாலும் சீவகசிந்தாமணியே ஆகும்.
 • கிறித்துவரான ஜி.யு.போப் இதனை இலியட் ஒடிசியுடன் ஒப்பிட்டுள்ளார்.
4. வளையாபதி
 • ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை
 • சமணக் காப்பியம்
 • விருத்தப்பாவால் ஆனது
 • முழுமையாகக் கிடைக்கவில்லை
 • கிடைத்தவை 72 பாக்கள்
 • மூல நூல் வைசிக புராணம் 35 வது சுருக்கம்
 • நவகோடி நாராயணன் பற்றிய நூல்
 • மடலேறுதல் பற்றிக் கூறும் காப்பிய நூல்
 • ஒட்டக் கூத்தர் கவியழகு வேண்டி வளையாபதியை நினைத்தார் என்று தக்கயாகப்
 • பரணியின் உரையாசிரியர் கூறுகிறார்.சிறப்பு
 • இலக்கண இலக்கிய உரையாசிரியர்களால் மிகவும் போற்றப்பட்ட நூல்

5. குண்டலகேசி

 • ஆசிரியர் நாதகுத்தனார்
 • காலம் 7 ஆம் நூற்றாண்டு
 • பௌத்த காப்பியம்
 • சுருண்ட தலைமுடியை உடையவள் என்று பொருள்
 • குண்டலகேசி விருத்தம் அகல கவி என்ற வேறு பெயர்களும் உண்டு.
 • நூல் முழுமையாகக் கிடைக்கவில்லை
 • கிடைத்தவை 224 பாடல்கள்
 • குண்டல கேசியின் வரலாற்றை நீலகேசி கூறுகிறது
 • குண்டல கேசியின் இயற்பெயர் பத்திரை
 • இராசகிருக நாட்டு மந்திரியின் மகள்
 • குண்டலகேசியின் கணவன் காளன் இவன் ஒரு கள்வன்
 • குண்டலகேசி சாரிபுத்தரிடம் தோற்றுப் புத்தமதம் தழுவினாள்
 • கலைஞரால் ‘மந்திரி குமாரி’ என்று திரைப்படமாக்கப்பட்டது.
5(அ). ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
 • ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள் அனைத்தும் சமணக் காப்பியங்களே
 • அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்ற நான்கில் ஒன்றோ பலவோ குறைந்து வருவது
 • சிறுகாப்பியம் என்று இதன் இலக்கணத்தைத் தண்டியலங்காரம் கூறுகிறது.
 • ஐஞ்சிறு காப்பியம் என்ற வழக்கினை ஏற்படுத்தியவர் ச.வை.தாமோதரம் பிள்ளை ஆவார்.
 • நாக குமார காவியம் – ஆசிரியர் தெரியவில்லை (கந்தியார்)
 • உதயண குமார காவியம் – ஆசிரியர் தெரியவில்லை (கந்தியார்)
 • யசோதர காவியம் – வெண்ணாவலூர் உடையார் வேள் நீலகேசி – ஆசிரியர் தெரியவில்லை
 • சமண சமயத்துப் பெண் துறவியின் பொதுப்பெயர் கந்தியார்

1. நாககுமார காவியம்

 • ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை கந்தயார் ஒருவர் எழுதினார் என்பர்.
 • நாகபஞ்சமி நோன்பின் சிறப்பைக் கூறும் நூல்
 • இந்நூலுக்கு நாகபஞ்சமி கதை என்ற வேறுபெயரும் உண்டு
 • இராசகிரியில் உள்ள விபுலி மலையில் வீற்றிருக்கும் வர்த்தமான மகாவீரரை வணங்குவதற்குச் சிரேணிக மாமன்னனும் அவன் தேவியாகிய சாலினியும் சென்றனர். அக்கோயிலில் இருந்த தவ முனிவராகிய கௌதமர் அவர்களுக்கு நாககுமாரனது கதையை எடுத்துரைக்கிறார்.
 • மணத்தையும் போகத்தையும் மிகுதியகாகக் கூறும் சமண நூல்

2. உதயணகுமார காவியம்

 • ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை கந்தியார் என்பர்.
 • மூலநூல் பெருங்கதை
 • காண்டங்கள் 6,விருத்தப்பாக்கள் 369
  1. உஞ்சைக் காண்டம் 2. இலாவண காண்டம்
  3. மகதகாண்டகம் 4. வத்தவ காண்டம்
  5. நரவாகன காண்டம் 6. துறவுக் காண்டம்
 • பெருங்கதையின் முதற்பகுதியும் இறுதிப் பகுதியும் கிடைக்கவில்லை. முழுக் கதையையும் அறிய இந்நூல் துணைபுரிகிறது.
 • உதயணன் குலம் குருகுலம்
 • பெற்றோர் சதானிகன்ää மிருகாபதி
 • நாடு வத்தவ நாடு
 • தலை நகரம் கோசாம்பி
 • சூரிய உதயத்தில் பிறந்ததால் உதயணன் எனப்பட்டான்.
 • உதயணனுக்கு ‘விச்சை வீரன்’ என்ற வேறு பெயரும் உண்டு
 • விச்சை வீரன் என்றால் பலகலை வல்லவன் என்று பொருள்
 • உதயணனைச் சிறைப்படுத்தியவன் உச்சியினி மன்னன் பிரச் சோதனன்
 • உதயணன் யாழின் பெயர் கோடபதி
 • இவன் அமைச்சன் பெயர் யூகி (நண்பனும் ஆவான்)
 • உதயணனுக்கு நான்கு மனைவியர்

3. யசோதர காவியம்

 • ஆசிரியர் வெண்ணாவலூர் உடையார்வேள்
 • சருக்கம் 5, பாடல்கள் 320
 • வடமொழியில் எழுதப்பட்ட உத்திர புராணத்திலிருந்து இதன் கதை எடுக்கப்பட்டது என்றும், புட்பதத்தர் எழுதிய யசோதர சரிதத்தின் தழுவல் என்றும் கூறுவர்.
 • உயிர்க்கொலை தீது என்று உணர்த்தும் நூல்
 • நல்ஞானம் நற்காட்சி நல்ஒழுக்கம் இம்மூன்றும் மும்மணிகள்
 • ஏழுவகை நரகங்கள் கூறப்படுகின்றன அவை.
  1. இருளில் இருள் 2. இருள்
  3. புகை 4. சேறு 5. மணல்
  6. பரல் 7. மருள்

4. நீலகேசி

 • நீலகேசி என்றால் கருத்த கூந்தலை உடையவள் என்று பொருள்
 • ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை
 • சருக்கம் 10 (பதிகவுரைச் சருக்கம் நீங்கலாக)
 • பாடல்கள் 894
 • நீலகேசித் தெருட்டு என்ற வேறு பெயரும் உண்டு
 • சமண முனிவர் முனிச் சந்திரனை நீலி என்ற பெண் அச்சுறுத்தி மயக்க முயல்கிறாள். மயங்காத முனிவர் அறிவுரை கூற, அவள் திருந்தி சமணமதத்தை ஏற்றுப் பிற சமய வாதிகளை வெற்றி கொள்கிறாள்.
 • சமணம் அல்லாத பிற இந்திய சமயங்கின் கோட்பாடுகளைத் தருக்க முறையில் மறுத்துரைக்கும் நூல்
 • குண்டலகேசி என்ற நூலுக்கு எதிராக எழுதப்பட்ட நூல் நீலகேசி
  உரையாசிரியர் சமய திவாகர வாமன முனிவர். இவ்வுரைக்குச் சமய திவாகர விருத்தி என்ற பெயரும் உண்டு

5. சூளாமணி

 • ஆசிரியர் தோலா மொழித்தேவர். இயற்பெயர் வர்த்தமான தேவர்
 • சருக்கம் 12 விருத்தப்பாக்கள் 2330
 • காப்பியத் தலைவன் உலகின் முடிக்கோர் சூளாமணி ஆயினான் என்பதால்
 • சூளாமணி என்று பெயர் பெற்றது. (பலமுறை வருதல்)
 • முதல் நூல் வட மொழியில் உள்ள ஆருகத மாபுராணம்
 • இதன் கதை ஸ்ரீ புராணத்திலும் உள்ளது.
 • சுரமை நாட்டு மன்னன் பயாபதி
 • பயாபதியின் மக்கள் மூவர்.
  1. திவிட்ட நம்பி (கண்ணன் அவதாரம்)
  2. விசய நம்பி (பலராமன் அவதாரம்)
  3. மகள் சோதிமாலை
பெருங்காதை
 • ஆசிரியர் கொங்குவேள்
 • உதயணன் வரலாற்றை முதலில் தமிழில் கூறிய நூல்
 • சமணக் காப்பியம்
 • இதற்குக் ‘கொங்குவேள் மாக்கதை” என்ற பெயரும் உண்டு
 • நூல் முழுவதும் கிடைக்கவில்லை
  கிடைத்தவை 5 காண்டங்கள், 99 காதைகள் ஆசிரியப்பாவில் ஆனது
 • முதற் பகுதியும் இறுதிப் பகுதியும் கிடைக்கவில்லை. (பதிற்றுப்பத்துப் போல)
 • முழுக் கதையையும் அறிய உதயணகுமார காவியம் உதவி செய்கிறது.
 • கதைக் களஞ்சியம் என்று போற்றப்படும் நூல் பெருங்கதைபிருகத்கதா என்ற பைசாச மொழிநூலை ஒட்டி இயற்றப்பட்டது என்றும் கூறுவர்.
விவேக சிந்தாமணி

நூல் குறிப்பு : விவேக சிந்தாமணி என்னும் இந்நூல் புலவர் பலரால் இயற்றப்பட்ட பாக்களின் தொகுப்பு இந்நூலைத் தொகுத்தவர் யாரெனத் தெரியவில்லை.

வாழ்த்து – தாயுமானவர்

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • பெயர் – தாயுமானவர்
 • பெற்றோர் – கேடிலியப்பர் – கெசவல்லி அம்மையார்
 • ஊர் – நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திலுள்ள திருமறைக்காடு (வேதாரண்யம்)
 • மனைவி – மட்டுவார் குழலி
 • நூல் – தாயுமானவர் திருப்பாடல் திரட்டு
 • பணி – திருச்சியை ஆண்ட விசய ரகுநாத சொக்கலிங்கரிடம் கருவூல அலுவலர்
 • காலம் – கி.பி. பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு

நூல் குறிப்பு:

 • வாழ்த்தாக இடம் பெற்றுள்ள பாடல், தாயுமானவர் திருப்பாடல் திரட்டு என்னும் நூலில் பராபரக் கண்ணி என்னும் தலைப்பில் இடம் பெற்றுள்ளது.
 • இந்நூல் தெய்வத் தமிழின் இனிமையும்; எளிமையும் பொருந்திய செய்யுள் நடையால் மனத்தூய்மை, பக்திச்சுவை ஆகியவற்றை ஊட்டும்.
 • திருச்சிராப்பள்ளி மலைமீது எழுந்தருளியுள்ள இறைவன் தாயுமானவர் திருவருளால் பிறந்தமையால் இவருக்கு தாயுமானவர் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது.
 • தாயுமானவர் நினைவு இல்லம் இராமநாதபுரம் மாவட்டத்து இலட்சுமிபுரத்தில் உள்ளது.

காப்பிய இலக்கியத் தகவல்கள் PDF Download

Download TNPSC பொது தமிழ் பாடக்குறிப்புகள்

TNPSC Group 2 பாடக்குறிப்புகள் PDF Download

TNPSC Group 2 நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF Download

WhatsApp Group -ல் சேர –  கிளிக் செய்யவும்
Facebook  Examsdaily Tamil – FB ல் சேர – கிளிக் செய்யவும்
Telegram Channel கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!