இந்திய பொருளாதார திட்டமிடல் மற்றும் நிதி ஆயோக் QUIZ

0

இந்திய பொருளாதார திட்டமிடல் மற்றும் நிதி ஆயோக் QUIZ

குறியீட்டு திட்டத்தை எந்த ஆண்டு இந்தியா ஏற்றுக் கொண்டது.

“இந்தியாவிற்கான திட்டமிட்ட பொருளாதாரம்” என்ற நூலை வெளியிட்டவர் யார்?

“இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான திட்டம்” _________ என அறியப்படுகிறது

மக்கள் திட்டத்தை வரைவு செய்தவர் யார்?

காந்திய திட்டத்தை வரைவு செய்தவர் யார்?

ஒரு மைய அதிகார அமைப்பால் திட்டம் தீட்டப்பட்டு செயல்படுத்த அறிவுறுத்தப்படும் திட்டம் என்பது?

எந்த திட்டமிடுதலில் திட்டம் கீழிருந்து மேல் நோக்கி திட்டமிடப்படுகிறது?

எந்த ஐந்தாண்டுத்திட்டத்தில் சமூக மேம்பாட்டுத் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது?

ஐந்தாவது ஐந்தாண்டுத்திட்டத்தைப் பற்றிய தவறான கூற்று எது?

10வது ஐந்தாண்டு திட்டத்தைப் பற்றிய தவறான கூற்றைக் தேர்ந்தெடு?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here