புவியியல்2

  0
  394

  பூமி சுரியனைச் சுற்றிவர ஆகும் காலம்

  பொருத்துக

  நிலவு பூமியை எவ்வளவு தொலைவில் சராசரியாக சுற்றி வருகிறது

  லூனார் 3 நிலவின் மறுபக்கத்தைப் புகைப்படம் எடுத்த ஆண்டு

  நிலவின் சிறப்பம்சம்

  சரிபாதியாக இரவுபகல் நிலவுவது

  குறுங்கோள்கள் எந்த இரு கோள்களுக்கு இடையே ஆயிரக்கணக்கில் காணப்படுகின்றன

  குறுங்கோளுக்குச் சூட்டப்பட்ட இந்தியர்களின் பெயரில் அல்லாதது

  பொருத்துக

  வளையம் உள்ள கோள்கள்

  பொருத்துக

  ஆகாய கங்கை என்பது

  சூரியனிடமிருந்த 3வது இடத்திலுள்ள கோள்

  மிகவும் வெப்பமான கோள்கள்

  மிக குளிர்ச்சியான கோள்கள்

  உயிரினங்கள் வாழும் கோள்

  தொலைநோக்கியால் மட்டுமே காணக்கூடிய கோள்

  மிகச் சிறிய கோள்

  ஒரு முறை பூமி தன்னைத்தே சுற்றி வர எடுத்துக் கொள்ளும் கால அளவு

  புவி தன்னைத் தானே சுழலுவதால் ஏற்படுவது