TNPSC DEO தேர்வு மாதிரி & பாடத்திட்டம் – முழு விவரங்கள் உள்ளே!

0
TNPSC DEO தேர்வு மாதிரி & பாடத்திட்டம் - முழு விவரங்கள் உள்ளே!
TNPSC DEO தேர்வு மாதிரி & பாடத்திட்டம் - முழு விவரங்கள் உள்ளே!
TNPSC DEO தேர்வு மாதிரி & பாடத்திட்டம் – முழு விவரங்கள் உள்ளே!

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) ஆனது District Educational Officer (Group – I C Services) பதிவிக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பை  வெளியிட்டது. இந்த பதிவில் DEO தேர்விற்கான தேர்வு மாதிரி மற்றும் பாடத்திட்டம் குறித்த முழு விவரங்களை காணலாம்.

தேர்வு செயல் முறை:
 • Prelims
 • Mains
 • Oral Test

TNPSC DEO வேலைவாய்ப்பு 2022 – சம்பளம்: ரூ.2,09,200/-

TNPSC Bursar தேர்வு மாதிரி:
Prelims:
Subject Duration Maximum Marks Minimum Qualifying Marks for Selection
SCs,SC(A)s, STs,MBCs /DCs, BC(OBCM)s and BCMs Others
General Studies (Code No.003) General Studies(Degree Standard) (175 Questions) + Aptitude & Mental Ability Test (SSLC Standard) (25 Questions) Total-200 Questions 3 Hours 300 90 120
Total 300
Mains:
Subject Duration Max Marks Minimum Qualifying Marks
SCs, SC(A)s, STs, MBCs / DCs, BC(OBCM)s and BCMs Others
Paper-I Tamil Eligibility Test (SSLC Standard) (Descriptive Type) 3 Hours 100 40 40
Paper-II General Studies (Degree Standard) (Descriptive type) 3 Hours 300 306 408
Paper-III General Studies (Degree Standard) (Descriptive type) 3 Hours 300
Paper-IV Education (B.Ed Course Syllabus) (Objective Type – 200 3 Hours 300
Interview & Records 120
Total 1020
TNPSC DEO Syllabus 2022:

UNIT-I: GENERAL SCIENCE

 • Scientific Knowledge and Scientific temper – Power of Reasoning – Rote Learning Vs Conceptual Learning – Science as a tool to understand the past, present and future.
 • Nature of Universe – General Scientific Laws – Mechanics Properties of Matter, Force, Motion and Energy – Everyday application of the basic principles of Mechanics, Electricity and Magnetism, Light, Sound, Heat, Nuclear Physics, Laser, Electronics and Communications
 • Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum Products, Fertilizers, Pesticides
 • Main concepts of Life Science, Classification of Living Organisms, Evolution, Genetics, Physiology, Nutrition, Health and Hygiene, Human diseases.
 • Environment and Ecology.

UNIT-II: CURRENT EVENTS

 • History – Latest diary of events – National symbols – Profile of States – Eminent personalities and places in news – Sports Books and authors.
 • Polity – Political parties and political system in India – Public awareness and General administration – Welfare oriented Government schemes and their utility, Problems in Public Delivery Systems.
 • Geography – Geographical landmarks.
 • Economics – Current socio – economic issues.
 • Science – Latest inventions in Science and Technology.
 • Prominent Personalities in various spheres- Arts, Science, Literature and Philosophy.

UNIT- III: GEOGRAPHY OF INDIA

 • Location – Physical features – Monsoon, Rainfall, Weather and Climate – Water Resources – Rivers in India – Soil, Minerals and Natural resources – Forest and Wildlife – Agricultural pattern.
 • Transport – Communication.
 • Social Geography – Population density and distribution – Racial, Linguistic Groups and Major Tribes.
 • Natural calamity – Disaster Management – Environmental pollution: Reasons and preventive measures – Climate change – Green
  energy

UNIT– IV: HISTORY AND CULTURE OF INDIA

 • Indus valley civilization – Guptas, Delhi Sultans, Mughals and Marathas – Age of Vijayanagaram and Bahmani Kingdoms -South Indian history.
 • Change and Continuity in the Socio – Cultural History of India.
 • Characteristics of Indian culture, Unity in diversity – Race, language, custom.
 • India as a Secular State, Social Harmony.

UNIT-V: INDIAN POLITY

 • Constitution of India – Preamble to the Constitution – Salient features of the Constitution – Union, State and Union Territory.
 • Citizenship, Fundamental rights, Fundamental duties, Directive Principles of State Policy.
 • Union Executive, Union legislature – State Executive, State Legislature – Local Governments, Panchayat Raj.
 • Spirit of Federalism: Centre – State Relationships.
 • Election – Judiciary in India – Rule of law.
 • Corruption in public life – Anti-corruption measures – Lokpal and LokAyukta – Right to Information – Empowerment of women Consumer protection forums, Human rights charter

UNIT-VI: INDIAN ECONOMY

 • Nature of Indian economy – Five year plan models – an assessment – Planning Commission and Niti Ayog.
 • Sources of revenue – Reserve Bank of India – Fiscal Policy and Monetary Policy – Finance Commission – Resource sharing between Union and State Governments – Goods and Services Tax.
 • Structure of Indian Economy and Employment Generation, Land reforms and Agriculture – Application of Science and Technology in Agriculture – Industrial growth – Rural Welfare Oriented Programmes – Social problems – Population, Education, Health, Employment, Poverty.

UNIT-VII: INDIAN NATIONAL MOVEMENT

 • National Renaissance – Early uprising against British rule – Indian National Congress – Emergence of leaders – B.R.Ambedkar, Bhagat Singh, Bharathiar, V.O.Chidambaranar, Jawaharlal Nehru, Kamarajar, Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Thanthai Periyar, Rajaji, Subash Chandra Bose, Rabindranath Tagore and others.
 • Different modes of Agitation: Growth of Satyagraha and Militant Movements.
 • Communalism and partition.

UNIT- VIII: History, Culture, Heritage and Socio – Political Movements in Tamil Nadu

History of Tamil Society, related Archaeological discoveries, Tamil Literature from Sangam age till contemporary times

Thirukkural :(a) Significance as a Secular literature

(b) Relevance to Everyday Life

(c) Impact of Thirukkural on Humanity

(d) Thirukkural and Universal Values – Equality, Humanism, etc

(e) Relevance to Socio – Politico – Economic affairs

(f) Philosophical content in Thirukkural

(iii) Role of Tamil Nadu in freedom struggle – Early agitations against British Rule – Role of women in freedom struggle.

(iv) Evolution of 19th and 20th Century Socio-Political movements in Tamil Nadu – Justice Party, Growth of Rationalism – Self Respect Movement, Dravidian Movement and Principles underlying both these movements, Contributions of Thanthai Periyar and Perarignar Anna.

UNIT – IX: Development Administration in Tamil Nadu

 • Human Development Indicators in Tamil Nadu and a comparative assessment across the Country – Impact of Social Reform movements in the Socio – Economic Development of Tamil Nadu.
 • Political parties and Welfare schemes for various sections of people – Rationale behind Reservation Policy and access to Social Resources – Economic trends in Tamil Nadu – Role and impact of social welfare schemes in the Socio – Economic Development of Tamil Nadu.
 • Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of Socio – Economic development.
 • Education and Health systems in Tamil Nadu.
 • Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth.
 • Achievements of Tamil Nadu in various fields.
 • E-governance in Tamil Nadu.
UNIT-X: APTITUDE AND MENTAL ABILITY (S.S.L.C STANDARD)
 • Simplification – Percentage – Highest Common Factor (HCF) – Lowest Common Multiple (LCM).
 • Ratio and Proportion.
 • Simple interest – Compound interest – Area – Volume – Time and Work.
 • Logical Reasoning – Puzzles – Dice – Visual Reasoning – Alpha numeric Reasoning – Number Series.
கட்டாயத் தமிழ் மொழி தகுதித்தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம் (பத்தாம் வகுப்புத்தரம்)
 • மொழிபெயர்த்தல்
 • தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு மொழிபெயர்த்தல்
 • ஆங்கிலத்திருந்து தமிழிற்கு மொழிபெயர்த்தல்
 • சுருக்கி வரைதல்
 • பொருள் உணர்திறன்
 • சுருக்கக் குறிப்பிலிருந்து விரிவாக்கம் செய்தல்
 • திருக்குறள் தொடர்பான கட்டுரை வரைதல்
 • கடிதம் வரைதல் ( அலுவல் சார்ந்தது )
 • தமிழ் மொழி அறிவு
 • பாடத்திட்டம்
 • தற்கால நிகழ்வுகள்
 • சமுதாயப் பிரச்சனைகள்
 • சுற்றுசூழல் தொடர்பான தலைப்புகள்
 • இந்தியப்பொருளாதாரம் தொடர்பான தலைப்புகள்
 • அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும்
 • கலையும் பண்பாடும்
பகுத்தறிவு இயக்கங்கள் – திராவிட இயக்கம், சுயமரியாதை இயக்கம்
 • இக்காலத்தமிழ் மொழி – கணினி தமிழ், வழக்கு மன்றத் தமழ், அலுவலக மொழியாகத் தமிழ், புதிய வகைமைகள்
 • தமிழ்நாட்டின் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் தமிழக அரசின் நலத்திட்டங்கள், சமூக நலத்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துதலில் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்களின் பங்கு – இட ஒதுக்கீடும் அதன் பயன்களும் – தமிழ்நாட்டின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியில் சமூக நீதி மற்றும் சமூக ஒற்றுமையின் பங்கு
 • சொந்த வாக்கியத்தில் அமைத்து எழுதுக. பொருள் வேறுபாடு அறிதல், பிரித்தெழுதுக, எதிர்ச்சொல், எதிர்மறை வாக்கியம் பிழை நீக்கி எழுதுக.
 • திருக்குறளிலிருந்து கீழ்க்காணும் தலைப்புகள் தொடர்பாக கட்டுரை எழுதுதல்
 • மதச் சார்பற்ற தனித் தன்மையுள்ள இலக்கியம்
 • அன்றாட வாழ்வியலோடு தொடர்புத் தன்மை
 • மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம்
 • திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் -சமத்துவம், மனிதநேயம் முதலானவை
 • சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் பொருத்தப்பாடு
 • திருக்குறளில் தத்துவக் கோட்பாடுகள்
PAPER – III – General studies Topics for Descriptive type

UNIT – I – Indian polity and emerging political trends across the world affecting India and Geography of India

Indian polity – Constitution of India – Preamble to the constitution – Salient features of constitution – Union, state and territory – Citizenship – rights and duties – Fundamental rights – Directive principles of state policy – Fundamental duties – Human rights charter – Union executive – Union legislature – parliament – State executive – State legislature – assembly – Status of Jammu & Kashmir – Local government – panchayat raj – Indian federalism – center state relations – Judiciary in India – Rule of law/Due process of law – Emergency provisions – Civil services in India – Administrative Challenges in a welfare state – Complexities of district administration – Elections – Election Commission Union and State – Official language and Schedule – VIII – Amendments to constitution – Schedules to constitution.

a. Emerging political trends across the world affecting India Foreign Affairs with special emphasis on India’s relations with neighbouring countries and in the region -Security and defence related matters – Nuclear policy, issues and conflicts- The Indian Diaspora and its contribution to India and the world.

b. Geography of India Earth and universe – Solar system – Atmosphere, hydrosphere, lithosphere – Monsoon, rainfall, weather and climate – Water resources – rivers in India – Soil, minerals & natural resources – Natural vegetation – Forest & wildlife – Agricultural pattern, livestock & fisheries – Transport & communication – Centers of trade, commerce & art – Social geography – population – density and distribution – Natural calamities – disaster management – Bottom topography of Indian ocean, Arabian Sea and Bay of Bengal – Climate change – impact and consequences – mitigation measures – Pollution Control.

Tamil language, Tamil society – it’s culture and Heritage / English Language

 • நாகரீகமும் பண்பாடும் – தமிழர் தோற்றமும் பரவலும்
 • பண்டைத் தமிழர் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்
 • தமிழர் சமயமும் பண்பாட்டு நெறிமுறைகளும்
 • தற்கால வாழ்வியல் தமிழர் சமூக வாழ்க்கை,சாதி, சமயம், பெண்கள், அரசியல், கல்வி, பொருளியல், வணிகம், வெளிநாட்டு தொடர்புகள்

(OR)

English Language Skills

 • Precis writing.
 • Report writing on current issues.
 • Comprehension of a given passage and answering questions thereupon

3. Administration of Union and States with special reference to Tamil Nadu

State government organization – structure, functions and control mechanism – District administration -role in people’s welfare oriented programmes – Industrial map of Tamil Nadu – role of state government -Public Services – role of recruitment agencies – State finance — resources, budget and financial administration – Use of IT in administration – e-governance in the State -Natural calamities -strategic planning in the State – Social welfare – Government sponsored schemes with reference to Tamil Nadu – Union government organization – structure, functions and control mechanism – Relationship between State and Union – Industrial map of India – role of Union government – Public Services – role of recruitment agencies in Union Government – Union finance – resources, budget and financial administration – Use of IT in administration – e- governance in Union Government -Natural calamities -strategic planning by the Union – Social welfare – government sponsored schemes by Government of India.

PAPER –IV – Education (Degree Std.) B.Ed., Course Topics for Objective type

Current trends and challenges in Education- Innovation in Education – Education Psychology -Philosophy in Education, Eastern and Western Education – Education Sociology – Scheme S.S.A. & RMSA – Curriculum – Measurements and Evaluation – Human Rights & R.T.E. Act – Learner /Learning – Inclusive Education – Information and Communication Technology – Education Management – Gender Sensitization – Environmental Education – Vocational Guidance – Health and Physical Education – Distance and Open Learning – Outreach Programme – Committee and Commissions in Education – Basic concept of Psychology.

Download TNPSC DEO Syllabus 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!