தமிழக அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி விரிவுரையாளர் தேர்வு மாதிரி & பாடத்திட்டம் !

0
தமிழக அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி விரிவுரையாளர் தேர்வு மாதிரி & பாடத்திட்டம்
தமிழக அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி விரிவுரையாளர் தேர்வு மாதிரி & பாடத்திட்டம்
தமிழக அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி விரிவுரையாளர் தேர்வு மாதிரி & பாடத்திட்டம் !

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வாணையம் மூலம் 1098 பாலிடெக்னிக் கல்லூரி விரிவுரையாளர் காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பபட உள்ளன. இதற்கு ஆன அறிவிப்பு மற்றும் ஆன்லைன் பதிவுகள் 2020 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் நடைபெற்றது. தற்போது இதற்கான தேர்வு தேதிகள் வெளிவந்துள்ளன. இதற்கு விண்ணப்பித்து தேர்வுக்காக காத்திருக்கும் தேர்வர்களுக்காக பாடத்திட்டம் மற்றும் தேர்வு மாதிரி பற்றிய முழு தகவல்களை கீழே வழங்கி உள்ளோம். அதன் மூலம் தங்களை தேர்வுக்கு தயார்படுத்தி கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

Download Exam Date

TN TRB Polytechnic Lecturer தேர்வு மாதிரி :

Subject

No of Questions Maximum Marks Duration
Main Subject 1 Mark Question 100 100   3 Hours
2 Mark Question 40 80

General Knowledge

1 Mark Question 10

10

Total – 150 Questions

190

 • Questions in the main subject will be on the subject for which the candidate has applied for.
 • The question paper for all subjects will be of objective type with multiple choice questions in English version only
TN TRB Polytechnic Lecturer பாடத்திட்டம்:

Civil:

UNIT 1: ENGINEERING MATHEMATICS

Linear Algebra — matrix algebra, linear equations, – eigen values and eigen vectors. Calculus- Functions of single variable, limit, continuity and differentiability – mean value theorems, evaluation of definite and improper integrals – partial derivatives, total derivative – maxima and minima – gradient, divergence and curl – vector identities – directional derivatives – line, surface and volume integrals – stokes, gauss and green’s theorems.

Differential equations — first order equations (linear, nonlinear) — higher order linear differential equations with constant coefficients – Cauchy’s and Euler’s equations — initial and boundary value problems — Laplase transformations and equations — solutions to one dimensional heat and wave equations.

Complex variables — analytic functions — Cauchy’s integral theorem — Taylor and Laurent series — Fourier series — general, odd and even functions. Probability and Statistics – probability and sampling theorems- conditional probability — mean — median, mode and standard deviation — random variables — Poisson, Normal and Binomial distributions.

Numerical Methods — numerical solutions of linear and non-linear algebraic equations — integration by trapezoidal and simpson’s rule, single and multistep methods for differential equations.

UNIT 2: MECHANICS

Simple stress and strain relationships in one, two and three dimensions — principal stresses, stress transformation — mohr’s circle — properties of surfaces — friction — principle of conservation of energy — impulse and momentum — relative motions – bending moment and shear force in statically determinate beams— simple bending theory — flexural and shear stresses — unsymmetrical bending — shear center — pressure vessels (thin and thick walled) — uniform torsion—springs — buckling of columns —combined and direct bending stresses —theories of failure — shear stress, strain energy and distortion energy theories — residual stresses.

UNIT 3: STRUCTURAL ANALYSIS

Analysis of statically determinate and indeterminate trusses — arches — cables and frames — deflections of statically determinate structures (beams, frames and trusses) — analysis of statically indeterminate structures (slope deflection, moment distribution methods) — matrix methods of structural analysis — influence lines for determinate and indeterminate structures.

UNIT 4: CONCRETE STRUCTURES

Concrete technology — properties of concrete — mix design — working stress and limit state design concepts — design of all structural components (slab, beam, column, foundation and stair case) — retaining walls — water tanks — basic elements of prestressed concrete — methods – analysis of beams at transfer and service loads — seismic load analysis — theory of vibration — seismology — response of structures — design methodology – all related IS codes.

UNIT 5: STEEL STRUCTURES

Connections – analysis and design of tension, compression members, beams and beam columns — trusses – column bases — plate girders — plastic analysis — wind load analysis-all related IS codes.

UNIT 6: SOIL MECHANICS

Soil classification — engineering properties — three phase system — relationship and interrelationship — permeability — seepage — effective stress principle — consolidation — compaction — shear strength — CBR — Safe bearing capacity determination.

UNIT 7: FOUNDATION ENGINEERING

Sub surface investigation — sampling — standard penetration test — plate load test — earth pressure — effect of water table — layered soil — stability of slopes — foundation types and design requirements— stress distribution and settlement analysis — shallow and deep foundations.

UNIT 8: FLUID MECHANICS AND MACHINES AND HYDROLOGY

Properties of fluid — principle of conservation of mass — momentum — energy and corresponding equations — potential flow — Bernoulli’s equation it and application — laminar and turbulent flow — flow in pipes — network — concept of boundary layer — uniform and non uniform flow — specific energy concept — hydraulic jump — forces on immersed bodies — flow measurements in open. channels and pipes
dimensional analysis and hydraulic modeling — impact -kinematics of flow — velocity triangles — pumps and turbines.

Hydrologic cycle — rainfall — evaporation — infiltration — stage discharge relationships— unit hydrographs — flood estimation — reservoir capacity — reservoir and channel routing well hydraulics.

Duty — delta — estimation of evapo—transpiration — crop water requirements — design of lined and unlined canals — waterways — head works — gravity dams and spill ways — design of permeable foundation — types of irrigation system — irrigation methods —water logging and drainage.

UNIT 9: WATER SUPPLY AND WASTE WATER DISPOSAL

Quality standards — basic unit processes and operations – water treatment — drinking water standards — water requirements — surface water treatment — distribution — sewage and its treatment — quantity and characteristics of waste water — primary, secondary and tertiary treatment— effluent discharge standards — domestic waste water treatment — quantity and characteristics — treatment unit operations and unit processes — sludge disposal. — types of pollutants — their sources and impacts — standards and limits.

UNIT 10: HIGHWAY ENGINEERING

IRC standards — geometric design of highways — materials — construction and maintenance — testing and specifications of materials — design of flexible and rigid pavements — traffic characteristics — theory of traffic flow — intersection design — traffic signs and signal design — highway capacity — importance of surveying — principles and classification — mapping — coordinate system — map projections — measurements of distance and directions — leveling — theodolite traversing —errors and adjustments — curves.

Mechanical:

UNIT 1: ENGINEERING MATHEMATICS

Linear Algebra: Matrix algebra, Systems of linear equations, Eigen values and eigen vectors.

Calculus: Functions of single variable, Limit, continuity and differentiability, Mean value theorems, Evaluation of definite and improper integrals, Partial derivatives, Total derivative, Maxima and minima, Gradient, Divergence and Curl, Vector identities, Directional derivatives, Line, Surface and Volume integrals, Stokes, Gauss and Green’s theorems.

Differential equations: First order equations (linear and nonlinear), Higher order linear differential equations with constant coefficients, Cauchy’s and Euler’sequations, Initial and boundary value problems, Laplace transforms, Solutions of one dimensional heat and wave equations and Laplace equation.

Probability and Statistics: Definitions of probability and sampling theorems, Conditional probability, Mean, median, mode and standard deviation, Random variables, Poisson, Normal and Binomial distributions. Numerical Methods: Numerical solutions of linear and non-linear algebraic equations Integration by trapezoidal and Simpson’s rule, single and multi-step methods for differential equations.

UNIT 2: APPLIED MECHANICS AND STRENGTH OF MATERIALS

Engineering Mechanics: Free body diagrams and equilibrium; trusses and frames; virtual work; kinematics and dynamics of particles and of rigid bodies in plane motion, including impulse and momentum (linear and angular) and energy formulations; impact.

Strength of Materials: Stress and strain, stress-strain relationship and elastic constants, Mohr’s circle for plane stress and plane strain, thin cylinders; shear force and bending moment diagrams; bending and shear stresses; deflection of beams; torsion of circular shafts; Euler’s theory of columns; strain energy methods; thermal stresses.

UNIT 3: THEORY OF MACHINES AND DESIGN

Theory of Machines: Displacement, velocity and acceleration analysis of plane mechanisms; dynamic analysis of slider-crank mechanism; gear trains; flywheels.
Vibrations: Free and forced vibration of single degree of freedom systems; effect of damping; vibration isolation; resonance, critical speeds of shafts.
Design of machine elements: Failure theories; principles of design of bolted, riveted and welded joints, shafts, spur gears, rolling and sliding contact bearings, brakes and clutches.

UNIT 4: FLUID MECHANICS AND HYDRAULIC MACHINERY

Fluid Mechanics: Fluid properties; fluid statics, manometry, buoyancy; kinematics and dynamics of flow; Bernoulli’s equation; viscous flow of incompressible fluids; boundary layer; elementary turbulent flow; flow through pipes, head losses. Hydraulic machines, Pelton-wheel, Francis and Kaplan turbines, velocity diagrams.

UNIT 5: HEAT TRANSFER

Heat Transfer: Modes of heat transfer; one dimensional heat conduction, resistance concept, electrical analogy, unsteady heat conduction, fins; dimensionless parameters in free and forced convective heat transfer, various correlations for heat transfer in flow over flat plates and through pipes; thermal boundary layer; effect of turbulence; radiative heat transfer, black and grey surfaces, shape factors, network analysis; heat exchanger performance, LMTD and NTU methods.

UNIT 6: THERMODYNAMICS

Thermodynamics: Zeroth, First and Second laws of thermodynamics; thermodynamic system and processes; Carnot cycle. irreversibility and availability;behaviour of ideal and real gases, properties of pure substances, calculation of work and heat in ideal processes; analysis of thermodynamic cycles related to energy conversion.

Power Engineering: Steam Tables, Rankine, Brayton cycles with regeneration and reheat. I.C. Engines: air-standard Otto, Diesel cycles. Refrigeration and airconditioning: Vapour refrigeration cycle, heat pumps, gas refrigeration, Reverse Brayton cycle; moist air: psychrometric chart, basic psychrometric processes.

UNIT 7: MANUFACTURING ENGINEERING

Engineering Materials: Structure and properties of engineering materials, heat treatment, stress-strain diagrams for engineering materials.

Metal Casting: Design of patterns, moulds and cores; solidification and cooling; riser and gating design, design considerations.

Forming: Plastic deformation and yield criteria; fundamentals of hot and cold working processes; load estimation for bulk (forging, rolling, extrusion, drawing) and sheet (shearing, deep drawing, bending) metal forming processes; principles of powder metallurgy.

Joining: Physics of welding, brazing and soldering; adhesive bonding; design considerations in welding.

UNIT 8: MACHINING AND MACHINE TOOL OPERATIONS

Machining and Machine Tool Operations: Mechanics of machining, single and multi-point cutting tools, tool geometry and materials, tool life and wear; economics of machining; principles of non-traditional machining processes; principles of work holding, principles of design of jigs and fixtures

Metrology and Inspection: Limits, fits and tolerances; linear and angularmeasurements; comparators; gauge design; interferometry; form and finish measurement; alignment and testing methods; tolerance analysis in manufacturing and assembly.Computer Integrated Manufacturing: Basic concepts of CAD/CAM and their integration tools.

UNIT 9: PRODUCTION PLANNING AND CONTROL

Production Planning and Control: Forecasting models, aggregate production planning, scheduling, materials requirement planning.
Inventory Control: Deterministic and probabilistic models; safety stock inventory control systems.

UNIT 10: OPERATIONS RESEARCH

Operations Research: Linear programming, simplex and duplex method, transportation, assignment, network flow models, simple queuing models, PERT and CPM.

EEE:

UNIT 1: ENGINEERING MATHEMATICS

Linear Algebra: Matrix Algebra, Systems of Linear equations, Eigen Values and eigenvector. Calculus: Mean Value Theorems, Theorems of integral Calculus Evaluationof definite and improper integrals, Partial Derivatives, Maxima and minima, Multipleintegrals, Fourier series. Vector identities, Directional derivatives, Line, surface andVolume integrals, Stokes, Gauss and Green’s theorems. Differential equations: First order equation (linear and nonlinear), Higher order linear differential equations withconstant coefficients, Method of variation of parameters, Cauchy’s and Euler’s equations, initial and boundary value problem, Partial Differential Equations and variable separable method. Complex variables: Analytic functions, Cauchy’s integraltheorem and integral formula, Taylor’s and laurent’s series, Residue theorem, solution integrals. Numerical Methods: solutions of non-linear algebraic equations, single and multistep methods for differential equations. Transform Theory: Fourier transform, Laplace transform, Z-transform.

UNIT 2: ELECTRIC CIRCUITS AND FIELDS
KCL, KVL, node and mesh analysis, transient response of dc and ac network, sinusoidal steady – state analysis, resonance, ideal current and voltage sources, Thevenin’s Norton’s and Superposition and Maximum Power Transfer theorems, three phase circuits. Gauss Theorem, electric field and potential due to point, line, plane and spherical charge distributions, Ampere’s and Biot-Savart’s laws, inductance, dielectrics, capacitance.

UNIT 3: DIGITAL SIGNAL PROCESSING
Representation of continuous and discrete-time signals, shifting and scaling operations, linear, time-invariant and causal systems, Fourier series representation of continuous periodic signals, sampling theorem, Fourier, Laplace and Z transforms.

UNIT 4: ELECTRICAL MACHINES
Single phase transformer – equivalent circuit, phase diagram, tests, regulation and efficiency, three phase transformers – connections, parallel operation, autotransformer, energy conversion principles, DC machines – types, windings, generator characteristics, armature reaction and commutation, starting and speed control of motors, three phase induction motors – principles, types, performance characteristics, starting and speed control, single phase induction motors, synchronous machines – performance, regulation and parallel operation of generators, motor starting, characteristics and applications, Special Electrical machines.

UNIT 5: POWER SYSTEMS
Basic power generation concepts, transmission line models and performance, cable performance insulation, corona and radio interference, distribution systems, per – unit quantities, bus impedance and admittance matrices, load flow, voltage control, power factor correction, Economic operation, symmetrical components, fault analysis.

UNIT 6: PROTECTION AND SWITCHGEAR
Principle of over – current, differential and distance protection, solid state relays and digital protection, circuit breakers, system stability concepts, swing curves and equal area criterion. High voltage generation and measurements.

UNIT 7: CONTROL SYSTEM
Principle and feedback, transfer function, block diagrams, steady – state errors, Routh and Nyquist techniques, Bode plots, root loci, lag, lead and lead-leg compensation.

UNIT 8: ELECTRICAL AND ELECTRONICS MEASUREMENTS
Bridges and potentiometers, PMMC, moving iron, dynamometer and induction type instruments, measurement of voltage, current, power, energy and power factor, instruments transformers, phase, time and frequency measurement, Q-meters, Oscilloscopes, Transducers and Data acquisition systems.

UNIT 9: ANALOG AND DIGITAL ELECTRONICS
Characteristics of diodes, BJT, FET, amplifiers – biasing. equivalent circuit and frequency response, oscillators and feedback amplifiers, operational amplifiers characteristics and applications, simple active filters, VCOs’ and timers, combinational and sequential logic circuit, multiplexer, Schmitt trigger, multi Vibrators, sample and hold circuit, A/D and D/A convertors, 8085 and 8086 – microprocessor and 8051 microcontroller basics, architecture, programming and interfacing.

UNIT 10: POWER ELECTRONICS AND DRIVES
Semiconductor power diodes, transistors, thyristors, TRIACs, MOSFETs and IGBTsstatic characteristics and principles of operation, triggering circuits, phase control rectifiers, bridge converters – fully controlled and half controlled, principles of choppers and inverters, basic concepts of adjustable speed dc and ac drives

ECE:

UNIT 1: ENGINEERING MATHEMATICS

Linear Algebra: Matrix Algebra, Systems of linear equations, Eigen values and eigen vectors.

Calculus: Mean value theorems, Theorems of integral calculus, Evaluation of definite and improper integrals, Partial Derivatives, Maxima and Minima, Multiple integrals, Fourier series. Vector identities, Directional derivatives, Line, Surface and Volume integrals, Stokes, Gauss and Green’s theorems.

Differential equations: First order equation (linear and nonlinear), Higher order linear differential equations with constant coefficients, Method of variation of parameters, Cauchy’s and Euler’s equations, Initial and boundary value problems, Partial Differential Equation and variable separable method.

Complex variables: Analytic functions, Cauchy’s integral theorem and integral formula, Taylor’s and Laurent’ series, Residue theorem, solution integrals. Probability and Statistics: Sampling theorems, Conditional probability, Mean, median, mode and standard deviation, Random variables, Discrete and continuous distributions, Poisson, Normal and Binomial distribution, Correlation and regression analysis.

Numerical Methods: Solutions of non-linear algebraic equations, single and multistep methods for differential equations.

UNIT 2: NETWORKS

Graphs Theory: Matrices associated with graphs; incidence, fundamental cut set and fundamental circuit matrices. Network Analysis: Nodal and mesh analysis. Network theorems: Superposition, Thevenin’s, Norton’s, Maximum power transfer theorems, Wye-Delta transformation. Steady state sinusoidal analysis using phasors. Linear constant coefficient differential equations; time domain analysis of simple RLC circuits, Solution of network equations using Laplace transform: frequency domain analysis of RLC circuits. 2-port network parameters: driving point and transfer functions; State equations for networks.

UNIT 3: ELECTROMAGNETICS

Elements of vector calculus; Electrostatic Fields: Coulomb’s Law, divergence and curl, Gauss’ and Stokes’ theorems; Magnetic Fields: Biot-Savat’s Law, Ampere’s circuital Law, Faraday’s Law, Maxwell’s equations, Poynting vector; Waveguides: TE and TM modes in rectangular and circular waveguides; boundary conditions; Transmission lines: characteristic impedance; impedance transformation; Smith chart; impedance matching; S parameters, pulse excitation. Fundamentals and Parameters of VHF and UHF antennas and Wave Propagation; RF and Microwave circuits and systems.

UNIT 4: ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS

Energy bands, Carrier transport in silicon, Generation and recombination of carriers; PN junction diode, Zener diode, Tunnel diode, BJT, JFET, MOS capacitor, MOSFET, LED, PIN and avalanche photo diode, Lasers; device technology of integrated circuits. Small signal equivalent circuits of diodes, BJTs, MOSFETs and analog CMOS. Biasing and bias stability of transistor and FET amplifiers. Rectifiers and Power
Supplies; Feedback amplifiers and Oscillators, Tuned Amplifiers, Multivibrators; Operational Amplifiers and its applications; Function generators and wave-shaping circuits, 555 Timers

UNIT 5: DIGITAL CIRCUITS

Boolean algebra, minimization of Boolean functions; logic gates. Combinatorial circuits: arithmetic circuits, code converters, multiplexers, decoders, PROMs and PLAs. Sequential circuits: latches and flip-flops, counters and shift-registers; ADCs, DACs. Semiconductor memories; Microprocessors (8085 and 8086) and Microcontrollers (8051 and PIC): architecture, programming, and applications.

UNIT 6: CMOS VLSI SYSTEMS

MOSFET’s as switches, Basic logic gates in CMOS, CMOS layers, CMOS inverter, Dynamic CMOS, Floor planning and Routing, Low power design, Reliability and testing of VLSI circuits, CMOS clocking and testing; Structural Gate Level Modeling; Switch Level Modeling; Behavioral and RTL Modeling — Multiplier, encoders, decoders, flip flops, registers; arithmetic circuits in CMOS VLSI.

UNIT 7: SIGNAL PROCESSING

Definitions and properties of Laplace transform, continuous-time and discrete-time Fourier series, continuous-time and discrete-time Fourier Transform, DFT and FFT, ztransform. Sampling theorem. Linear Time-Invariant (LTI) Systems: Signal transmission through LTI systems. Infinite impulse response filters; finite impulse response filters; Quantization effects and DSP architecture.

UNIT 8: CONTROL SYSTEMS

Basic control system components; Open loop and closed loop systems and stability analysis of these systems. Signal flow graphs and their use in determining transfer functions of systems; transient and steady state analysis of LTI control systems and frequency response. Tools and techniques for LTI control system analysis: root loci, Routh-Hurwitz criterion, Bode and Nyquist plots. Control system compensators:
elements of lead and lag compensation, elements of Proportional-Integral-Derivative control.

UNIT 9: ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS

Random signals and noise theory: Amplitude, Angle and Pulse modulation and demodulation systems, superheterodyne receivers; signal-to-noise ratio; Pulse code modulation; differential pulse code modulation; digital modulation schemes: amplitude, phase and frequency shift keying schemes (ASK, PSK, FSK), Error Control Coding. Satellite Communication; Fundamentals of information theory and channel capacity
theorem.

UNIT 10: COMPUTER COMMUNICATION

Data Communication: OSI reference model; Modems; Error detection and Correction; Data link control and Protocols; Local Area Networks and Metropolitan Networks; Wide Area Networks; Cloud Computing: architecture, services. Mobile Communication: architecture, structure; OFDM principle; Basics of TDMA, FDMA; CDMA, GSM, GPRS and WiMax.

Instrumentation & Engineering:

UNIT 1: ENGINEERING MATHEMATICS

Matrix – characteristic equation – eigen values and eigen vectors – Cayley – Hamilton theorem – partial derivatives – maxima and minima – linear differential equations with constant coefficients – linear first order simultaneous equations with constant coefficients – Taylor and Laurent expansions – residue theorem – Laplace transform – initial and final value theorems – inverse Laplace transform – Fourier series and Fourier transforms – solution of standard types of first order partial differential equations – z-transform – inverse z-transform – convolution theorem.

UNIT 2: CIRCUIT THEORY

Mesh current and node voltage methods of analysis – network reduction and network theorems – voltage and current division, source transformation – star delta conversion – Thevenin’s and Norton’s theorems – superposition theorem – maximum power transfer theorem – series and parallel resonance – frequency response – quality factor and bandwidth – self and mutual inductance – transient response for dc and sinusoidal inputs – analysis of three phase 3-wire and 4-wire circuits – power and power factor measurements in three phase circuits.

UNIT 3: ANALOG AND DIGITAL ELECTRONICS

Diode, BJT, JFET, MOSFET – characteristics and parameters – biasing – h parameters – amplifiers – frequency response – RC coupled amplifier – power amplifiers – feedback amplifiers – oscillators – wave shaping circuits – single and polyphase rectifiers – filters – design of Zener and transistor series voltage regulators – op-arnp characteristics – frequency response – summer, integrator, instrumentation amplifier, first and second order active fitters,V/I and I/V converters, comparators, waveform generators, peak detector, S/H circuit, D/A converter (R-2R ladder and weighted resistor types),A/D converter – dual slope, successive approximation and flash types – isolation amplifiers, opta-coupler. Boolean algebra – De-Morgan’s theorems – simplification using K-maps and Quine McCluskey Method – logic gates – design of arithmetic circuits – encoders, decoders, multiplexers and demultiplexers – flip flops – counters – shift registers – design ofsynchronous and asynchronous sequential circuits. Design of sequential networks using PAL, PLA – FPGA – CPLD – 8085 and 8051 architectures – instruction sets – programming – interrupt structures – memory interfacing – interfacing of 8255 PPI, 8279 key board display controller, 8253 timer Counter – interfacing with 8085 – A/D and D/A converter interfacing.

UNIT 4: ELECTRICAL AND ELECTRONIC MEASUREMENTS

Ballistic, D’Arsonval galvanometers – principle, construction, operation and comparison of moving coil, moving iron meters, dynamometer, induction type and thermal type meter, rectifier type – theory, calibration – electrodynamometer type wattmeter – induction type kwh meter – induction type energy meter – dc  potentiometer – ac potentiometer – C.T and P.T – Wheatstone bridge – Kelvin double bridge – high resistance measurement – earth resistance measurement – Megger. Measurement of inductance, capacitance – Q of coil – Maxwell bridge – Wein’s bridge – Schering bridge – Anderson bridge – Campbell bridge to measure mutual inductance – digital voltmeters and multimeters – microprocessor based DMM with auto ranging and self-diagnostic features – digital IC tester – frequency, period, time interval and pulse width measurement – cathode ray oscilloscope – sampling and storage scopes – wave analyzers – seven segment and dot matrix display – digital recording and data loggers – modern instrumentation and control systems – OSI model – EIA 232 interface standard – EIA 485 interface standard – EIA 422 interface standard – 20 ma current loop – serial interface converters.

UNIT 5: CONTROL SYSTEMS

Open and closed loop systems – transfer function – signal flow graphs – time domain response-I and II order system response – frequency response – Bode plot – polar plot – determination of closed loop response from open loop response – correlation between frequency domain and time domain specifications – characteristic equation– location of roots in s plane for stability – Routh Hurwitz criterion – root locus
construction – effect of pole, zero addition – gain margin and phase margin – Nyquist stability criterion – lag, lead and lag-lead networks – compensator design using bode plots – state space analysis – controllability and observability – pole placement – state observer design – features of linear and non-linear systems – phase plane analysis of linear and non-linear systems – isoclines method – describing function
analysis of non-linear systems – conditions for stability – Liapunov’s stability concept – Liapunov’s direct method – Popov’s criterion – time varying optimal control – LQR steady state optimal control – optimal estimation-multivariable control design.

UNIT 6: TRANSDUCERS AND SMART SENSORS

Units and standards – calibration methods – static calibration – classification oferrors – error analysis – statistical methods – odds and uncertainty – classificationof transducers – selection of transducers – characteristics of transducers – mathematical model of transducers – zero, I and II order transducers – response toimpulse, step, ramp and sinusoidal inputs – variable resistance transducers –variable inductance and variable capacitance transducers – induction potentiometer– variable reluctance transducers –principle of operation, construction details,characteristics and application of LVDT – capacitive transducer and types – capacitor microphone – frequency response –piezoelectric transducer, hall effect transducer –different types of photo detectors – digital transducers – smart sensors – fibre opticsensors, squid sensors,film sensors, MEMS – nano sensors.

UNIT 7: INDUSTRIAL AND ANALYTICAL INSTRUMENTATION

Pressure, flow, temperature and level measurements – principle of operation,installation and maintenance, calibration – measurement of force, torque, velocity,vibration, humidity, viscosity. and density – spectrophotometers (UV and IR) – pHmeters – conductivity meters –analyzers (O2 NO2, H2S), chromatography (gas andliquid) – NMR spectroscopy, x-ray spectroscopy and mass spectrometer.

UNIT 8: DIGITAL SIGNAL PROCESSING

Classification of signals: continuous and discrete, energy and power; mathematicalrepresentation of signals – classification of systems: continuous, discrete, linear,causal, stable, dynamic, recursive, time variance – spectral density – aliasing effect– digital signal representation – DTLTI systems – difference equations – convolution– IIR design: analog filter design – Butterworth and Chebyshev approximations –digital design using impulse invariant and bilinear transformation – DiscreteFourier Transform – IDFT- computation of D FT using FFT algorithm – DIT and DIFusing radix 2 FFT – FIR and IIR filter realization – parallel and cascade forms – FIRdesign: windowing techniques – linear phase characteristics.

UNIT 9: PROCESS CONTROL

Mathematical model of first order level, pressure and thermal processes – higherorder process – interacting and non-interacting systems – continuous and batchprocesses – servo and regulator operations – characteristics of on-off, proportional,integral and derivative control modes – PI, PD and PID control modes – pneumaticand electronic controllers – optimum controller evaluation criteria – IAE, ISE, ITAE and % decay ratio – determination of optimum settings for mathematicallydescribed processes using time response and frequency response – tuning –process reaction curve method – Ziegler Nichols method – damped oscillationmethod- feed – forward control – ratio control – cascade control – inferential control– split – range control –introduction to multivariable control – I/P converter -pneumatic and electric actuators – valve positioner – control valves -characteristics of control valves – inherent and installed characteristics -valve body – commercial valve bodies – control valve sizing – cavitation and flashing- selection criteria.

UNIT 10: LOGIC AND DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM

Components of PLC – advantages over relay logic – architecture of PLC -programming devices – discrete and analog i/o modules – programming languages– ladder diagram – programming timers and counters – design of PLC – programcontrol instructions, math instructions, sequencer instructions – use of PC asPLC – application of PLC – SCADA – data acquisition system – supervisory control– direct digital control – DCS – architectures – comparison – local control unit –process interfacing issues – communication facilities – operator interfaces – low level and high level operator interfaces – operator displays – engineering interfaces – lowlevel and high level engineering interfaces.

CSE:

UNIT 1 : MATHEMATICS

Mathematical Logic: Propositional Logic; First Order Logic. Probability: ConditionalProbability; Mean, Median, Mode and Standard Deviation; Random Variables;Distributions; uniform, normal, exponential, Poisson, Binomial.

Set Theory & Algebra: Sets; Relations; Functions; Groups; Partial Orders; Lattice; Boolean Algebra.

Combinatorics: Permutations; Combinations; Counting; Summation;generating functions; recurrence relations; asymptotics.

Linear Algebra: Algebra of matrices, determinants, systems of linear equations, Eigen values and Eigen vectors.

Numerical Methods: LU decomposition for systems of linear equations; numerical solutions of non- linear algebraic equations by Secant, Bisection and Newton Raphson Methods; Numerical integration by trapezoidal and Simpson’s rules.

Calculus: Limit, Continuity & differentiability, Mean value Theorems, Theorems of integral Calculus, evaluation of definite & improper integrals, Partial derivatives,Total derivatives, maxima and minima.

UNIT 2: DIGITAL LOGIC AND COMPUTER ARCHITECTURE

Digital Logic: Logic functions, Minimization, Design and synthesis of combinational and sequential circuits, Hardware Description Language for combinational and sequentialcircuits, Fixed and floating point number representation and computer arithmetic.

Computer Organization and Architecture: Machine instructions and addressingmodes, ALU and data-path, Single-Cycle Datapath and Control- Multi-cycle Datapath and Control-Micro-programming and Hard-wired Control Units Behavioral HDL Description of Systems- Exceptions Handling. Pipelining: Pipelined

MIPS Data path- Pipeline Hazards: Structural, Control, Data-Hazard Detection andResolution- Pipelining control-Exceptions Handling Memory System and I/Ointerfacing: Overview of SRAM and DRAM Design- Memory Hierarchy;-Cachememory design – Virtual memory-Performance issues -I/O devicecharacteristics – Buses and bus arbitration – Processor/OS interface -DMA

UNIT 3: DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

Data Structures: Abstract data types, Arrays, Stacks, Queues, Linked Lists, Trees,Graph theory: Graph Traversal — Topological Sorting — Dijkstra’s Algorithm — MinimalSpanning Tree — Applications — DFS — Biconnectivity — Euler Circuits — GraphColoring Problem.

Search Structures and Priority Queues: AVL Trees — Red-Black Trees— Splay Trees — Binary Heap — Leftist Heap. Sorting: Insertion sort — Merge sort —Quick sort — Heap sort — Sorting with disks — k-way merging.

Algorithms: Analysis, Asymptotic notation, Notions of space and time complexity, Worst and average case analysis; Design: Greedy approach, Dynamic programming, Divide-and-conquer, Backtracking and Branch and Bound; Asymptotic analysis (best, worst, averagecases) of time and space, upper and lower bounds, Concepts of complexity classes— P, NP, NP-hard, NP-complete.

UNIT 4: SYSTEM PROGRAMMING AND OPERATING SYSTEMS

System Programming: Elements of Assembly Language Programming, Passstructure of assemblers, design of single and two pass assemblers, Macrosand Macro processors, Design of a macro pre-processor, Linkers: Concepts,Design of a linker, Loaders, software Tools: software tools for programdevelopment, editors, debug monitors, programming environments.

Operating System: Processes, Threads, Inter-process communication, Concurrency,Synchronization, Deadlock, CPU scheduling, Memory management and virtualmemory, File systems, Free-space management — Disk scheduling — Diskmanagement — Swap-space management, I/O systems, Protection and security. Design principles of Linux and Windows 7.

UNIT 5: DATABASE SYSTEMS

ER-model, Relational model: relational algebra, tuple calculus, SQL — Datadefinition-Queries in SQL- Updates- Views — Integrity and Security — Relational Database design — Functional dependences and Normalization for Relational Databases.

Data Storage and Query Processing: Record storage and Primary fileorganization- Operations on Files-Heap File- Sorted Files-Hashing Techniques —Index Structure for files —B-Tree – B+Tree — Query Processing.

Transaction Processing: Concurrency control- Schedule and Recoverability- Serializability and Schedules — Two Phases locking- Deadlock- Recovery Techniques — Immediate Update- Deferred Update – Shadow Paging. Design of Object oriented Data Bases.

UNIT 6: THEORY OF COMPUTATION AND COMPILER DESIGN

Regular Languages and Regular Expressions – Nondeterministic Finite Automata – Kleene’s Theorem. Minimal Finite Automata-Pumping Lemma for Regular Languages- Context Free Grammars and Languages. Push Down Automata. Turing Machine, Recursively enumerable Languages, Non-recursive Language, Unsolvable problems. Compiler Design: Lexical analysis, Parsing, Syntax directed translation, Runtime environments, Intermediate and target code generation, Basics of code optimization.

UNIT 7: COMPUTER NETWORKS

ISO/OSI stack, LAN technologies: Ethernet, Token ring; Flow and error controltechniques, Routing algorithms, Congestion control, TCP/UDP and sockets, IPv4,

Application layer protocols: icmp, dns, smtp, pop, ftp, http; Basic concepts of hubs,switches, gateways, and routers. High Performance Networks: ISDN and BISDN, ATM and Frame relay, MPLS, Integrated and Differentiated Services, Optical Networks and Switching.

Wireless Adhoc Networks: Operation models, Routing methods: Tabledriven and Source-initiated On Demand routing protocols, Hybrid protocols – Uni Cast routing protocol (AODV, DSR, DSDV) – Multi-Cast routing protocol (ODMRP) – Multi clustering–Power Issues. Network security – basic concepts of public key and private key cryptography, digital signature, firewalls.

UNIT 8: COMPUTER GRAPHICS AND MULTIMEDIA

Line – Curve and Ellipse Drawing Algorithms –Two-Dimensional Geometric Transformations – Two-Dimensional Clipping and Viewing. – Three-Dimensional Object Representations – Three-Dimensional Geometric and Modeling Transformations – Three- Dimensional Viewing – Color Models – Animation.

Multimedia Systems: Multimedia Elements, Applications and Architecture – Evolving Technologies for Multimedia – Defining Objects for Multimedia Systems – Multimedia Data InterfaceStandards — Multimedia Databases.

Compression and Decompression: Types ofCompression – Binary Image Compression Schemes – Color, Gray Scale and Still –Video Image Compression – Audio Compression – Fractal Compression. Virtual Reality Design – Multimedia Database

UNIT 9: SOFTWARE ENGINEERING

S/W Engineering Paradigm — life cycle models (water fall, incremental, spiral, WINWIN spiral, evolutionary, prototyping, object oriented) – Project Management Concepts – Software Project Planning Risk analysis and management-project scheduling and tracking software quality assurance-Software configuration management, Requirement analysis – software prototyping — prototyping in the software process — rapid prototyping techniques, Design process and concepts – Real time systems – Real time software design- Software testing —Types of
software testing — strategic approach and issues — Software Metrics.

UNIT 10: WEB TECHNOLOGIES

Basic Web Concepts — World Wide Web- Web Servers —Web Browsers — URLMIME — HTTP—SGML- Internet Protocols and Standards. HTML Forms — CGI Concepts —Server — Browser Communication — E-Mail Generation— Applets – Java Script Programming-Dynamic HTML- ActiveX Controls-Multimedia-Client Side Script.- Server Side Scripting – Servlets- Java Server Pages – Session Management -Cookies -Database Access Through Web -SQL – Architecture for Database- System. E-Commerce —Business Models for E-Commerce-Enabling
Technologies of the World Wide Web- E-Marketing-E-Security-E-Payment Systems-E-Customer Relationship Management.

Information Technology:

UNIT 1: ENGINEERING MATHEMATICS

Mathematical Logic: Propositional Logic; First Order Logic.

Probability: Conditional Probability, Mean, Median, Mode and Standard Deviation; Random Variables; Distributions; uniform, normal, exponential, Poisson, Binomial. Set Theory & Algebra: Sets; Relations; Functions; Groups; Partial Orders; Lattice; Boolean Algebra.

Combinatorics: Permutations; Combinations; Counting; Summation; generating functions; recurrence relations; asymptotics.
Graph Theory: Cut vertices & edges; covering; matching; independent sets; Coloring; Planarity; Isomorphism.

Linear Algebra: Algebra of matrices, determinants, systems of linear equations, Eigen values and Eigen vectors.

Numerical Methods: LU decomposition for systems of linear equations; numerical solutions of non-linear algebraic equations by Secant, Bisection and Newton-Raphson Methods; Numerical integration by trapezoidal and Simpson’s rules.

Calculus: Limit, Continuity & differentiability, Mean value Theorems, Theorems of integral calculus evaluation of definite & improper integrals, Partial derivatives, Total derivatives, maxima & minima.

UNIT 2: THEORY OF COMPUTATION

Regular languages and finite automata, Context free languages and Push-down automata, Recursively enumerable sets and Turing machines, Undecidability, NP completeness.

UNIT 3: DIGITAL LOGIC

Logic functions, Minimization, Design and synthesis of combinational and sequential circuits; Number representation and computer arithmetic (fixed and floating point).

UNIT 4: COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE

Machine instructions and addressing modes, ALU and data-path, CPU control design, Memory interface, I/O interface (Interrupt and DMA mode), Instruction pipelining, Cache and main memory, Secondary storage.

UNIT 5: PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES

Programming in C; Functions, Recursion, Parameter passing, Scope, Binding; Abstract data types, Arrays, Stacks, Queues, Linked Lists, Trees, Binary search trees, Binary heaps.

UNIT 6: ALGORITHMS

Analysis, Asymptotic notation, Notions of space and time complexity, Worst and average case analysis; Design: Greedy approach, Dynamic programming, Divide-and-conquer; Tree and graph traversals, connected components, Spanning trees, Shortest paths; Hashing, Sorting, Searching.

UNIT 7: OPERATING SYSTEM

Processes, Threads, Inter-process communication, Concurrency, Synchronization, Deadlock, CPU scheduling, Memory management and virtual memory, File systems,) I/0 systems, Protection and security.

UNIT 8: DATABASES

ER-model, Relational model (relational algebra, tuple calculus), Database design (integrity constraints, normal forms), Query languages (SQL), File structures (sequential files, indexing, B and B+ trees), Transactions and concurrency control.

UNIT 9: INFORMATION SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING

Information gathering, requirement and feasibility analysis, data flow diagrams, process specifications, input/output design, process life cycle, planning and managing the project, design, coding, testing, implementation, maintenance.

UNIT 10: COMPUTER NETWORKS

ISO/OSI stack, LAN technologies (Ethernet, Token ring), Flow and error control techniques, Routing algorithms, Congestion control, TCP/UDP and sockets, IP(v4) Application layer protocols (icmp, dns, smtp, pop, ftp, http); Basic concepts of hubs, switches, gateways, and routers. Web technologies: HTML, XML, basic concepts of client-server computing. Mobile Technologies: GSM, GPRS, Blue Tooth, Wifi, Wimax

Mathematics:

UNIT 1: REAL ANALYSIS

Ordered sets – Fields – Real field – The extended real number system – The complex field- Euclidean space – Finite, Countable and uncountable sets – Limits of functions – Continuous functions – Continuity and compactness – Continuity andconnectedness – Discontinuities – Monotonic functions – Equi-continuous families of functions, Stone – Weier strass theorem – Cauchy sequences – Some special sequences – Series – Series of nonnegative terms – The number e – The root and ratio tests – Power series – Summation by parts – Absolute convergence – Addition and multiplication of series – Rearrangements, The Derivative of a Real Function – Mean Value Theorem – The Continuity of Derivatives – L’Hospital’s Rule – Derivatives of Higher Order – Taylor’s Theorem – Differentiation of Vector valued functions – Some Special Functions – Power Series – The Exponential and Logarithmic functions – The Trigonometric functions – The algebraic completeness of the complex field – Fourier series – The Gamma function – The Riemann – Stieltjes Integral – Definition and Existence of the Integral – Properties of the Integral – Integration and Differentiation – Integration of Vector – valued functions – Rectifiable curves.

UNIT 2: COMPLEX ANALYSIS

Spherical representation of complex numbers – Analytic functions – Limits and continuity – Analytic Functions – Polynomials – Rational functions – Elementary Theory of Power series-Sequences – Series – Uniform Convergence – Power series – Abel’s limit functions – Exponential and Trigonometric functions – Periodicity – The Logarithm – Analytical Functions as Mappings – Conformality – Arcs and closed
curves – Analytic functions in Regions – Conformal mapping – Length and area – Linear transformations – Linear group – Cross ratio – symmetry – Oriented Circles – Families of circles – Elementary conformal mappings – Use of level curves – Survey of Elementary mappings – Elementary Riemann surfaces – Complex Integration – Fundamental Theorems – Line Integrals – Rectifiable Arcs – Line Integrals as ArcsCauchy’s Theorem for a rectangle and in a disk-Cauchy’s Integral Formula – Index of point with respect to a closed curve – The Integral formula – Higher order  derivatives – Local properties of analytic functions – Taylor’s Theorem – Zeros and Poles – Local mapping – Maximum Principle – The General form of Cauchy’s Theorem – Chains and Cycles – Simple connectivity Homology – General statement of Cauchy’s theorem – Proof of Cauchy’s theorem – LocalIy exact differentials – Multiply connected regions – Calculus of residues – Residue Theorem – Argument Principle – Evaluation of definite Integrals – Harmonic Functions – Definition and basic properties – Mean – value Property – Poisson’s formula – Schwarz’s Theorem – Reflection Principle – Weierstrass’s theorem – Taylor’s series – Laurent series.

UNIT 3: ALGEBRA

Another counting principle – Sylow’s theorems – Direct products – Finite abelian groups, Polynomial rings – Polynomials over the rational field – Polynomial rings over commutative rings – Extension fields – Roots of polynomials – More about roots – The element of Galois theory – Finite fields – Wedderbum’s theorem on finite division rings – Theorem of Frobenius – The algebra of polynomials – Lagrange Interpolation
– Polynomial ideals – The prime factorization of a polynomial –Commutative rins – Determinant functions – Permutations and the uniqueness of determinant – Classical adjoint of a matrix – Inverse of an invertible matrix using determinants -Characteristic values – Annihilating polynomial – Invariant subspaces – Simultaneous triangulation –Simultaneous diagonalization – Direct sum decompositions – Vector spaces Bases and dimension Subspaces – Matrices and linear maps – Rank nullity theorem – Inner product spaces – Orthonormal basis – Gram – Schmidt orthonormalization process – Eigen spaces – Algebraic and Geometric multiplicities – Cayley – Hamilton theorem – Diagonalization – Direct sum decomposition – Invariant direct sums – Primary decomposition theorem – Unitary matrices and their properties – Rotation matrices – Schur, Diagonal and Hessenberg forms and Schur decomposition – Diagonal and the general cases – Similarity Transformations and change of basis – Generalised eigen vectors – Canonical basis – Jordan canonical form – Applications to linear differential equations -Diagonal and the general cases – An error correcting code – The method of least squares – Particular solutions of non-homogeneous differential equations with constant coefficients – The Scrambler transformation.

UNIT 4: TOPOLOGY

Topological spaces – Basis for a topology – Product topology on finite Cartesian products –Subspace topology – Closed sets and Limit points – Continuous functions – Homeomorphism – Metric Topology – Uniform limit theorem – Connected spaces – Components – Path components – Compact spaces – Limit point compactness – Local compactness – Countability axioms -T1-spaces – Hausdorff spaces – Completely regular spaces – Normal spaces – Urysohn lemma – Urysohn  metrization theorem – Imbedding theorem – Tietze extension theorem – Tychonoff theorem.

UNIT 5: MEASURE THEORY AND FUNCTIONAL ANALYSIS

MEASURE THEORY : Lebesgue Outer Measure – Measurable Sets – Regularity – Measurable Functions – Boreland Lebesgue Measurablity – Abstract Measure – Outer Measure – Extension of a Measure – Completion of a Measure – Integrals of simple functions – Integrals of Non Negative Functions – The Generallntegral – Integratiion of Series – Riemann and Lebesgue Integrals – Legesgue Differentiation Theorem – Integration and Differentiation – The Lebesgue Set – Integration with respect to a general measure Convergence in Measure – Almost Uniform convergence – Signed measures and Hahn Decomposition – RadonNikodym Theorem and its applications- Measurability in a product space – The Product measure and Fubini’s Theorem.

FUNCTIONAL ANALYSIS: Banach spaces – Continuous linear transformations – The Hahn-Banach theorem – The natural imbedding of N in N** – The open mapping theorem – Closed graph theorem – The conjugate of an operator –  Uniform boundedness theorem – Hilbert Spaces – Schwarz inequality – Orthogonal complements – Orthonormal sets – Bessel’s Inequality – Gram – Schmidt orthogonalization process – The conjugate space H*- Riesz representation theorem – The adjoint of an operator – Self-adjoint operators – Normal and unitary operators – Projections – Matrices – Determinants and the spectrum of an operator – spectral theorem – Fixed point theorems and some applications to analysis.

UNIT 6: DIFFERENTIAL EQUATIONS ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS:

Second order homogeneous equations – Initial value problems – Linear dependence and independence – Formula for Wronskian – Non-homogeneous equations of order two – Homogeneous and non-homogeneous equations of order n – Annihilator method to solve a non – homogeneous equation – Initial value problems for the homogeneous equation – Solutions of the homogeneous equations – Wronskian and linear independence – Reduction of the order of a homogeneous equation – Linear equation with regular singular points – Euler equation – Second order equations with regular singular points – Solutions and properties of Legendre and Bessel’s equation – Equations with variables separated – Exact equations – Method  of successive approximations – Lipschitz condition – Convergence of the successive approximations.

PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS:

Integral surfaces passing through a given curve – Surfaces orthogonal to a given system of surfaces – Compatible system of equations – Charpit’s method – Classification of second order Partial Differential Equations – Reduction to canonical form – Adjoint operators – Riemann’s method- One-dimensional wave equation – Initial value problem – D’Alembert’s solution – Riemann – Volterra solution – Vibrating string – Variables Separable solution – Forced vibrations – Solutions of non-homogeneous equation – Vibration of a circular membrane – Diffusion equation – Solution of diffusion equation in cylindrical and spherical polar coordinates by method of Separation of variables – Solution of diffusion equation by Fourier transform – Boundary value problems – Properties of harmonic functions – Green’s function for Laplace equation – The methods of images – The eigen function method.

UNIT 7: MECHANICS AND CONTINUM MECHANICS MECHANICS:

The Mechanical system – Generalized coordinates – Constraints – Virtual work – and Energy Momentum derivation of Lagrange’s equations – Examples – Integrals of the motion Hamilton’s principle – Hamilton’s equations – Other variational principle – Hamilton principle function – Hamilton – Jacobi equation – Separability – Differential forms and generating functions – Special transformations – Lagrange and Poisson
brackets.

CONTINUM MECHANICS:

Summation convention – Components of a tensor – Transpose of a tensor – Symmetric and anti-symmetric tensor – Principal values and directions – Scalar invariants – Material and spatial descriptions – Material derivative – Deformation – Principal strain – Rate of deformation – Conservation of mass – Compatibility conditions – Stress vector and tensor – Components of a stress tensor – Symmetry – Principal stresses – Equations of motion – Boundary conditions – Isotropic solid – Equations of infinitesimal theory – Examples of elasto dynamics elastostatics – Equations of hydrostatics – Newtonian fluid – Boundary conditions – Stream lines examples of laminar flows – Vorticity vector – Irrotational flow.

UNIT 8: MATHEMATICAL STATISTICS AND NUMERICAL METHODS

MATHEMATICAL STATISTICS: Sampling distributions – Characteristics of good estimators – Method of moment – Maximum likelihood estimation – Interval estimates for mean, variance and proportions- Type I and type II errors – Tests based on Normal, t, and F distributions for testing of mean, variance and proportions – Tests for independence of attributes and goodness of fit – Method of least squares – Linear regression – Normal regression analysis- Normal correlation analysis – Partial and multiple correlation – Multiple linear regression – Analysis of variance – One-way and two-way classifications – Completely randomized design – Randomized block design – Latin square design – Covariance matrix – Correlation matrix – Normal density function – Principal components – Sample variation by principal components – Principal components by graphing.

NUMERICAL METHODS:

Direct methods : Gauss elimination method – Error analysis – Iterative methods : Gauss-Jacobi and Gauss-Seidel – Convergence considerations – Eigen value Problem : Power method – Interpolation: Lagrange’s and Newton’s interpolation – Errors in interpolation – Optimal points for interpolation – Numerical differentiation by finite differences – Numerical integration: Trapezoidal, Simpson’s and Gaussian
quadratures – Error in quadratures – Norms of functions – Best approximations: Least squares polynomial approximation – Approximation with Chebyshev polynomials – Piecewise linear and cubic Spline approximation – Single-step methods: Euler’s method – Taylor series method – Runge – Kutta method of fourth order – Multistep methods : Adams-Bashforth and Milne’s methods – Linear two point BVPs: Finite difference method-Elliptic equations: Five point finite difference formula in rectangular region – truncation error; One-dimensional parabolic equation: Explicit and Crank-Nicholson schemes; Stability of the above schemes – One-dimensional hyperbolic equation: Explicit scheme.

UNIT 9: DIFFERENTIAL GEOMETRY AND GRAPH THEORY DIFFERENTIAL

GEOMETRY:

Representation of space curves – Unique parametric representation of a space curve – Arc-length – Tangent and osculating plane – Principal normal and bi-normalCurvature and torsion – Behaviour of a curve near one of its points – The curvature and torsion of a curve as the intersection of two surfaces – Contact between curves and surfaces – Osculating circle and Osculating sphere – Locus of centres of spherical curvature – Tangent surfaces, involutes and evolutes – Intrinsic equations of space curves – Fundamental existence theorem – Helices – Definition of a surface – Nature of points on a surface – Representation of a surface – Curves on surfaces – Tangent plane and surface normal – The general surfaces of revolution – Helicoids – Metric on a surface – Direction coefficients on a surface – Families of curves –Orthogonal trajectories – Double family of curves – Isometric correspondence – Intrinsic properties – Geodesics and their differential equations – Canonical geodesic equations – Geodesics on surface revolution – Normal property of geodesics – Differential equations of geodesics using normal property – Existence theorems – Geodesic parallels – Geodesic curvature – Gauss – Bonnet theorem – Gaussain
curvature – Surfaces of constant curvature.

GRAPH THEORY:

Graphs and subgraphs: Graphs and simple graphs – Graph isomorphism – Incidence and adjacency matrices – Subgraphs – Vertex degrees – Path and Connection cycles – Applications : The shortest path problem – Trees: Trees – Cut edges and bonds – Cut vertices – Cayley’s formula – Connectivity : Connectivity – Blocks – Euler tours and Hamilton cycles: Euler tours – Hamilton cycles – Applications: The Chinese postman problem – Matchings : Matchings – Matching and coverings in bipartite graphs – Perfect matchings – Edge colourings : Edge chromatic number – Vizing’s theorem – Applications: The timetabling problem – Independent sets and cliques : Independent sets-Ramsey’s theorem – Turan’s theorem – Vertex colourings : Chromatic number – Brook’s theorem – Hajos’ conjecture – Chromatic polynomials – Girth and chromatic number – Planar graphs : Plane and planar graphs – Dual graphs – Euler’s formula – Bridges – Kuratowski’s
Theorem – The Five color theorem and the four color conjecture – Non Hamiltonian planar graphs.

UNIT-10: MATHEMATICAL PROGRAMMING AND FLUID DYNAMICS

MATHEMATICAL PROGRAMMING:

Linear programming : Formulation and graphical solutions – Simplex method – Transportation and Assignment problems – Advanced linear programming : Duality – Dual simplex method – Revised simplex method – Bounded variable technique – Integer programming : Cutting plane algorithm – Branch and bound technique – Applications of integer programming – Non-linear programming: Classical optimization theory Unconstrained problems – Constrained problems – Quadratic programming – Dynamic programming : Principle of optimality – Forward and backward recursive equations – Deterministic dynamic programming applications.

FLUID DYNAMICS:

Kinematics of fluids in motion : Real and ideal fluids – Velocity – Acceleration – Streamlines – Pathlines – Steady and unsteady flows – Velocity potential – Vorticity vector – Local and particle rates of change – Equation of continuity – Conditions at a rigid boundary – Equations of motion of a fluid : Pressure at a point in a fluid – Boundary conditions of two inviscid immiscible fluids – Euler’s equations of motion – Bernoullt’s equation – Some potential theorems – Flows involving axial symmetry – Two dimensional flows : Two-dimensional flows – Use of cylindrical polar coordinates – Stream function, complex potential for two-dimensional flows, irrotational, incompressible flow – Complex potential for standard two-dimensional flows – Two dimensional image systems – Milne – Thomson circle theorem – Theorem of Blasius – Conformal transformation and its applications : Use of conformal  transformations – Hydro-dynamical aspects of conformal mapping – Schwarz Christoffel transformation – Vortex rows – Viscous flows : Stress – Rate of strain – Stress analysis – Relation between stress and rate of strain-Cofficient of viscosity – Laminar flow – Navier – Stokes equations of motion – Some problems in viscous flow.

Chemistry:

UNIT 1

Analytical Chemistry: Classification of analytical Methods – classical and instrumental. Errors and Evaluation: Definition of terms in mean and median – Types of errors, propagation of errors, accuracy and precision, least squares analysis, average standard deviation.

Analytical Techniques: Principle and applications of adsorption, partition, ion exchange and solvent extraction – chromatographic methods – TLC HPLC and GC. Applications of atomic, molecular and emission spectroscopy in quantitative analysis – Eleetroanalytical techniques – cyclic and stripping voltametry, polarography, TGA, DTA, and DSC. Light scattering techniques including nepelometry and Raman spectroscopy.

UNIT 2:

Structure and Bonding: Atomic orbitals – Types of chemical Bonds (weak and strong) Intermolecular forces. Theories of bonding (VB and MO). Concept of hybridization – shapes of polyatomic molecules – VSEPR theory – Structure of simple ionic and covalent compounds – lattice energy – crystal defects – insulators and semiconductors, superconductors, Band theory of solids – Solid state reactions.

Acids and Bases: Bronsted and Lewis acids and bases, pH and pKa, acid-base concept in non aqueous media, HSAB concept, Buffer solution. Redox Reactions: Oxidation numbers; Redox potential, electrochemical series, Redox indicators, Chemical principles involved in-extractions and purification of Iron, Copper, Lead, Zinc and Aluminium.

UNIT 3

Nuclear Chemistry: Radioactive decay and equilibrium, Nuclear reactions: Q valve, cross sections, types of reactions, nuclear transmutations, fission and fusion Radioactive techniques – tracer technique, neutron activation analysis. G.M, ionization and proportional counters. Radiolysis of water – G Value, dosimeters and Hydrated electron.

Chemistry of Non-transition elements – General properties and structure of their halides and oxides. Polymorphism carbon, phosphorus and sulphur. Synthesis,  properties and structure of boranes, carboranes and metallo carboranes – Wade’s rule – preparation, properties and structure of borazines & phosphazenes. Sulphur – nitrogen compounds – oxides and oxy acids of nitrogen, phosphorous, sulphur and halogens, interhalogen and noble gas compounds. Isopoly and heteropoly acids and salts.

UNIT 4

Chemistry of Transition elements: Co-ordination Chemistry of transition metal ions – Werner’s theory – nomenclature and stereo chemistry of co-ordination compounds – stability constants and their determinations – CFT, splitting of d orbitals, CFSE, Jahn Teller effect, charge transfer spectra – spectrochemicai seriesTerm states for dn ions, Orgel and Tanable – sugano diagram, calculation of Dq, B and β parameters.

Inorganic reaction mechanism: Inert and labile complexes – substitution reactions – transeffect – redox and electron transfer reactions. Photochemistry of chromium, ruthenium and cobalt complexes. Chemistry of lanthanides and actinides. Metal carbonyls and metal clusters, Organometallic reagents in organic synthesis – Cayatylic reactions – (hydrogeneation, hydroformylation, isomerization and polymerization) pi-acid metal complexes.
Bioinorganic Chemistry: Metal ions in Biology, Photosynthesis, PSL, PSH, Nitrogen fixation, Oxygen transport and storage, Hemeproteins haemoglobin, cytochrome and ferrodoxins.
Spectroscopy: Applications of nmr, nqr and esr to inorganic compounds.

UNIT 5

Chirality. Differentiation of assymmetric and dyssymmetric molecules. Identification of prochiral carbons enantio and diastereoptropic hydrogens in a molecule. Stereochemistry of disubstituted four, five and six membered saturated alicyclic molecules. Conformational analysis of mono and disubstituted cyclohexanes and piperidines. E-Z nomenclature for isomeric olefins. Stereochemistry of aliphatic
nucleophilic substitutions in acyclic and bicyclic systems. Stereochemistry (specific or selective) of dihydroxylations, halogen addition, hydroborations and Diels Alder reaction of suitably substituted olefinic double bonds. Steraspecfic E-2 eliminations  in erythro – threo isomers. Reduction of ring substituted cyclohexanones to  cyclohexanols.

UNIT 6

Mechanism of SN-1, reactions in substrates with various types of NGP. Methods of generation and mechanisms of reactions proceeding via carbenes and nitrenes. Concreted reactions: Mechanism of electrocyclic and chelotropic reactions and
sigmatropic rearrangements.

Photochemical reactions: Mechanisms of Norrish – I and II types, Paterno Buchi and Barton. reactions, di-β methane rearrangements.

Rearrangements: Mechanisms of rearrangements proceedings via carbonium ions (Wagner Meerwin pinacol – pinacolone and Demjanov type) and electrophilic heteroatoms (Baeyer Villiger and Curtius type). Mechanism of nucleophilic substitution in activated aryl halides. Regiochemistry of aryne generation and subsequent [additions of 0, m and p-substituted aryl halides.

UNIT 7:

Organic synthesis: Synthesis and any di and trisubstituted benzene derivatives from any mono substituted benzene or benzene itself. Synthesis of simple compounds using C-C bond forming reactions involving Wittig, Wittig Honner, Gilmann Reagents, organolithiums, Grignards, Robinson annulation, Dickmann condensation, Knovenagel, Mannisch. Stork enamine, and Vilsmeyer reactions and umplolung. (1,3-dithane). Synthetic transformations involving Swern oxidation, Birch Wolf Kishner and metal hydride reductions, catalytic hydrogenations and reagents like tributyltin hydride, trimethylsilyl iodide, LDA, n-BuLi, Raney nickel, NBS Chromium reagents, DCC and Pd. Application of protective group concept (aldelydes,ketones and carboxylic acids) during multistep synthesis. Spectral identification of organic intermediates by IR (functional group) PMR and CMR and Mass. spectra. (simple molecules only).

UNIT 8:

Numbering and synthesis of un substituted (parent) and alkyl, aryl or acyl (wherever methods are available) substituted furans, pyrroles, thiophene, quionline, iso quinoline and indoles. Reactivity of these compounds towards electrophiles or nucleophiles. A study of other non benzenoid aromatics (ferrocences, azulenes, annulenes and fulvenes).

UNIT 9:

Quantum Chemistry: Plancks’ quantum theory, Compton effect, wave particle duality, uncertainty principle, operators: linear and Hermitian, Schrodinger wave equation postulates of quantum mechanics. Application of Schrodinger equation to particle in a box, harmoni, oscillator, rigid rotator and hydrogen atom.

Angular momentum: commutation relation, spin orbit interaction, Approximation methods: variation theorem, application of variation method to harmonic oscillator, hydrogen and helium atoms. Perturbation theory – application to helium atom. Born – Oppenheimer, approximations: LCAO – MO and VB treatments of H2 molecule.

Huckel theory: application to ethylene, butadiene and benzene. Calculation of electron density and bond order. Semi empirical methods: Slater orbital and HFSCF methods.

Macromolecules: Techniques, mechanism and kinetics of polymerisation, Kinetics of copolymerisation – Molecular weights and their determination. Properties of polymers: glass transition temp. crystallinity of polymers – polymer processing techniques.

UNIT 10

Chemical-Kinetics: Theories of reaction rate, collision theory, ARRT, comparisonpotential energy surfaces – treatment of unimolecular reactions.

Complex reactions: simultaneous, parallel and consecutive reactions. Chainreactions: H2_Cl2, H2_Br2 branching reaction – explosion limit.

Reactins in solution: factors determining reaction rate in solution, dielectric constant and ionic strength, Kinetic isotopic effect, Linear free energy relations. Hammett and Taft equations. Homogenous Catalysis: acid base catalysis, enzyme catalysis. Heterogeneous catalysis: Adsorption, Langmuir and BET adsorption isotherms – mechanism of heterogeneous catalysis.

Thermodynamics: First and second Laws of thermodynamics – relation between Cp and Cv in terms of coefficients of expansion and compressibility. Maxwell relations – partial molar properties – Glibbs’ Duhem equation – variation of chemical potential with temperature and pressure – fugacity – Third law and calculation of entropy.

Statistical thermodynamics: Maxwell Boltzmann, Bose-Einstein and Fermi-Dirac distribution- Partition function, translational, rotational and vibrational partition function, calculation of thermodynamic functions, equilibrium constant and heat capacity from partition functions. Einstein and Debye theories of heat capacity of solids, concept of negative absolute temperature.

Non equilibrium, thermodynamics: Phenomenological laws – Onsagers’ reciprocity relation – application to Diffusion potential, electrokinetic phenomena – entropy production.

UNIT 11

Group theory: Symmetry elements and symmetry operations, point groups, reducible and irreducible representations – Direct product representation. Orthogonality theorem and its consequences – construction of Character Tale (C2V, C3v and C2h) Applications: Selection rules for IR, Raman and electronic spectra, Determining Symmetries of normal vibrational modes of non linear molecules, construction of hybrid orbitals, application to electronic spectra of ethylene and formaldehyde.

Spectroscopy: Rotational Spectra of rigid and non-rigid diatomic rotors, simple polyatomic molecules.

Vibrational Spectra: harmonic and anharmonic oscillator, overtones, Fermi resonance -Raman Spectra. Vibration – rotation Spectra – PQR branches, parallel and perpendicular vibrations.

Electronic Spectroscopy: Spectra of diatomic ·molecules – Frank condon principle – Morse function, polyatomic molecules, types of transition, solvent effects. Spin resonance Spectroscopy: NMR: Origin of nmr signal, Chemical Shift, factors affecting chemical shift and spin spin coupling. NMR Spectra of simple AX and ABX type molecules. 13C and 19F nmr.

ESR: Origin, g-factor, hyperfine structure – Mc Connel equations, Theory and simple Applications of Mossbauer and Photoelectron Spectroscopy.

UNIT-12

Electrochemistry: Ion-solvent interaction – Born treatment – solvation number and its determination Ion – ion interaction: activity co-efficient, Debye-Huckel equation for activity coefficient – limitations and extension to concentrated solutions.

Ion transport: Debye Huckel Orsager equation for conductance – experimental validity. Ion association: its effect on conductance and activity coefficient.

Electrode-electrolyte interface: Structure of double layer – electrode kineticsovervoltage. Butler – Volmer equation for one electron transfer.

Corrosion and Stability of metals: construction and use of Pourbaix and Evans’ diagram – Prevention of corrosion, Primary and Secondary cells- Various fuel cells.

Photochemistry: Photo physical processes – Theory of radiation less transition – fluorescence, phosphorescence, fluorescence quenching – Stem-Volmer equation, excimer, exciplexes, Quantum yield measurement, Kinetics of Photochemical reactions Greenhouse effect, Ozone depletion, Acid rain, Solid waste management.

Modern Officer Practice:

UNIT 1: ACCOUNTS & FINANCE

Basic Accounting concepts – Capital & Revenue –Financial statements – Preparation of final Accounts – Schedule VI Part I & Part II. Partnership Accounts – Admission, Retirement, Death, Dissolution & cash distribution. Single Entry – Statement of Affairs method & conversion method.

Company Accounts – Issue & forfeiture if shares – Issue & Redemption of Preference shares & Debentures – Purchase of Business – Profits prior to Incorporation – Managerial Remuneration – Dividend declared out of the past and current profits – Issue of Bonus shares – Preparation of company balance sheet – Amalgamation, Absorption, Internal reconstruction – External reconstruction – Liquidation – Accounts for Banking & Insurance companies – Valuation of shares & goodwill – Inflation Accounting – CPP & CCA Method – Human resource Accounting – International Accounting Standards.

Cost Accounting – Meaning & definitions – Nature & Significance – Characteristics of ideal costing system – Elements of Costing – Cost concepts – Fixed & Variable  costs – Preparation of Cost sheet – Costing methods: Job costing, Unit costing. Process costing. Service costing, contract costing & marginal costing – Materials – Labour – Overheads – Reconciliation of cost & financial accounts. Management Accounting – Meaning – Nature – Objectives – Scope & Importance –Limitations – Analysis and interpretation of financial statements – Tools of management accounting: Ratio Analysis, Fund flow statements, Cash flow statements, Budgetary control, Variance analysis and Marginal costing (Applications of Marginal Costing).

UNIT 2 : FINANCIAL MANAGEMENT

Financial Management – Meaning and Definitions – Nature and scope – objectives – Role and functions of financial manager – Risk and Return relationship – Cost of Capital: Meaning and importance – Cost of debt, equity, preference equity and retained earnings – Weighted average cost of capital – Capital budgeting techniques: ROI, Payback period and discounted cash flow.

Financial leverages – operating leverages – EBIT – EPS analysis – Financial, operating and business Risks – Capital structures – Theories –Net Income approach – Net operating income approach – MM approach – Determinants of capital structure – leasing and its types – Advantages and disadvantages of leasing – Evaluation of leasing.

Dividend theories & polices – Walter’s model -MM model – Determinants of dividend policies – Working capital management – Concept – Importance – Determinants and computation of working capital – Working capital forecasting – Management of Inventories, cash and receivables.

UNIT 3: HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Human Resource Management – Meaning – Importance – Scope – Objectives – functions – Organisation structure – Human resource planning – Job Analysis -Role Analysis – Selection and recruitment – Testing – Interview – Placement – Promotion – Job evaluation and Merit rating – Job morale and Satisfaction – Performance appraisal – Various Training programmes – Theories X and Y – Motivation theories.
Human behaviour in organisation – Perception Learning – Definition of learning – Learning th ories – Concept – Personality – Determinants of personality – Theories of personality – Group dynamics – Decision making process – Nature – psychological barriers of decision making – Creativity in decision making – Traditional, Quantitative, Creative and Participative decision making techniques.

Discipline – Meaning – Causes of indiscipline – Acts of Indiscipline – Procedure for disciplinary action – Grievance – Meaning – Characteristics of Grievance – Causes of Grievance – Grievance knowing methods – Redressal procedure. Organisation conflict – Individual conflict – Organisational conflict – Management of conflicts – leadership – Types of leaders – Theories of leadership – Qualities of a good leader –Workers participation in management.

UNIT 4 : ECONOMICS

Economics – Meaning and Definitions – Nature and scope – Concepts – Theories of Economics: Adam Smith, Robinson and Samuelson’s theories – Criticism on economic theories. Demand Analysis –Determinants of demand – Elasticity of demands – Types of elasticity – Factors influencing elasticity of demand – Demand forecasting – Goods – Types of Goods – Consumer Surplus. Cost concepts – Cost and Output relation – Cost control and Cost reduction – Behaviour of cost in short and long runs – Break even analysis – Economies of large scale production.

Market Structure – Perfect, Imperfect, monopoly, Monopolistic competition and Oligopoly -Price determination – P ricing policies – Business cycles – National Income – Monetary policy and fiscal policy – Public finance – Public debt.

UNIT 5: MARKETING

Marketing – Meaning and Definitions – Nature and scope – Objectives – Functions -Marketing concepts – Market forecasting – Market Segmentation – Market research – meaning, scope and objectives – Future of marketing research – Market information system – Consumer rights and protection – Consumer responsibility.

Product Mix – Product planning – Product development – Pricing Mix – Role of Pricing – Need and importance of pricing – Price determination process – Pricing policies and  methods – Promotional Mix – Sales promotion – Various methods of sales promotions -Advertising – Meaning and definition – Functions and objectives of advertising – Channels of advertising – Personal selling process.

Distribution process – Meaning – Importance – Objectives – Establishment of sales policies – Sales organisation structure – Sales force management – Selection, training and control of sales force.

Service Marketing – Meaning and definition – significance – classification of service markets – Organised markets – Features – Functions and objectives – Cooperative marketing – Objectives and need – Functions – Features – Operational methods – Problems and remedial measures.

UNIT 6: INCOME TAX AND TAX PLANNING

Income tax – Meaning – Sources of Indian Tax laws – Principles of good tax system – Income Tax Act 1961 –Basic concepts – Previous Year – Current Year – Assessment – Types – Assessee and its types – Person and different types of persons – Residential Status for various persons – Scope of Total Income – Incomes exempted from total income – Agricultural Income – Tax free and relief incomes.

Computation of taxable income under various heads: Salaries, House Property, Business or Profession, Capital Gains and Other Sources. Aggregation of Income – Set off and carry forward of losses – Deductions – Computation of total income – Computation of total income for Individuals and firms. Tax Planning – Advance Income Tax – Tax deducted at source – Self Assessment Tax – Returns to be submitted by various assesses.

UNIT 7: INTERNATIONAL TRADE

International trade – Meaning, Nature and Scope – Role of foreign trade in India – Need for foreign capital – Forms of foreign capital – limitations – Government policies towards foreign capital – Promotionof foreign investment – NRI Investment – Problems in NRI Investment – Balance of Trade and Balance of Payment.Multi National Corporations – MNC Culture and its Implications in social and economic issues – Government policies towards MNCs – Transnational Corporations.

Regional Economic Integration: SAARC – ASEAN – EC -NAFTA Euro Currency Market – GATT – WTO – World Bank – IMF – IDA. Foreign Exchange – Exchange rate – Mechanism for exchange rate -Risk Management-Transfer of international payments – Convertibility of rupee – Foreign Investment Institutions & Instruments: GDRs, ADRs, Fils-Their role in Indian Capital Market.

UNIT 8: RESEARCH METHODOLOGY AND QUANTITATIVE TECHNIQUES

Research Methodology – Definition, meaning and nature – Scope and objectives –  Types of research: Experimental Research, Survey Research, Case study methods and Ex post facto Research.

Research design – Research Problem – Process of Research – Sources of data collection -Methods of Primary data collection – Sampling and Sampling design – Pilot study and Pre testing – Analysis and interpretation of data – Report writing – Steps in report writing – presentation of a report.

Quantitative techniques – Meaning – Role – Advantages and limitations – Correlation Analysis – Simple – Partial and multiple regression analysis – Time series. Probability – Elements – Theorems – Theoretical distributions – Binomial – Poison – Normal Distribution.

Hypothesis – Definition – Types – Type I Error – Type II Error – ‘t’ test – ‘F’ test – Chi square test.

UNIT 9 : BANKING AND FINANCIAL INSTITUTIONS

Bank and Banking – Meaning and definitions – Origin – Types and classification of banks – Commercial banks and its functions – Modern functions of banks – ATM, Credit card, Debit card – Reserve bank of India – Role of RBI – Functions of RBI -credit control measures exercised by RBI – Quantitative and Qualitative measures. Rural banking system in India – NABARD and its functions – Non Banking Financial Institutions – Development Banks: IDBI, IFCI, SFCs, UTI and SIDBI Stock exchanges – Working process of stock exchanges – SEBI – Functions & Importance of SEBI as a regulatory authority – credit Rating Agencies Venture capital funds – Mutual funds – Lease Financing – Factoring – Risk and returns from securities and portfolios.

UNIT 10: Computers in Business

Computer systems – Importance of computers in Business – Data and information – Data processing, data storage and retrieval capabilities – Computer applications in business – Computer related jobs in business.

Types of computers – Micro, Mini, Mainframe and Super Computers – Analog, digitaland hybrid computers – Business and scientific computer systems – First, Second,  Third and fourth generation computers – Laptop and Note book computers.
Data processing systems – Batch, online, and real time system – Time Sharing – Multi Programming and Multi processing systems – Networking – Local area and wide area networks.

Components of computer system – input, output and storage devices – software – System software and application software – Programming languages – Machine languages – Assembly languages – High level languages – Flow Chart – System flow chart and program flow charts – Steps in developing a computer program. Working with MS word – MS Power point – Ms Excel – MS Access – Mechanised accounting with TALLY. E-Commerce – Internet – Intranet – Extranet – Emails – Its uses and importance – World Wide Web sites

English:

UNIT I – CHAUCER TO SHAKESPEARE

Geoffrey Chaucer: The Book of the DuchessEdmund Spencer: Epithalamion
Shakespeare: Sonnet(8,15,24,30,37,40,46,76,82,91,112,116,126,140,144,147,154)
Francis Bacon: of Oxford
of Nobility
of Travel
of Friendship
of Love
Ben Jonson: Volpone or the Fox
Christopher Marlowe: Dr. Faustus
Sir Jhomas More: Utopia
John Webster: The White Devil
William Langland: Piers the plowman
Shakespeare: The comedy of Errors
A Midsummer Night’s Dream
Hamlet
Henry VIII
Love’s Labour Lost

UNIT 2- JACOBEAN TO AUGUSTAN AGE

John Milton: Paradise Regained
John Dryden: All for Love
Alexander pope: The Rape of the Lock
Andrew Marwell: Garden
Thomas gray: Elegy written in a country churchyard
Jonathan swift: A Tale of a Tub
Addison and Steele: The spectators and the coverly papers. (Essays 1-10, Macmillan
Edn)
Oliver Goldsmith: The Deserted village
Henry Fielding: Joseph Andrews
Samuel Daniel: Christ Victoric
Triumph
Sir Thomas Brown: The Garden of Cyrus
William Blake: Songs of Experience
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Jonathan Swift: Gulliver’s Travels
Henry Vaughan: Regeneration

UNIT 3 – ROMANTIC PERIOD

William Wordsworth: The Daffodils The Solitary Reaper
Samuel Taylor Coleridge: Lyrical Ballads
Biographia Literaria
P. B. Shelly: Ode to the west wind
John keats: Ode to Autumn
Charles Lamb: The Essays of Elia
1) Oxford in the vacation
2) New year’s Eve
3) Dream children: A Reverie
4) The price of chimney-sweeper
5) My Relations
Byron: Prometheus
Jane Austen: Emma
Walter Scott: The Talisman
William Hazlit: Characters of Shakespeare’s plays.
Emily Bronte: Wuthering Heights

UNIT 4 – VICTORIAN AGE

Tennyson: The princess: A Medley
Robert Browning: Men and Women
Andrea Del Sarto
Mathew Arnold: Rugby Chapel
Dover beach.
D.G.Rosetti : The Blessed Damozel
George Eliot: Romola
W.M Thackeray: Vanity Fair
R.L.Stevenson: Treasure Island
John Ruskein: Sesame and Lilies
Charles Dickens: A Tale of two cities.

UNIT 5 – MODERN AND CONTEMPORARY PERIODS

W.B.Yeats : Sailing to Byzantium
Thomas Hardy: The Woodlanders.
Virginia Woolf: Mr.Bennet and Mrs.Brown
A.L. Huxley: Time Must Have a Stop
E.M.Forster: Where Angels Fear to Tread
T.S.Eliot: Murder in Cathedral
C.P.Snow: Corridors of Power
G.B. Shaw: The Devil’s Disciple
Ezra Pound: The Pisan Cantos
Oscar Wilde: The Importance of Being Earnest

UNIT 6 – AMERICAN LITERATURE

Whitman: When Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d
H.W.Long Fellow : The May Queen
Edgar Allam Poe: The Haunted Palace
To my Mother
The Lake
Emily Dickinson: A something in a Summer’s Day
Bless God, he went as soldier’s
How happy is the little Stone
This is my Letter to The World.
Robert Frost: Blue Berries
Wallace Stevens: The Snow man
Emerson: The American Scholar
Henry James: The lesson of the master
O’Neill: The Great God Brown
Hawthorne: A House of the Seven Gables
Edward Albe: The American Dream
Alice Walker: By the light of my Father’s smile
Mark Twain: The Adventures of Tom Sawyer
Earnest Hemingway: The Old Man and The Sea

UNIT 7 – INDIAN AND ENGLISH LITERATURE

Nissin Ezekiel: Night of the Scorpion
A.K. Ramanujam: A River
R. Parthasarathy: Lines for a Photograph
Toru Dutt: Our Casuarina Tree
Sarojini Naidu: The Soul’s Prayer
Anita Desai: Where shal we go for this summer?
Badal Surcar: Evam Indrajit
Sri Aurobindo: Rose of God.
Arundhati Roy: The God of Small Things
Mulk Raj Anand: Untouchable
Deshpande: The Dark Holds No Terror
Kirish karnard: Tugulaq

UNIT 8 – LANGUAGE AND LINGUISTICS.

Family of Indo European Languages
Historical Linguistics
LSRW
Theories of Language acquisition
Dialects
Phonology
Affixes
Derivational and inflectional affixes
Morphemes
Acronyms
Phrase and structures
Phonetics and phonology
Minimal Pairs
Sociolinguistics
Semantics and Pragmatics
Neurolinguistics
Dichotic listening
Lingua franca
Jargon

UNIT 9 – CRITICISM AND LITERARY THEORIES

Plato: Republic
Francis Bacon: The Advancement of learning
Samuel Johnson: On fiction
Preface to Shakespeare
S.T Coleridge: Biographia Literaria
Mathew Arnold: The function of criticism at the present time
I A Richards: Practical Criticism
Northrop Frye: The critical path
T.S.Eliot: Hamlet and his Problems
I A Richards: Principles of Literary Criticism
Rene Wellek: Concepts of Criticism
Aristotle: Poetics
Ezra Pound: The ABC of Reading
Wayne C. Booth: The Rhetoric of fiction
Empson: Seven types of Ambiguity

UNIT 10 – POST COLONIAL LITERATURE AND EUROPEAN LITERATURE IN
TRANSLATION

Atwood: Surfacing
Lawrence: The Fire Dwellers
P.K.Page : Adolescence
Chinua Achebe: Arrow of God
Wole Soyinka: A Dance of the Forests
Wilfered Campbell: The Winter Lakes
AG.Smith: The White House
Ondaatje: There’s a trick with a knife I’m learning to do
George Ryga: Portrait of Angelica
In the shadow of the vulture
Ibsen: The lady from the sea
Moliere: The comic pastoral
Sir Thomas More: The Four Last Thing

 General knowledge:

  • Indian State & Union territories.
  • General Science
  • Places
  • International Organizations
  • Economy
  • Literature
  • Chemistry
  • Physics
  • Biology
  • Branches of studies
  • Important Events/ Movements / Leaders / Places / Years
  • Basic  facts Geography
  • Geography Tourism
  • History-Constitution
  • Writers
  • Transport systems
  • Scientific instruments and appliances
  • Personalities
  • Abbreviations– Biography – Autobiography
  • Sports & Games
  • Writers – Authors

Download Syllabus Pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!