TNPSC பொது தமிழ் – சொற்பொருள்

0
TNPSC பொது தமிழ் – சொற்பொருள்

இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தொகுதிகளும்  முக்கியமான பொது தமிழ் –சொற்பொருள் குறிப்புகளாகும். இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம்.

சொற்பொருள்
 • என்பு – எலும்பு
 • வழக்கு – வாழ்க்கை நெறி
 • ஈனும் – தரும்
 • ஆர்வம் – விருப்பம்
 • நண்பு – நட்பு
 • வையகம் – உலகம்
 • மறம் – வீரம்
 • வற்றல் மரம் – வாடிய மரம்
 •  நாய்க்கால் – நாயின்கால்
 •  ஈக்கால் – ஈயின்கால்
 • நான்கணியர் – நான்கு  அணியர்
 • அணியர் – நெருங்கி இருப்பவர்
 • சேய் – தூரம்
 • செய் – வயல்
 • அணையார் – போன்றார்
 • தலைசாயுதல் – ஓய்ந்து படுத்தல்
 • வன்மை – கொடை
 • உழுபடை – விவசாயம் செய்யப்

பயன்படும் கருவிகள்

 • கோணி – சாக்கு
 • நடை – சாலையில் செல்லும் வண்டிகள்
 • பறப்பு – பறக்கும் விமானம் போன்றவை
 • ஞாலம் – உலகம்
 • உவந்து செய்வோம்- விரும்பிச் செய்வோம்
 • தமிழ்மகள் – ஒளவையார்
 • மேலவர் – மேலோர்
 • கீழவர் – கீழோர்
 • மற்றோர் – பிறர்க்கு உதவும் நேர்மை அற்றோர்
 • நெறியினின்று – அறநெறியில் நின்று
 • மடவாள் – பெண்
 • தகைசால் – பண்பில் சிறந்த
 • மனக்கினிய – மனத்துக்கு இனிய
 • காதல் புதல்வர் – அன்பு மக்கள்
 • ஓதின் -எதுவென்று சொல்லும் போது
 • புகழ்சால் – புகழைத் தரும்
 • உணர்வு – நல்லெண்ணம்
 • வானப்புனல் – வானத்து நீர்
 • புனல் – நீர்
 • வையத்து அமுது – பூமியின் அமுதம்
 • வையம் – உலகம்
 • தகரப் பந்தல் -தகரத்தில் போடப்பட்ட பந்தல்
 • பொடி – மகரந்தப் பொடி
 • தழை – செடி
 • தழையா வெப்பம் – பெருகும் வெப்பம்
 • தழைக்கவும் – குறையவும்
 • ஆற்றவும் – நிறைவாக
 • நாற்றிசை – நான்கு திசை
 • தடவேயாம் – தம்முடைய நாடே ஆகும்
 • ஆற்றுணா – ஆறு உணா
 • ஆறு – வழி
 • உணா – உணவு
 • வழிநடை உணவு – கட்டுச்சோறு
 • வெய்யவினை – துன்பம் தரும் செயல்
 • வேம்பு – கசப்பான சொற்கள்
 • வீறாப்பு – இறுமாப்பு
 • பலலில் – பலர் இல் பலருடைய வீடுகள்
 • புகல் ஒண்ணாதே – சொல்லாதே
 • சாற்றும் – புகழ்ச்சியாகப் பேசுவது
 • கடம் – உடம்பு
 • ஒன்றோ – தொடரும் சொல்
 • நாடாகு ஒன்றோ – நாடாக இருந்தால் என்ன அல்லது
 • அவள் – பள்ளம்
 • மிசை – மேடு
 • நல்லை – நன்றாக இருப்பாய்
 • ஆடவர் – ஆண்கள்

திருக்குறள்:

 • ஈரம் – அன்பு
 • அளைஇ – கலந்து
 • படிறு – வஞ்சம்
 • செம்பொருள் – சிறந்த பொருள்
 • அகன் – அகம் உள்ளம்
 • அமர் – விருப்பம்
 • முகன் – முகம்
 • இன்சொல் – இனிய சொல்
 • இன்சொலன் – இனிய சொற்களைப் பேசுபவன்
 • அமர்ந்து – விரும்பி
 • அகத்தான் ஆம் – உள்ளம் கலந்து
 • இன்சொலினதே – இனிய சொற்களைப் பேசுதலே
 • துன்புறூஉம் – துன்பம் தரும்
 • இன்புறூஉம் – இன்பம் தரும்
 • யார்மாட்டும் – யாரிடத்தும்
 • துவ்வாமை – வறுமை
 • அணி – அழகுக்காக அணியும்  நகைகள்
 • அல்லவை – பாவம்
 • நாடி – விரும்பி
 • நயன்ஈன்று – நல்ல பயன்களைத் தந்து
 • நன்றி – நன்மை
 • பயக்கும் – கொடுக்கும்
 • தலைபிரியாச்சொல் – நீங்காத சொற்கள்
 • சிறுமை – துன்பம்
 • மறுமை – மறுபிறவி
 • இன்மை – இப்பிறவி
 • ஈன்றல் – தருதல் உண்டாக்குதல்
 • வன்சொல் – கடுஞ்சொல்
 • எவன் கொலோ – என்ன காரணமோ
 • கவர்தல் – நுகர்தல்
 • அற்று – அதுபோன்று
 • இரட்சித்தானா – காப்பாற்றினானா
 • அல்லைத்தான் – அதுவும் அல்லாமல்
 • ஆரைத்தான் – யாரைத்தான்
 • பதுமத்தான் – தாமரையில் உள்ள பிரமன்
 • புவி – உலகம்
 • குமரகண்ட வலிப்பு – ஒருவகை வலிப்பு நோய்
 • இணக்கவரும் படி – அவர்கள் மனம் கனியும் படி
 • குணக்கடலேஃஅருட்கடலே – முருகனை  இவ்வாறு அழைக்கிறார்
 • குரைகடல் – ஒலிக்கும் கடல்
 • பரங்குன்றுளான் – திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள முருகன்
 • வானரங்கள் – பொதுவாகக் குரங்குகளைக் குறிக்கும்
 • மந்தி – பெண் குரங்குகள்
 • வான்கவிகள் – தேவர்கள்
 • கமனசித்தர் – வான்வழியே நினைத்த இடத்துக்கு செல்லும் சித்தர்கள்
 • காயசித்தி – மனிதனின் இறப்பை நீக்கிக் காப்பாற்றும் மூலிகை
 • பரிக்கால் – குதிரைக்கால்
 • கூனல் – வளைந்த
 • வேணி – சடை
 • மின்னார் – பெண்கள்
 • மருங்கு – இடை
 • சூல் உளை – கருவைத்தாங்கும் துன்பம்
 • கோட்டு மரம் – கிளைகளை உடைய மரம்
 • பீற்றல் குடை – பிய்ந்த குடை

சொற்பொருள்

 • பண் – இசை
 • வண்மை – கொடைத்தன்மை
 • போற்றி – வாழ்த்துகிறேன்
 • புரை – குற்றம்
 • பயக்கும் – தரும்
 • சுடும் – வருத்தும்
 • அன்ன – அவை போல்வன
 • எய்யாமை – வருந்தாமல்
 • அகம் – உள்ளம்
 • அமையும் – உண்டாகும்
 • அறிகை – அறிதல் வேண்டும்
 • தானை – படை
 • கடனே – கடமை
 • ஆர்கலி – நிறைந்த ஓசையுடைய கடல்

சொற்பொருள் PDF Download

Download TNPSC பொது தமிழ் பாடக்குறிப்புகள்

TNPSC Group 2 பாடக்குறிப்புகள் PDF Download

TNPSC Group 2 நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF Download

WhatsApp Group -ல் சேர –  கிளிக் செய்யவும்

Facebook  Examsdaily Tamil – FB ல் சேர – கிளிக் செய்யவும்

Telegram Channel கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!