தமிழ்நாட்டில் சங்ககாலம்-2

0

தமிழர்களின் வீரம் பற்றி கூறும் நூல் எது?

சேரமன்னர்களில் சிறந்தவர் யார்?

சேர சோழ மற்றும் குறுநில மன்னர்களை தலையாணங்கானத்தில் வென்ற பாண்டிய மன்னன் யார்?

சோழர்களின் சின்னம் எது?

சேரர்களின் சின்னம் எது?

திருவள்ளுவர் ஆண்டு எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த ஊர் எது?

நெடுஞ்செழியன் பற்றியும் மதுரையைப் பற்றியும் கூறுகிற நூல் எது?

கரிகால் பெருவளத்தாள் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டவர் யார்?

கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களைக் கவனி:

கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களைக் கவனி:

கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களைக் கவனி:

கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களைக் கவனி:

பின்வருவனவற்றுள் சரியான இணை எது/எவை?

ஈழத்தை வென்ற சோழ மன்னன் யார்?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here