வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம்2

0

மனிதன் முதன் முதலில் கண்டறிந்த உலோகம் எது?

கற்கால கருவிகளுடன் இரும்புக் கருவிகளும் கண்டெடுக்கப்பட்ட இடம் எது?

வேளாண்மை பெரும் வளர்ச்சி கண்ட காலம் எது?

ஹரப்பா நகர நாகரிகம் எக்காலத்தை சேர்ந்தது

வேதகால நாகரீகம் எக்காலத்தைச் சேர்ந்தது

கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களில் எவை சரியானவை?

புதிய கற்காலக் கருவிகள் கிடைத்துள்ள இடங்கள் எது?

மனிதனுக்கு வேட்டையின் போது உடன் சென்று உதவிய விலங்கு எது?

கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களைக் கவனி:

கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களைக் கவனி:

தமிழகத்தில் பழைய கற்காலக் கருவிகள் கிடைக்கப்பெற்ற இடங்கள் எவை?

தமிழகத்தில் புதிய கற்காலக் கருவிகள் கிடைக்கப்பெற்ற இடங்கள் எவை?

கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களில் எவை சரியானவை?

புதிய கற்கால மனிதன் வேட்டையாடிய விலங்குகள் எவை?

கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களைக் கவனி:

பின்வருவனவற்றுள் தவறான இணை எது/எவை?

கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களில் புதிய கற்காலம தொடர்பானவற்றுள் தவறானவை எவை?

சிக்கிமுக்கிக் கற்களைப் பயன்படுத்தி நெருப்பை உண்டாக்கிய பழைய கற்கால மக்கள் முதலில் எதற்குப் பயன்படுத்தினான்.

மனித நாகரிக வளர்ச்சியின் அடுத்த படிநிலை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது.

தகரத்தையம் தாமிரத்தையும் சேர்த்து வெண்கலம் என்ற புதிய உலோகம் தயாரிக்கப்பட்ட காலம் எது?

கற்களினாலான ஆயுதங்களையும் கருவிகளையும் பயன்படுத்திய காலம் எது?

உலோகத்தை உருக்கிக் கருவிகள் செய்த காலம் எது?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here