இந்திய விடுதலை இயக்கம் – இரண்டாம் நிலை 2

0

மூன்று வட்டமேசை மாநாட்டிலும் கலந்து கொண்டவர் யார்?

கி.பி. 1946 இல் அமைச்சரவை தூதுக்குழுவை இந்தியாவிற்கு அனுப்பிய இங்கிலாந்தின் பிரதம அமைச்சர் யார்?

தமிழகத்தில் உப்பு சத்தியாகிரகத்தை தலைமையேற்று நடத்தியவர் யார்?

ஒத்துழையாமை இயக்கம் விலக்கிக் கொள்ள காரணமாக அமைந்தது எது?

காங்கிரஸ் கலந்து கொண்ட வட்ட மேசை மாநாடு எது?

பின்வருவனவற்றுள் எது சரியானது?

ஆகஸ்ட் நன்கொடையுடன் தொடர்புடையவர் யார்?

“செய் அல்லது செத்து மடி” என்பது யாருடைய கூற்று?

சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் இந்திய கவர்னர் ஜெனரல் யார்?

வைக்கம் வீரர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here