கூட்டுறவு சங்கங்கள்

0

எந்த பகுதி கூட்டுறவு சங்கங்கள் பற்றி குறிப்பிடுகின்றது?

எந்த அரசியல் சட்டத் திருத்தத்தின் மூலம் பகுதி – 9 – B இணைக்கப்பட்டது

கூட்டுறவு சங்க இயக்குநர்களின் எண்ணிக்கையை நிர்ணயிக்கும் அதிகாரம் யாரிடம் உள்ளது?

கூட்டுறவு சங்க இயக்குநர்களின் எண்ணிக்கை

இயக்குநர்கள் வாரியத்தின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம்

வங்கி, மேலாண்மை, நிதி அல்லது கூட்டுறவு சங்க செயல்களில் சிறப்பு தகுதி பெற்றவர்களை வாரிய உறுப்;பினராக நியமிக்க வகை செய்ய யாருக்கு அதிகாரம் உள்ளது?

பகுதி – 9 – B ல் உள்ள சரத்துகள்

ஒவ்வொரு கூட்டுறவு சங்கத்தின் வருடாந்திர பொதுக் குழு கூட்டம் எவ்வளவு காலத்திற்குள் நடைபெற வேண்டும்

பல மாநில கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு பொருந்தக் கூடிய தன்மை பற்றி குறிப்பிடுகின்ற சரத்து எது?

யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு பொருந்தக் கூடியதை அறிவிக்கும் அதிகாரம் யாரிடம் உள்ளது?

யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு பொருந்தக் கூடிய தன்மை பற்றிக் குறிப்பிடுகின்ற சரத்து எது?

வாரிய உறுப்பினர்கள் தேர்தல் பற்றி குறிப்பிடும் சரத்து எது?

வாரியத்தை நிறுத்தி வைத்தல் மற்றும் மேலாண்மை பற்றி குறிப்பிடுகின்ற சரத்து எ

கூட்டுறவு சங்கங்களை இணைத்துக் கொள்ளுதல் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்ற சரத்து எது?

கூட்டுறவு சங்கம் தொடர்பான குற்றங்கள் மற்றும் அதற்கான தண்டனைகள் பற்றி குறிப்பிடுகிற சரத்து எது?

ஒவ்வொரு கூட்டுறவு சங்க அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வகை செய்யும் சரத்து எது?

வாரியத்தின் தேர்ந்தெடுக்கப் பட்ட உறுப்பினர்கள் நியமன உறுப்பினர்கள் எத்தனை?

வாரியத்தின் செயல்பாட்டை எவ்வளவு காலம் நிறுத்தி வைக்கலாம்?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here