இந்திய பொருளாதார வரி நிர்வாக அமைப்பு QUIZ

0

இந்திய பொருளாதார வரி நிர்வாக அமைப்பு QUIZ

TNPSC Group 4 OnlineTestSeries 2019

 

வரி என்பது எது?

மத்திய அரசு விதிக்காத வரி எது?

மாநில அரசு விதிக்காத வரி எது?

இந்தியாவில் எந்த வகையான வருமான வரி முறை பின்பற்றப்படுகிறது?

சட்டத்தின் அனுமதியில்லாமல் எந்த வரியும் விதிக்கக் கூடாது அல்லது வசூல் செய்யக்கூடாது என கூறும் பிரிவு எது?

கீழ்காணும் வாக்கியங்களை கவனிக்க 1. சொத்து மற்றும் குடிநீர் விநியோகம், கழிவுநீர் வரி போன்ற வரிகளை விதிக்க உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 2. வருமான வரி வருவாய் மறு பங்கீட்டிற்கு உதவுகிறது மற்றும் சமமான வளர்ச்சியை உருவாக்க வருமானவரி உதவுகிறது . சரியான வாக்கியம் எது?

வரி விகிதம் மற்றும் வரி வருவாய் இடையே உள்ள தொடர்பை விளக்குவது எது?

எது நேரடி வரி இல்லை?

எது மறைமுக வரி இல்லை?

தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் விளிம்பு நன்மை பயன் மீது விதிக்கப்படும் விளிம்பு நன்மை வரி என்பது கூடுதல் வருமான வரியாகும். இந்த வரியை செலுத்துவது யார்?

முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ 2018 

விரிவான நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு
ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு
2018 முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு
WhatsApp Group -ல் சேர –  கிளிக் செய்யவும்
Telegram Channel  கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here