முக்கிய நாட்கள் – பிப்ரவரி

0

முக்கிய நாட்கள் – பிப்ரவரி

இதில் பிப்ரவரி மாதத்தில் வரும் முக்கிய நாட்கள் மற்றும் அதேனொடு தொடர்புடைய முக்கிய செய்திகளும் வழங்கியுள்ளோம். இது அனைத்து வகை போட்டி தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயன்படும்.

இது நடப்பு நிகழ்வுகளோடு பொருந்தி வருவதால், போட்டி தேர்வுகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாடத்திட்டத்தின் தலைப்புகளில் முக்கிய நாட்களும் அதன் செய்திகளும் பெரும்பங்கு வகிக்கிறது.

நாள் கிளிக் செய்ய
பிப்ரவரி 1, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 2, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 3, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 4, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 5, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 6, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 7, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 8, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 9, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 10, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 11, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 12, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 13, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 14, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 15, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 16, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 17, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 18, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 19, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 20, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 21, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 22, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 23, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 24 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 25, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 26, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 27, 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி 28, 2018கிளிக் செய்யவும்

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here