முக்கிய நாட்கள் – ஆகஸ்ட்

0
616

முக்கிய நாட்கள் – ஆகஸ்ட்

இதில் ஆகஸ்ட்  மாதத்தில் வரும் முக்கிய நாட்கள் மற்றும் அதனோடு தொடர்புடைய முக்கிய செய்திகளும் வழங்கியுள்ளோம். இது அனைத்து வகை போட்டி தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயன்படும்.

இது நடப்பு நிகழ்வுகளோடு பொருந்தி வருவதால், போட்டி தேர்வுகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாடத்திட்டத்தின் தலைப்புகளில் முக்கிய நாட்களும் அதன் செய்திகளும் பெரும்பங்கு வகிக்கிறது.

நாள்கிளிக் செய்ய
ஆகஸ்ட் 1கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 2கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 3கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 4கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 5கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 6கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 7கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 8கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 9கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 10கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 11கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 12கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 13கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 14கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 15கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 16கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 17கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 18கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 19கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 20கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 21கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 22கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 23கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 24கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 25கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 26கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 27கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 28கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 29கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 30கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட்31கிளிக் செய்யவும்

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here