முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஆகஸ்ட் 2018

0

முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் 

ஆகஸ்ட் – 2018

ஆகஸ்ட்  2018 – தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்:

இதில் ஆகஸ்ட்  மாதத்தின் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை வழங்கியுள்ளோம். இது உங்கள் TNPSC தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் தேர்வு பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகஸ்ட்  மாதத்தின் முக்கிய தினசரி நிகழ்வுகள் பற்றிய முழு தகவல்களையும் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வழங்கும்.

நாட்கள்கிளிக் செய்க
ஆகஸ்ட் 01, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 02, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 03, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 04,05 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 06, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 07, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 08, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 09, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 10, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 11,12 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 13, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 14, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 15, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 16, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 17, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 18,19 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 20, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 21, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 22, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 23, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 24, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 25,26 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 27, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 28, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 29, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 30, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 31, 2018கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here