முக்கிய நாட்கள் – அக்டோபர்

0

முக்கிய நாட்கள் – அக்டோபர்

இதில் அக்டோபர் மாதத்தில் வரும் முக்கிய நாட்கள் மற்றும் அதனோடு தொடர்புடைய முக்கிய செய்திகளும் வழங்கியுள்ளோம். இது அனைத்து வகை போட்டி தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயன்படும்.

இது நடப்பு நிகழ்வுகளோடு பொருந்தி வருவதால், போட்டி தேர்வுகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாடத்திட்டத்தின் தலைப்புகளில் முக்கிய நாட்களும் அதன் செய்திகளும் பெரும்பங்கு வகிக்கிறது.

நாள்கிளிக் செய்ய
அக்டோபர் 01கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 02கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 03கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 04கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 05கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 06கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 07கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 08கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 09கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 10கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 11கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 12கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 13கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 14கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 15கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 16கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 17கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 18கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 19கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 20கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 21கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 22கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 23கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 24கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 25கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 26கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 27கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 28கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 29கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 30கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 31கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here