நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ – ஜூன் 2018

0

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ – ஜூன் 2018

இங்கே ஜூன் மாதத்திற்குரிய நடப்பு நிகழ்வுகளின் Quiz கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது TNPSC போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராவோர்க்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது TNPSC போட்டி தேர்வுகளுக்கு வழங்கும் பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயார்செய்யப்பட்டது.

நாள்கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 1, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 2, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 3, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 4, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 5, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 6, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 7, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் 8, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 9, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 10, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 11, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 12, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 13, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 14, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 15, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 16, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 17, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 18, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 19, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 20, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 21, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 22, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 23, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 24, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 25, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 26, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 27, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 28, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 29, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூன் 30, 2018க்ளிக் செய்யவும்

To Follow  Channel – கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here