நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ – ஜூலை 2018

0

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ – ஜூலை 2018

ஜூன் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz PDF – பதிவிறக்கம் செய்ய 

விரிவான நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும்

இங்கே ஜூலை மாதத்திற்குரிய நடப்பு நிகழ்வுகளின் Quiz கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது TNPSC போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராவோர்க்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது TNPSC போட்டி தேர்வுகளுக்கு வழங்கும் பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயார்செய்யப்பட்டது.

நாள்கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை 1, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூலை 2, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூலை 3, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூலை 4, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூலை 5, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூலை 6, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூலை 7, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூலை 8, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூலை 9, 2018க்ளிக் செய்யவும்
ஜூலை 10, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை 11, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை 12, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை 13, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை 14 & 15, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை 16, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை 17, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை 18, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை 19, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை 20, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை 21, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை 22, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை 23, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை 24, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை 25, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை 26, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை 27, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை 28, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை 28, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை 30, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை 31, 2018கிளிக் செய்யவும்

2018 முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும்

To Follow  Channel – கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here