நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ – ஆகஸ்ட் 2018

0

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ – ஆகஸ்ட் 2018

ஜூலை மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz PDF – பதிவிறக்கம் செய்ய 

விரிவான நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும்

இங்கே ஆகஸ்ட்  மாதத்திற்குரிய நடப்பு நிகழ்வுகளின் Quiz கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது TNPSC போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராவோர்க்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது TNPSC போட்டி தேர்வுகளுக்கு வழங்கும் பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயார்செய்யப்பட்டது.

நாள் கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 1, 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 2,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 3,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 4,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 5,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 6,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 7,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 8,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 9,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 10,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 11,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 12,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 13,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 14,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 15,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 16,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 17,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 18,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 19,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 20,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 21,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 22,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 23,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 24,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 25,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 26,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 27,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 28,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 29,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 30,2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் 31,2018கிளிக் செய்யவும்

To Follow  Channel – கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here