முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் – 2018

முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் – 2018

இதில் 2018 ஆண்டு நடப்பு நிகழ்வுகளை வழங்கியுள்ளோம். இது உங்கள் TNPSC தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் தேர்வு பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆண்டின் முக்கிய தினசரி நிகழ்வுகள் பற்றிய முழு தகவல்களையும் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வழங்கும்.

பொது அறிவு பாடக்குறிப்புகள்  PDF Download

பாடம் வாரியான குறிப்புகள் PDF Download

எங்கள் வலைத்தளத்தில் உள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் அனைத்து போட்டி தேர்வு பாடத்திட்டத் தலைப்புகளின் அடிப்படையில் தயார் செய்யப்பட்டது.

நடப்பு நிகழ்வுகளின் தலைப்புகள் :

1. உலகம், 2. இந்தியா, 3. மாநிலங்கள் மற்றும் நகரங்கள், 4. பொருளாதாரம், 5. புவியியல் நிகழ்வுகள், 6. கூட்டங்கள் மற்றும் மாநாடு, 7. பணி நியமனம், 8. விருதுகள்
9. விளையாட்டு, 10. முக்கிய தினங்கள்

  1. ஆகஸ்ட் 2018 – நடப்பு நிகழ்வுகள்
  2. ஜூலை 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்
  3. ஜூன் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்
  4. மே 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்
  5. ஏப்ரல் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்
மாதம் கிளிக் செய்ய
ஜனவரி - 2018கிளிக் செய்யவும்
பிப்ரவரி- 2018கிளிக் செய்யவும்
மார்ச் - 2018கிளிக் செய்யவும்
ஏப்ரல் - 2018கிளிக் செய்யவும்
மே - 2018 கிளிக் செய்யவும்
ஜூன் - 2018கிளிக் செய்யவும்
ஜூலை - 2018கிளிக் செய்யவும்
ஆகஸ்ட் - 2018கிளிக் செய்யவும்
செப்டம்பர் - 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் - 2018கிளிக் செய்யவும்

2018 ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும்

2018 நடப்பு நிகழ்வு வினா விடை அறிய – கிளிக் செய்யவும்

2018 முக்கிய நாட்கள் அறிய – கிளிக் செய்யவும்

ஆங்கிலத்தில் பார்க்க – கிளிக் செய்யவும்

Whatsapp குரூபில் சேர – கிளிக் செய்யவும்

Telegram Channel ல் சேர  கிளிக் செய்யவும்

Facebook  Examsdaily Tamil – FB ல் சேர – கிளிக் செய்யவும்