பாடத்திட்டங்கள் – TSNPDCL Junior Lineman பணியிடங்கள்

0

பாடத்திட்டங்கள் – TSNPDCL Junior Lineman பணியிடங்கள்

TSNPDCL (Northern Power Distribution Company of Telangana Ltd) Junior Lineman பதவியில் 2553 காலி பணியிடங்களுக்கு போட்டி மூலம் நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது . அதற்குரிய பாடத்திட்டங்கள் கீழே கொடுக்க பட்டுள்ளது .

Syllabus for I.T.I (Electrical Trade) :

1. Fundamentals of electricity: Electrical occupational safety, tools, Ohms law,Kirchhoff law, series, parallel, Kirchhoff law and star delta, problems – Electrostatics and capacitors. Earthing principles and methods of earthing

2. Batteries: primary and secondary, lead acid cells, methods of charging – testing and application of batteries, inverts, battery chargers and maintenance

3. Magnetism: Magnetic materials and properties – laws of magnetism – electromagnetism, electromagnetic induction

4. Fundamentals of AC: Simple problems of AC fundamentals, power, power factor, single phase and three phase circuits

5. Basic Electronics: Electronic components, rectifiers, amplifiers, oscillators and power electronic components

6. DC Machines: construction, working principle and simple problems on DC generators and motors, speed control and applications of DC motors –winding.

7. Transformers: construction, working principle, basic concepts and simple problems on transformers – winding– auto transformers, power transformers, CT & PT.

8. AC Machines: basic concepts, construction principle and simple problems on three phase and single phase induction motor, universal motor, alternators, synchronous motors and their applications and winding – concept of power electronic drives

9. Electrical measurements –Different types of AC and DC measuring instruments, Domestic appliances and Illumination concepts – types of electric lamps

10. Electric Power generation– thermal, Hydra and nuclear, transmission and distribution system – basic concepts, non-conventional energy sources.

 General Knowledge

1. Current affairs.
2. International Relations and Events.
3. General Science in everyday life.
4. Environmental Issues and Disaster Management.
5. Geography and Economy of India and Telangana.
6. Indian Constitution: Salient Features.
7. Indian Political System and Government.
8. Modern Indian History with a focus on Indian National Movement.
9. History of Telangana and Telangana Movement.
10. Society, Culture, Heritage, Arts and Literature of Telangana.
11. Policies of Telangana State.

PDF வடிவத்தை பெற இங்கே கிளிக் செய்யவும் . . .

பாடத்திட்டங்கள் -PDF வடிவம்

இங்கே கிளிக் செய்யவும் . . .

தேர்வு மாதிரி TSNPDCL – JLM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here